Jertfa Domnului Isus sau După aceea nu mai pot face nimic IV. Realitatea [Isaia 53.9, Luca 12.4]

III. Realitatea

Vă spun vouă, prietenii Mei : să nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, şi după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă ; da, vă spun, de El să vă temeţi”. (Luca 12 : 4 – 5)

Dacă Dumnezeu îngăduie, un credincios poate să fie condamnat la moarte pe nedrept şi chiar să fie executat (aşa cum a şi fost cazul Domnului Isus). Dar de acolo mai departe, omul nu mai poate face nimic …


Dumnezeu I-a asigurat Domnului Isus o înmormântare şi un mormânt de cea mai bună calitate (1.)… dar conducătorii religioşi tot nu s-au lăsat înfrânţi. Au cerut ca mormântul să fie păzit (2.). Dumnezeu iarăşi a intervenit, prin Înviere (3.).

Ei însă au perseverat în răzvrătirea lor (4.), dând mită (soldaţii erau tot din neamul lui Iuda Iscarioteanul … câte lucruri murdare se fac pentru bani … pentru bani ei aveau doar de spus o minciună).


1. Dumnezeu a lucrat şi lucrează tot prin oameni, asigurându-I Fiului Lui o înmormântare şi un mormânt de cea mai bună calitate, totul într-un cadru foarte discret …

În Matei 27 : 57 – 60 scrie că :

Spre seară, a venit un om bogat din Arimateea, numit Iosif, care era şi el ucenic al lui Isus. El s-a dus la Pilat şi a cerut trupul lui Isus. Pilat a poruncit să i-L dea.

Iosif a luat trupul, L-a înfăşurat într-o pânză curată de in şi L-a pus într-un mormânt nou, al lui însuşi, pe care-l săpase în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră mare la uşa mormântului şi a plecat”.

[A se vedea şi Marcu 15 : 43, Luca 23 : 51, Ioan 19 : 38]

Dar ei tot nu s-au lăsat înfrânţi …


2. Au cerut ca mormântul Domnului Isus să fie păzit

Matei 27 : 62 – 66 „A doua zi, care vine după ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat şi i-au zis :

Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis : „După trei zile voi învia.” Dă poruncă, dar, ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului : „A înviat din morţi !” Atunci înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.”

Pilat le-a zis : „Aveţi o strajă ; duceţi-vă de păziţi cum puteţi.” Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă.” … ”.


3. Dumnezeu iarăşi a intervenit prin Înviere

Dar ceasul lor era trecut la fel şi puterea întunericului (Luca 22 : 53) şi a intervenit Dumnezeul Cel Atotputernic . În Matei 28 : 1 – 7 scrie că :

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.

Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.

Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor : „Nu vă temeţi ; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici ; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul ; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea ; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta”.


4. Ei au continuat în răzvrătirea lor, dând mită

Soldaţii erau tot din neamul lui Iuda Iscarioteanul … câte lucruri murdare se fac pentru bani … pentru bani ei aveau doar de spus o minciună.

Matei 28 : 11 – 15

Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate.

Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani şi le-au zis : „Spuneţi aşa : „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.” Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.”

Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi”.


Aşa este şarpele şi azi : încăpăţânat, fiind răul întrupat care lucrează murdar dar caută ca totul să se desfăşoare sub aparenţa a ceva ce pare a fi un cadru legal.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :