Plin. Dar cu ce ? Păcate, stări sufleteşti sau Roada Duhului Sfânt ?

Plin. Dar cu ceCuvântul plin este definit astfel :

„Care este umplut cu ceva, în care se află ceva pînă la limită”. (DLRLC (1955-1957) O definiţie interesantă a cuvântului plin este : „Care conține atât cât poate cuprinde”. (Nodex 2002). Oamenii pot fi plini de :

I. Păcate : 

 • Pizmă : „Însă marele preot şi toţi cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă …”. (Faptele Apostolilor 5 : 17)
 • Vicleşug şi de fărădelege : „Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos! Izbăveşte-mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege !”. (Psalmul 43 : 1)
 • Păcate : „Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori …”. (Romani 1 : 29)
 • Idoli : „Căci ai părăsit pe poporul Tău, pe casa lui Iacov, pentru că sunt plini de idolii răsăritului şi dedaţi la vrăjitorie ca filistenii, şi se unesc cu fiii străinilor”. (Isaia 2 : 6)
 • Mânia Domnului (au avut parte de mânia Lui, din cauza păcatelor înfăptuite) : „Fiii tăi leşinaţi zăceau în toate colţurile uliţelor ca cerbul într-un laţ, plini de mânia Domnului şi de mustrarea Dumnezeului tău”. (Isaia 51 : 20)
 • Silnicie : „Pentru că bogaţii lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni, şi limba lor este numai înşelătorie în gura lor”. (Mica 6 : 12)
 • Încredere rea : „Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta încredere, precum şi cei ce îi urmează, cărora le plac cuvintele lor. – (Oprire)”. (Psalmul 49 : 13)
 • Făţărnicie şi fărădelege : „Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege”. (Matei 23 : 28)
 • Batjocuri : „Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor …”. (II Petru 3 : 3)

II. Stări sufleteşti : 

 • Ocară : „Toţi sunt ruşinaţi şi uluiţi, toţi pleacă plini de ocară, făuritorii idolilor”. (Isaia 45 : 16) .
 • Ruşine : „Au jertfit apoi paştile în ziua a paisprezecea a lunii a doua. Preoţii şi leviţii, plini de ruşine, s-au sfinţit şi au adus arderi de tot în Casa Domnului”. (II Cronici 30 : 15)
 • Frică : „Toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu ; plini de frică, ziceau : „Azi am văzut lucruri nemaipomenite”. (Luca 5 : 26)
 • Frică şi spaimă : „Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh”. (Luca 24 : 37)
 • Spaimă şi mirare : „Apoi a zis ucenicilor Săi : „Unde vă este credinţa ?” Plini de spaimă şi de mirare, ei au zis unii către alţii : „Cine este Acesta de porunceşte chiar şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă ?”. (Luca 8 : 25)
 • Întristare : „Tot aşa şi voi: acum sunteţi plini de întristare ; dar Eu vă voi vedea iarăşi, inima vi se va bucura, şi nimeni nu vă va răpi bucuria voastră”. (Ioan 16 : 22)
 • Nădejde / speranţă : „Cetele celor din Tema se uită ţintă la ele, călătorii din Seba sunt plini de nădejde când le văd”. (Iov 6 : 19)
 • Viaţă şi de putere : „Dar vrăjmaşii mei sunt plini de viaţă şi plini de putere ; cei ce mă urăsc fără temei sunt mulţi la număr”. (Psalmul 38 : 19)
 • Inimă : „Despuiaţi au fost vitejii aceia plini de inimă, au adormit somnul de apoi ; n-au putut să se apere, toţi acei oameni viteji”. (Psalmul 76 : 5)
 • Energie / „Suc” : „Ei aduc roade şi la bătrâneţe, sunt plini de suc şi verzi …”. (Psalmul 92 : 14)
 • Bărbăţie : „Fii tare, şi să ne arătăm plini de bărbăţie pentru poporul nostru şi pentru cetăţile Dumnezeului nostru ; şi Domnul să facă ce va crede !”. (II Samuel 10 : 12)
 • Râvnă pentru Lege : „Când l-au auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi i-au zis : „Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut, şi toţi sunt plini de râvnă pentru Lege”. (Faptele apostolilor 21 : 20)

III. Roada Duhului Sfânt :

 • Vlagă şi de putere pentru slujbă : „Toţi aceştia erau fiii lui Obed-Edom, ei, fiii şi fraţii lor ; erau oameni plini de vlagă şi de putere pentru slujbă, şaizeci şi doi de ai lui Obed-Edom”. (I Cronici 26 : 8)
 • Bucurie :
  • Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, şi de aceea suntem plini de bucurie”. (Psalmul 126 : 3)
  • Cei şaptezeci s-au întors plini de bucurie şi au zis : „Doamne, chiar şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău”. (Luca 10 : 17)
  • Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale …”. (Iuda 1 : 24)
 • Nădejde : „Întoarceţi-vă la cetăţuie, prinşi de război plini de nădejde ! O spun şi astăzi că îţi voi întoarce îndoit !”. (Zaharia 9 : 12)
 • Duhul Sfânt şi înţelepciune : „De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta”. (Faptele Apostolilor 6 : 3)
 • Bucurie şi de Duhul Sfânt : „ … în timp ce ucenicii erau plini de bucurie şi de Duhul Sfânt”. (Faptele Apostolilor 13 : 52)
 • Duh : „Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh”. (Efeseni 5 : 18)
 • Râvnă : „Nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi, ca să fiţi plini de râvnă faţă de ei”. (Galateni 4 : 17)
  • Râvnă cu duhul : „În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului”. (Romani 12 : 11)
  • Râvnă pentru bine : „Şi cine vă va face rău, dacă sunteţi plini de râvnă pentru bine ?”. (I Petru 3 : 13)
 • Bunătate : „În ce vă priveşte pe voi, fraţilor, eu însumi sunt încredinţat că sunteţi plini de bunătate, plini şi de orice fel de cunoştinţă, şi astfel sunteţi în stare să vă sfătuiţi unii pe alţii”. (Romani 15 : 14 )
 • Încredere :
  • Aşadar, noi întotdeauna suntem plini de încredere; căci ştim că, dacă suntem acasă în trup, pribegim departe de Domnul … Da, suntem plini de încredere, şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasă, la Domnul”. (II Corinteni 5 : 6, 8)
  • Aşa că putem zice plini de încredere : „Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar putea face omul ?” (Evrei 13 : 6)
 • Încredere în Dumnezeu : „După ce am suferit şi am fost batjocoriţi în Filipi, cum ştiţi, am venit plini de încredere în Dumnezeul nostru să vă vestim Evanghelia lui Dumnezeu în mijlocul multor lupte”. (I Tesaloniceni 2 : 2)
 • Viaţă : „În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune ; dar trăieşte prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel şi noi suntem slabi în El, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vom fi plini de viaţă cu El faţă de voi”. (II Corinteni 13 : 4)
 • Plinătatea lui Dumnezeu : „ … şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu”. (Efeseni 3 : 19)
 • Roada neprihănirii : „ … plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu”. (Filipeni 1 : 11)
 • Blândeţe : „ … să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătaţi, plini de blândeţe faţă de toţi oamenii”. (Tit 3 : 2)

O năzuinţă deosebită pe care o au credincioşii este :
Dorinţa plecării Acasă : „Şi gemem în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc …”. (II Corinteni 5 : 2)