Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic II. Aparenţa [Isaia 53.9, Luca 12.4]

Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic II. Aparenţa

Şi în Isaia 53 : 9 este arătată înşelarea (orbirea). Aparent, pe dealul Gologotei erau trei criminali condamnaţi la moarte care tocmai ce fuseseră executaţi pe drept, iar versetul 9 surprinde perioada de timp de după deces în care trebuia făcută înmormântarea celor trei în groapa comună … Dar în realitate lucrurile erau mult mai nuanţate.

Vă spun vouă, prietenii Mei : să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă ; da, vă spun, de El să vă temeţi”. (Luca 12 : 4 – 5)

1. Din cei trei Unul era complet nevinovat (fapt dovedit în cadrul procesului)

Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui”. (Isaia 53 : 9) A ajuns să fie omorât (să fie pus într-o groapă) deşi nu a făcut niciodată, niciun păcat.

Apostolul Pavel a scris (în II Corinteni 5 : 21) că :

Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”.


2. Dintre ceilalţi doi (care fuseseră criminali condamnaţi pe drept), unul s-a întors la Dumnezeu, aşa că doi erau deja în Rai (realitatea Cerului fiind total diferită de cea a pământului)

În Luca 23 : 39 – 43 scrie că :

Unul din tâlharii [gr. kakourgōn de la „kakourgos : un criminal”] răstigniţi Îl batjocorea şi zicea : „Nu eşti Tu Hristosul ? Mântuieşte-Te pe Tine însuţi şi mântuieşte-ne şi pe noi !

Dar celălalt l-a înfruntat şi i-a zis : „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi osândă ? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fărădelegile noastre ; dar Omul acesta n-a făcut niciun rău.”

Şi a zis lui Isus : „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta !” Isus a răspuns : „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.” … ”.

Gândindu-ne la primul tâlhar, ne putem întreba :

Se poate oare ca un om chiar şi atunci când este pe moarte deşi se află în prezenţa Domnului Isus, să rămână aşa de orbit încât să nu ÎL cheme ca Domn şi Mântuitor ?” Da ! Nu doar că nu I-a cerut ajutorul (avea de spus doar câteva cuvinte) ci a decis să-şi bată joc de Salvatorul lumii …

[Criminalul este o : „Persoană care a săvârșit o crimă”. (DEX 2009) Crima (în gr. a judeca) : „lat. crimen). Călcare gravă a legiĭ morale, religĭoase saŭ civile, maĭ ales ucidere”. Scriban, 1939]


3. Judecătorii şi cei care executau sentinţa erau de partea răului, deoarece L-au condamnat pe Cel Nevinovat

În Exodul 23 : 7 scrie :

Fereşte-te de o învinuire nedreaptă şi să nu omori pe cel nevinovat şi pe cel drept ; căci nu voi ierta pe cel vinovat”.

În Evanghelia după Luca 23 de trei ori este notat că Isus nu avea păcat :

  • Luca 23 : 4 „Pilat a zis preoţilor celor mai de seamă şi noroadelor : „Eu nu găsesc nicio vină în Omul acesta.
  • Luca 23 : 15 „Nici Irod nu I-a găsit nicio vină, căci ni L-a trimis înapoi ; şi iată că Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte”.
  • Luca 23 : 22 „Pilat le-a zis pentru a treia oară : „Dar ce rău a făcut ? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în El. Aşa că, după ce voi pune să-L bată, Îi voi da drumul.

STUDII ASEMĂNĂTOARE :