Zece caracteristici ale inimii (ale trăirilor interioare) găsite în Psalmi

Zece caracteristici ale inimii (ale trăirilor interioare) găsite în Psalmi

În anumite circumstanţe inima omului poate să fie : Continue reading „Zece caracteristici ale inimii (ale trăirilor interioare) găsite în Psalmi”

Bârfitorii [Romani 1.30, Ezechiel 22.9]

În Romani 1 : 29 – 30, 32 scrie : „Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi … Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac”.

Astfel, au ajuns … ”. A se vedea contextul pentru a înţelege câţi paşi face un om în direcţia greşită, până ajunge să fie astfel.

În greacă, termenul folosit în Romani 1 : 30 pentru bârfitori este katalalous (defăimători) care înseamnă : „calomniator, muşcător pe la spate, vorbitor împotrivă”. Continue reading „Bârfitorii [Romani 1.30, Ezechiel 22.9]”

Alegerea şi deciderea [Filipeni 2.13, Numeri 22.13, 19, 21-22]

Alegerea şi deciderea

Sunt două cuvinte care par a fi sinonime, dar au sensuri diferite.

A alege înseamnă :

 1. „A prefera ceva sau pe cineva; a-și fixa preferințele asupra unui fapt sau asupra unei persoane; a decide.
 2. A desemna pe cineva prin vot ; a vota.
 3. A deosebi dintre alții, a recunoaște dintre mai mulți ; a distinge.
 4. A (se) împărți formând mai multe grupe. ♦ Refl. A apărea clar, limpede.
 5. A curăța prin selecție. ♦ Fig. A înțelege clar spusele cuiva.
 6. A rămâne cu ceva de pe urma unei acțiuni, a unei împrejurări etc.
 7. A ajunge într-o anumită situație (rea). Lat. Allegere. (DEX, 2009)

Continue reading „Alegerea şi deciderea [Filipeni 2.13, Numeri 22.13, 19, 21-22]”

Al doilea Urie [2 Samuel 12.9-10, Ieremia 26.16-24]

Al doilea Urie

Pentru ce, dar, ai dispreţuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea Lui ? Ai lovit cu sabia pe Urie, hetitul; ai luat de nevastă pe nevasta sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că M-ai dispreţuit şi pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie, hetitul.” …”. (II Samuel 12 : 9 – 10)

Noi ştim foarte bine despre Urie şi soţia lui Bat-Şeba, dar a existat un al doilea Urie … care a fost omorât tot cu sabia şi tot pe nedrept (fiind un prototip al Domnului Isus). Continue reading „Al doilea Urie [2 Samuel 12.9-10, Ieremia 26.16-24]”

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic IV. Realitatea [Isaia 53.9, Luca 12.4]

III. Realitatea

Vă spun vouă, prietenii Mei : să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă ; da, vă spun, de El să vă temeţi”. (Luca 12 : 4 – 5)

Dacă Dumnezeu îngăduie, un credincios poate să fie condamnat la moarte pe nedrept şi chiar să fie executat (aşa cum a şi fost cazul Domnului Isus). Dar de acolo mai departe, omul nu mai poate face nimic …


Dumnezeu I-a asigurat Domnului Isus o înmormântare şi un mormânt de cea mai bună calitate (1.)… dar conducătorii religioşi tot nu s-au lăsat înfrânţi. Au cerut ca mormântul să fie păzit (2.). Dumnezeu iarăşi a intervenit, prin Înviere (3.).

Ei însă au perseverat în răzvrătirea lor (4.), dând mită (soldaţii erau tot din neamul lui Iuda Iscarioteanul … câte lucruri murdare se fac pentru bani … pentru bani ei aveau doar de spus o minciună).


1. Dumnezeu a lucrat şi lucrează tot prin oameni, asigurându-I Fiului Lui o înmormântare şi un mormânt de cea mai bună calitate, totul într-un cadru foarte discret …

În Matei 27 : 57 – 60 scrie că :

Spre seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus. El s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-L dea.

Iosif a luat trupul, L-a înfăşurat într-o pânză curată de in şi L-a pus într-un mormânt nou, al lui însuşi, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi a plecat”.

[A se vedea şi Marcu 15 : 43, Luca 23 : 51, Ioan 19 : 38]

Dar ei tot nu s-au lăsat înfrânţi …


2. Au cerut ca mormântul Domnului Isus să fie păzit

Matei 27 : 62 – 66 „A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat şi i-au zis :

Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis : „După trei zile voi învia.” Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului : „A înviat din morţi !” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.”

Pilat le-a zis : „Aveţi o strajă ; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.” … ”.


3. Dumnezeu iarăşi a intervenit prin Înviere

Dar ceasul lor era trecut la fel şi puterea întunericului (Luca 22 : 53) şi a intervenit Dumnezeul Cel Atotputernic . În Matei 28 : 1 – 7 scrie că :

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.

Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.

Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor : „Nu vă temeţi ; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici ; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul ; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea ; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta”.


4. Ei au continuat în răzvrătirea lor, dând mită

Soldaţii erau tot din neamul lui Iuda Iscarioteanul … câte lucruri murdare se fac pentru bani … pentru bani ei aveau doar de spus o minciună.

Matei 28 : 11 – 15

Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate.

Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani şi le-au zis : „Spuneţi aşa : „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.” Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.”

Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi”.


Aşa este şarpele şi azi : încăpăţânat, fiind răul întrupat care lucrează murdar dar caută ca totul să se desfăşoare sub aparenţa a ceva ce pare a fi un cadru legal.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic III. Intenţia [Isaia 53.9, Luca 12.4]

II. Intenţia

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui”. Apocalipsa 12 : 9

Vă spun vouă, prietenii Mei : să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă ; da, vă spun, de El să vă temeţi”. (Luca 12 : 4 – 5)

Liderii relogioşi au dorit ca Isus să aibă parte de înjosire şi după moarte, iar pentru aceasta au decis :

 • îngroparea Lui va fi într-o groapă comună (în care urmau să fie aruncaţi toţi cei trei care au fost crucificaţi),
 • mormântul Lui urma să arate realitatea răului, prin asocierea cu cei răi, iar scopul lor era
 • perpetuarea pentru veşnicie a ideii că EL a fost rău iar ei au fost cei buni care au făcut dreptate.

Ce metode foloseşte şarpele (întunericul) pentru a înşela ?

 1. procesul nedrept (procuror / acuzare nedreaptă, martori mincinoşi (Marcu 14 : 55 – 59), judecător drept care dă o sentinţă strâmbă (Marcu 15 : 15, Matei 27 : 24 – 31) ;
 2. presiunea masei de oameni, a democraţiei, manifestările de stradă : Luca 23 : 21 – 24 (în v. 13 sunt notaţi cei care au forţat mâna judecătorului : „preoţii cei mai de seamă, pe fruntaşi şi pe norod”). La ei trebuie să fim atenţi şi noi !
 3. mita (banii murdari). A se vedea :
  • Marcu 14 : 10 – 11 „Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoţii cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat şi i-au făgăduit bani. Şi Iuda căuta un prilej nimerit ca să-L dea în mâinile lor”.
   Matei 28 : 12, 15 „Aceştia [preoţii cei mai de seamă] s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi baniOstaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat”.

STUDII ASEMĂNĂTOARE :

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic II. Aparenţa [Isaia 53.9, Luca 12.4]

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic II. Aparenţa

Şi în Isaia 53 : 9 este arătată înşelarea (orbirea). Aparent, pe dealul Gologotei erau trei criminali condamnaţi la moarte care tocmai ce fuseseră executaţi pe drept, iar versetul 9 surprinde perioada de timp de după deces în care trebuia făcută înmormântarea celor trei în groapa comună … Dar în realitate lucrurile erau mult mai nuanţate.

Continue reading „Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic II. Aparenţa [Isaia 53.9, Luca 12.4]”

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic I. Introducere [Isaia 53.9, Luca 12.4]

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic

În Isaia 53 : 9 scrie că : „Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui”. New International Version „I s-a atribuit un mormânt cu cei răi și cu cei bogați în moartea sa, deși nu făcuse violență și nici nu avea vreo înșelăciune în gura lui”. Continue reading „Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic I. Introducere [Isaia 53.9, Luca 12.4]”

Încăpăţânarea III. Alegerea corectă [1 Petru 5.5-6]

Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi, în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie.

Căci „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.Smeriţi-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe”. (I Petru 5 : 5 – 6)

Supunerea faţă de autoritatea credincioşilor cu experienţă, opoziţia de care are parte omul mândru, din partea Lui Dumnezeu şi smerirea constantă care atrage bunăvoinţa Divină, sunt paşii obişnuiţi pe care îi face un credincios zi de zi, în apropierea Lui de Dumnezeu.

1. Supunerea faţă de autoritatea credincioşilor cu experienţă
2. Opoziţia Divină de care au parte cei mândri
3. Smerirea credinciosului atrage bunăvoinţa Lui Dumnezeu

Studiu de caz : tinerii credincioşi Continue reading „Încăpăţânarea III. Alegerea corectă [1 Petru 5.5-6]”

Încăpăţânarea II. Cum pot să ştiu că merg pe o cale greşită ? [Iacov, Galateni 6.7, Exod 22.9]

În Galateni 6 : 7 scrie : „Nu vă înşelaţi : „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera”.

Evaluarea vieţii se poate face analizând ce fel de recoltă obţin. Recolta îmi arată ce fel de sămânţă am semănat. Recoltând grâu voi fi sigur că am semănat grâu. Recoltând spini este clar că în grădina sufletului meu, cândva am semănat spini.

La fel este şi din punct de vedere spiritual. Mi se fură ceva, trebuie să-mi analizez viaţa pentru a-mi aminti ce am furat şi de la cine am furat. Sunt minţit ? Să-mi amintesc pe cine am minţit şi nu mi-am rezolvat problema. Sunt înşelat ? Trebuie să iau în considerare că deoarece am înşelat pe cineva (şi nu mi-am cerut iertare) a venit vremea scadenţei … Continue reading „Încăpăţânarea II. Cum pot să ştiu că merg pe o cale greşită ? [Iacov, Galateni 6.7, Exod 22.9]”