Pilda bogatului nemilostiv şi a lui Lazăr, Evanghelia după Luca 16.28-31

Luca 16.28-31, Ce să faci pentru a ajunge în Cer„ … să nu vină şi ei în acest loc de chin.” Avraam a răspuns :

1. „Au pe Moise şi pe proroci ; să asculte de ei.” „Nu, părinte Avraame”, a zis el, „ci dacă se va duce la ei cineva din morţi,
2. se vor pocăi.” Şi Avraam i-a răspuns : „Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci,
3. nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi”. (Luca 16 : 28 – 31)

În acest text, Domnul Isus a spus foarte clar. Pentru ca un om să nu ajungă în locul de chin trebuie :

 1. ascultarea de Cuvântul scris / şi să nu uit că Dumnezeu cunoaşte tot ce este în mine ;
 2. pocăinţă şi
 3. credinţă.

Ce putem învăţa ? Trebuie să fiu atent la :

I. Biblie

Pentru a-L cunoaşte pe Dumnezeu am nevoie să citesc Cuvântul şi să-L ascult pe Dumnezeu !

În contextul Pildei bogatului nemilostiv, (din Luca 16 : 19 – 31), scrie că : „Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau şi ei toate lucrurile acestea şi îşi băteau joc de El.

Isus le-a zis : „Voi căutaţi să vă arătaţi neprihăniţi înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaşte inimile … ”. (Luca 16 : 14 – 15)

Pilda a fost spusă unor oameni care Îşi băteau joc de Isus în interiorul lor, dar în exterior treceau drept oameni credincioşi lui Dumnezeu ! Dar nu realizau că de Isus nu poţi să te ascunzi !

Dumnezeu este Atotcunoscător. Dumnezeu cunoaşte ce este în inima mea, de EL nu mă pot ascunde. Ştie ce gândesc … (cunoaşte când îmi bat joc de cineva în mintea ta, deşi nu-i spun nicio vorbă), dar îmi ştie şi problemele spirituale, (în cazul fariseilor, o mare problemă era iubirea de bani).

Cinci exemple din Biblie, despre atotcunoaşterea Divină :

 • Saul : „Samuel a răspuns lui Saul : „Eu sunt văzătorul. Suie-te înaintea mea pe înălţime şi veţi mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci şi-ţi voi spune tot ce se petrece în inima ta”. (I Samuel 9 : 19)

Apostolul Pavel scria că : „În adevăr, cine dintre oameni cunoaşte lucrurile omului, afară de duhul omului care este în el ? Tot aşa, nimeni nu cunoaşte lucrurile lui Dumnezeu, afară de Duhul lui Dumnezeu”. (I Corinteni 2 : 11)

Numai Dumnezeu ştia situaţiile din viaţa lui Saul, (cum de-a ajuns la Samuel), dar şi ce gândea … de ce se îngrijora ! Dumnezeu are oameni prin care vorbeşte, tocmai pentru ca omul să se întoarcă la El.

Aceasta era şansa pe care Domnul Isus, tocmai le-o dădea spunându-le Pilda bogatului nemilostiv.

Oricât de bine ai duce-o pe pământ, viaţa se va termina şi dacă nu eşti împăcat cu Dumnezeu ajungi în iad !

 • Cel rău / Lucifer : „Tu ziceai în inima ta : „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei, mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.” Dar ai fost aruncat în Locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului !… ”. (Isaia 14 : 13 – 15)
 • Fiica Babilonului. Dumnezeu îi spune : „Căci te încredeai în răutatea ta şi ziceai : „Nimeni nu mă vede !” Înţelepciunea şi ştiinţa ta te-au amăgit, de ziceai în inima ta : „Eu şi numai eu.” (Isaia 47 : 10)
 • Ierusalim. „Curăţă-ţi inima de rău, Ierusalime, ca să fii mântuit ! Până când vei păstra gânduri nelegiuite în inima ta ?” (Ieremia 4 : 14)
 • Anania. Petru îi spune, (despre o moşioară vândută cu un alt preţ decât cel declarat) : „Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta ? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei ? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta ? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu”. (Faptele Apostolilor 5 : 4)

II. Pocăinţă

Constă în regetul interior / starea de apăsare spirituală pe care o am, atunci când realizez că Dumnezeu este Sfânt ! Ce trebuie să fac pentru a putea ajunge la EL ? Să dau afară păcatul de orice fel. Dumnezeu este drept, pedepseşte păcatul !

Prin Ieremia, Dumnezeu spunea : „Şi dacă vei zice în inima ta : „Pentru ce mi se întâmplă lucrul acesta ?” – Din pricina mulţimii nelegiuirilor tale … ţi se dezgolesc călcâiele cu sila”. (Ieremia 13 : 22)

Fariseii erau batjocoritori, iubitori de bani … Despre ce alte păcate găsim scris în Biblie ?

 • Ura : „Să nu urăşti pe fratele tău în inima ta; să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui”. (Leviticul 19 : 17)
 • Mândria : „Vezi să nu zici în inima ta: „Tăria mea şi puterea mâinii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.” (Deuteronom 8 : 17) În Deuteronom 9 : 4, sunt scrise cuvintele lui Moise : „Când îi va izgoni Domnul Dumnezeul tău dinaintea ta, să nu zici în inima ta : „Pentru bunătatea mea m-a făcut Domnul să intru în stăpânirea ţării acesteia.” Căci din pricina răutăţii neamurilor acelora le izgoneşte Domnul dinaintea ta”.
 • Zgârcenia : „Vezi să nu fii aşa de rău ca să zici în inima ta : „Ah ! se apropie anul al şaptelea, anul iertării!” Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit şi să nu-i dai. Căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta, şi te-ai face vinovat de un păcat … ”. (Deuteronomul 15 : 9)
 • Pofta : „N-o pofti în inima ta pentru frumuseţea ei şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei”. (Proverbe 6 : 25)

Trebuie să reţin că :

 1. nu există om fără păcat : „Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. (Romani 3 : 23)
 2. păcatul este pedepsit cu moartea : „Fiindcă plata păcatului este moartea … ”. (Romani 6 : 23). În acelaşi verset avem o promisiune deosebită :
 3. viaţa veşnică este un cadou : „ … dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”.

III. Credinţa în Jertfa Domnului Isus. Pe EL trebuie să-L primeşti în inima ta !

Apostolul Pavel le scria credincioşilor din Roma :

Pe când iată cum vorbeşte neprihănirea pe care o dă credinţa : „Să nu zici în inima ta : „Cine se va sui în cer?” (Să coboare adică pe Hristos din cer.) … Ce zice ea deci ?

„Cuvântul este aproape de tine: în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit”. (Romani 10 : 6, 8 – 9)

Prin Ezechiel, Dumnezeu a spus : „Fiul omului, primeşte în inima ta şi ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe care ţi le spun !

În Proverbe 4 : 4, avem o promisiune deosebită pentru cei care ascultă şi memorează Cuvântul lui Dumnezeu :

Păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzeşte învăţăturile mele şi vei trăi !”Ce să faci pentru a trăi în veşnicie cu Isus ?

Oriunde eşti acum, te poţi pleca pe genunchi şi poţi vorbi cu Isus, exact cum ai vorbi cu un cunoscut … te aude şi vine în viaţa ta ! În Psalmul 4 : 1 scrie :

Răspunde-mi, când strig, Dumnezeul neprihănirii mele : scoate-mă la loc larg, când sunt la strâmtorare ! Ai milă de mine, ascultă-mi rugăciunea !

Moise spunea : „Recunoaşte, dar, în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră, cum mustră un om pe copilul lui”. (Deuteronomul 8 : 5)


STUDII ASEMĂNĂTOARE :