Pilda celor zece fecioare 1. Disponibilitate sau comoditate? [Matei 25.1-13, 5.38-48]

Pilda celor zece fecioare, 1
Pilda celor zece fecioare

Pilda celor zece fecioare

Din Pilda celor zece fecioare (Matei 25.1-13) putem învăţa despre trei ingrediente ale vieţii de veghere :


Omul comod face strictul necesar, când i se cere ceva, pe când omul disponibil face mila în plus

Un text care rezumă foarte clar învăţătura despre disponibilitate este scris în Evanghelia după Matei 5 : 38 – 48 :

Aţi auzit că s-a zis : „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.” Dar Eu vă spun :

 1. să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. 
 2. Oricui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. 
 3. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. 
 4. Celui ce-ţi cere dă-i ; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. 

Aţi auzit că s-a zis : „Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.”  Dar Eu vă spun : 

 1. iubiţi pe vrăjmaşii voştri, 
 2. binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, 
 3. faceţi bine celor ce vă urăsc şi 
 4. rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri ; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. 

Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi ? Nu fac aşa şi vameşii ? Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi ? Oare păgânii nu fac la fel ? Voi fiţi, dar, desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit”.


Comoditate versus disponibilitate (de-a face voia lui Dumnezeu), indiferent de preţul pe care îl am sau îl voi avea de plătit !

În Pilda celor zece fecioare, toate zece aveau untdelemn, dar cinci dintre ele nu şi-au luat cu ele o cantitate suficientă, în caz de ceva neprevăzut. Cum ar fi la ora actuală ? Şi-au luat lanternele dar nu au luat baterii de rezervă !

Problema lor a fost nu că nu ar fi putut, sau nu ar fi avut bani să cumpere o cantitate suficientă, ci motivul a fost că nu au vrut, (poate au considerat că nu vor avea nevoie) !

Oricum, în vremurile acelea, trebuiau să aibă tot timpul untdelemn de rezervă, nu era cum este curentul, pe care îl ai destul şi nu trebuie să-ţi faci undeva un depozit suplimentar de energie, în care să-ţi ţii o rezervă !


I. Comoditate

„1. Starea sau însuşirea de a fi comod ; confort. 2. (Peior.) Atitudinea unei persoane comode, leneşe (2). – Din fr. commodité, lat. commoditas, -atis”. (Dex)

Comod

„2. (Peior.; despre oameni) Care nu vrea să facă eforturi; care nu înţelege să iasă din obiceiurile lui, din ritmul lui tihnit, obişnuit de viață ; p. ext. leneş, indolent”. (Dex)

Tot pe aici intră şi încăpăţânarea, (cel mai cunoscut exemplu fiind Faraon). Câte feluri de probleme poate avea un om … doar fiindcă se încăpăţânează să facă ce vrea el !

Încăpăţâna

„A stărui cu îndârjire într-o comportare voluntară, fără a ţine seama de împrejurări ; a se îndărătnici. ♦ (În sens favorabil) A se ambiţiona într-o atitudine, pentru o idee … ”. (Dex)


Exemple de comoditate

Care au fost cei mai comozi / leneşi oameni din Biblie ? Oamenii care au făcut doar strictul necesar. Acest lucru va reieşi la venirea Stăpânului, când fiecare viaţă va fi evaluată !

Atunci Împărăţia cerurilor se va asemăna cu un om care, când era să plece într-o altă ţară, a chemat pe robii săi şi le-a încredinţat avuţia sa. Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, şi altuia unul : fiecăruia după puterea lui ; şi a plecat.

Îndată, cel ce primise cei cinci talanţi s-a dus, i-a pus în negoţ şi a câştigat cu ei alţi cinci talanţi. Tot aşa, cel ce primise cei doi talanţi a câştigat şi el alţi doi cu ei. Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său.” (Evanghelia după Matei 25 : 14 – 18).

Motive a găsit pentru comportamentul lui, dar stăpânul nu avea nevoie de motive, ci de bani ! „Cel ce nu primise decât un talant a venit şi el şi a zis :

Doamne, am ştiut că eşti om aspru, care seceri de unde n-ai semănat şi strângi de unde n-ai vânturat : mi-a fost teamă şi m-am dus de ţi-am ascuns talantul în pământ; iată-ţi ce este al tău !” (v. 24 – 25).

Pentru nelucrare se primeşte însă o pedeapsă :

Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi. Pentru că celui ce are i se va da, şi va avea de prisos; dar de la cel ce n-are se va lua şi ce are ! Iar pe robul acela netrebnic, aruncaţi-l în întunericul de afară: acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” (v. 28 – 30).


Alte exemple de oameni comozi :

 • Iona,
 • oamenii care erau în corabie cu apostolul Pavel în corabie (Fapte 27) etc.

II. Disponibilitate

Disponibil, (Dex) :

Care poate fi folosit după bunul plac al cuiva.

Cuvântul cel mai potrivit care să descrie disponibilitatea este : Iată-mă, (şi este folosit de 31 de ori în Biblia, traducerea Cornilescu). Capitolul 11 din cartea Evrei, poate fi numit capitolul disponibilităţii.


Grabnic (conform Dex) este cel :

Care se grăbeşte, care arată grabă ; care se întâmplă repede, pe neaşteptate ; care nu poate aştepta, nu poate întârzia, care trebuie făcut fără întârziere”.

  1. Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie.” (Iacov 1 : 19).
  2. Isprăviţi, dar, acum de făcut; pentru ca, după graba voinţei, să fie şi înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre.” (II Corinteni 8 : 11).

Exemple de oameni care s-au pus la dispoziţia lui Dumnezeu :

 • Avraam – Geneza 22 : 1, 11 : „După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el … Atunci Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri şi a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!”, a răspuns el”.
 • Iacov – Geneza 31 : 11 : „Şi Îngerul lui Dumnezeu mi-a zis în vis : „Iacove !” „Iată-mă”, am răspuns eu”.
 • Iosif – Geneza 37 : 13 „Israel a zis lui Iosif : „Fraţii tăi pasc oile la Sihem ! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, sunt gata”, a răspuns el”.
 • Geneza 46 : 2 : „Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie, noaptea, şi a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a răspuns : „Iată-mă !
 • Moise – Exod 3 : 4 : „Domnul a văzut că el se întoarce să vadă ; şi Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului şi a zis : „Moise ! Moise !” El a răspuns : „Iată-mă !
 • Samuel – I Samuel 3 : 4 – 6, 8 , 16 : „Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns : „Iată-mă !” Şi a alergat la Eli şi a zis : „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns : „Nu te-am chemat ; întoarce-te şi te culcă.” Şi s-a dus şi s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi a zis : „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a răspuns : „Nu te-am chemat, fiule, întoarce-te şi te culcă.” … Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oară. Şi Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli şi a zis : „Iată-mă, căci m-ai chemat.” Eli a înţeles că Domnul cheamă pe copil … Dar Eli a chemat pe Samuel şi a zis : „Samuele, fiule !” El a răspuns: „Iată-mă !
 • Slujitorul lui Ionatan – I Samuel 14 : 7 „Cel ce-i ducea armele i-a răspuns : „Fă tot ce ai în inimă, n-asculta decât de simţământul tău şi iată-mă cu tine, gata să te urmez oriunde.”
 • Ionatan – 1 Samuel 14 : 43 : „Saul a zis lui Ionatan : „Spune-mi ce-ai făcut.” Ionatan i-a spus şi a zis : „Am gustat puţină miere, cu vârful toiagului pe care-l aveam în mână : iată-mă, voi muri.”
 • Ahimelec – 1 Samuel 22 : 12 „Saul a zis : „Ascultă, fiul lui Ahitub !” El a răspuns : „Iată-mă, domnul meu !
 • David – II Samuel 15 : 26 : „Dar dacă va zice : „Nu-mi place de tine”, iată-mă, să facă ce va crede cu mine.”
 • Domnul Isus :
 1. Psalmul 40 : 7 „Atunci am zis : „Iată-mă că vin ! – în sulul cărţii este scris despre mine … ”.
 2. Isaia 6 : 8 „Am auzit glasul Domnului, întrebând : „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi ?” Eu am răspuns : „Iată-mă, trimite-mă !
 3. Evrei 10 : 7, 9 : „Atunci am zis : „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule !” … apoi zice : „Iată-Mă, vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” El desfiinţează astfel pe cele dintâi, ca să pună în loc pe a doua”.

Cum Se comportă cu noi Dumnezeu :

  •  Isaia 52 : 6 : „De aceea poporul Meu va cunoaşte Numele Meu ; de aceea va şti în ziua aceea că Eu vorbesc şi zic : „Iată-Mă !” … ”.
  • Isaia 58 : 9 : „Atunci tu vei chema, şi Domnul va răspunde, vei striga, şi El va zice : „Iată-Mă !” Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţările cu degetul şi vorbele de ocară … ”.
  • Isaia 65 : 1 : „Eram gata să răspund celor ce nu întrebau de Mine, eram gata să fiu găsit de cei ce nu Mă căutau ; am zis : „Iată-Mă, iată-Mă !” către un neam care nu chema Numele Meu.”

Alte exemple de disponibilitate :

  • Ieremia (Ieremia 26 : 14) : „Cât despre mine, iată-mă în mâinile voastre ; faceţi-mi ce vi se va părea că este bine şi drept !
  • Anania (Faptele apostolilor 9 : 10) : „În Damasc era un ucenic, numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie : „Anania !” „Iată-mă Doamne”, a răspuns el”.
  • Isaia (Evrei 2 : 13) : „Şi iarăşi : „Îmi voi pune încrederea în El.” Şi în alt loc : „Iată-Mă, Eu şi copiii pe care Mi i-a dat Dumnezeu !

Concluzie :

Fă ce vrea Isus … când vrea El şi cum vrea EL !


Studii asemănătoare :