Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, Caracteristicile nebunului, Evanghelia după Luca 12.13-21

Dar Dumnezeu i-a zis : „Nebunule !” (Luca 12 : 20)

Dumnezeu nu-i spune nebun cuiva, aşa cum o fac oamenii ; EL nu acuză, nu spune aceste cuvinte cu patimă, (pentru că EL cunoaşte exact omul), ci Dumnezeu pur şi simplu, pune un diagnostic !

Domnul Isus îi învăţa pe ucenici despre faptul că există anumite gradaţii ale stărilor sufleteşti … de la mânie la revărsarea în afară prin cuvinte :

Dar Eu vă spun că

  • oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecăţii ; şi

  • oricine va zice fratelui său : „Prostule !” va cădea sub pedeapsa Soborului ; iar

  • oricine-i va zice : „Nebunule !” va cădea sub pedeapsa focului gheenei”. (Evanghelia după Matei 5:22 )

Domnul Isus este episcopul sufletelor ! (Cuvântul episcop se poate traduce literal prin : cel ce observă / priveşte cu atenţie pesteObiectul studiului Divin este sufletul omului). Exemplu :

  • Matei 5 : 28 „Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui”. Practic nimeni dintre muritori nu-l poate condamna, dar Dumnezeu ştie exact ce s-a întâmplat în inima poftitorului şi cumva deşi noi nu ştim cum, momentul acela rămâne consemnat în arhivele cerului ! Noi avem în plus şi harul că suntem avertizaţi ! De aceea trebuie avut grijă la ce privim ! Un astfel de exemplu era Iov. El spunea că : „Făcusem un legământ cu ochii mei şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare”. (Iov 31 : 1) Despre el, Domnul, Cel ce este atent la sufletul omenesc spune :

  • Iov 2 : 3 „ …  Satanei : „Ai văzut pe robul Meu Iov ? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet. El se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău. El se ţine tare în neprihănirea lui, şi tu Mă îndemni să-l pierd fără pricină”.

Dumnezeu S-a amestecat în monologul bogatului / nebunului respectiv, (şi cât de diferit gândim noi, faţă de Dumnezeu) ! Pentru cei ce-l cunosc, un om poate fi bogat, pentru Dumnezeu, acelaşi om este nebun). În I Cronici 28 : 9 este scris sfatul lui David :

Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată inima şi cu un suflet binevoitor ; căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L vei căuta, Se va lăsa găsit de tine ; dar dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie”.

În limba greacă pentru nebun este folosit cuvântul :aphrōn” („fără înţelegere, lipsit de raţiune”, este format din : a + phren, literal “fără înţelegere”.

Cum se manifestă un nebun ?

I. Crede că le ştie pe toate, aşa că nesocoteşte cu bună intenţie, (sau nici măcar nu ia în considerare), Cuvântul lui Dumnezeu, nici voia Lui !

Pentru a înţelege exact cum au decurs lucrurile, trebuie să revedem contextul pildei. Domnul Isus îi învăţa pe ucenicii Lui, (dar erau şi alţi oameni care ascultau) :

Când vă vor duce înaintea sinagogilor, înaintea dregătorilor şi înaintea stăpânirilor, să nu vă îngrijoraţi cum veţi răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veţi vorbi ; căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.” Unul din mulţime a zis lui Isus : „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră”. (Luca 12 : 11 – 13) Situaţia de atunci este descrisă foarte bine în Proverbe 18 : 2, unde scrie că :

Nebunului nu-i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el”. Nevoia ta cea mai mare, nu sunt banii, ci mântuirea sufletului ! „Învăţătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moştenirea noastră”. (v. 13)

Elevul care Îl învaţă pe Învăţător ce să facă în situaţia pe care o avea în viaţa lui … genul Doamne, Doamne, care se exprimă elegant, dar face tot ce vrea el ! „De ce-Mi ziceţi : „Doamne, Doamne!”, şi nu faceţi ce spun Eu ?”. (Luca 6 : 46) De ce ?

Bogatul din pildă, care se consilia singur, îşi spune planurile de viitor : „ … acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele … ”. (Luca 12 : 18) Dar el era evreu şi în Lege era scris foarte clar despre ce trebuia să facă. Avea datoria de-a avea grijă şi de cel sărac, nu trebuia să se uite numai la el.

Existau cel puţin două feluri de dărnicie :

  • Când veţi secera semănăturile din ţara voastră, să laşi nesecerat un colţ din câmpul tău şi să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să laşi săracului şi străinului aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru”. (Levitic 23 : 22) Ce spunea el ? „ … voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele”. (v. 18) Zgârcit !

  • Veţi mânca din roadele cele vechi şi veţi scoate afară pe cele vechi, ca să faceţi loc celor noi”. (Levitic 26 _ 10)

Cumva prin această pildă, Domnul îi răspunde omului din mulţime, exact ce avea să facă şi prin Pilda bogatului şi a lui Lazăr. Atunci când bogatul ajuns în Locuinţa morţilor, îşi dă cu părerea ce ar trebui să facă Avraam, pentru el (care era ajuns în situaţia respectivă), primeşte un răspuns, la care el nu s-a gândit …

Bogatul respectiv, avea mentalitatea de stăpân, care imediat îşi trimitea slujitorul să-i rezolve problema … numai că el nu mai era pe pământ, ci în locul de pedeapsă. El era obişnuit să facă ce crede el de cuviinţă, fără a lua în considerare Cuvântul lui Dumnezeu :

Rogu-te, dar, părinte Avraame, să trimiţi pe Lazăr în casa tatălui meu ; căci am cinci fraţi, şi să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină şi ei în acest loc de chin.” Avraam a răspuns : „Au pe Moise şi pe proroci ; să asculte de ei.” Metoda folosită era deja de multă vreme scrisă, trebuia pocăinţă, pe baza Cuvântului scris.

Omul din mulţime, îşi imagina probabil, că fratele lui va asculta de Domnul Isus, mai mult decât de Sfânta Scriptură, în care era scris exact ?

II. Vorbeşte de unul singur. Îşi pune sieşi întrebări … la care tot el răspunde : „ … el se gândea în sine şi zicea : „Ce voi face ? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face … voi zice sufletului meu : „Suflete, ai …”. (Luca 12 : 17 – 18, 19)

În Psalmul 14 : 1, (care este aproape identic cu Psalmul 53 : 1) scrie că : Nebunul zice în inima lui : „Nu este Dumnezeu !” S-au stricat oamenii, fac fapte urâte ; nu este niciunul care să facă binele”.

Întrebarea este : Eu cum procedez, atunci când am de luat decizii ?

A. ÎL întreb pe Dumnezeu sau decid de unul singur ? Vai – zice Domnul – de copiii răzvrătiţi, care iau hotărâri fără Mine, fac legăminte care nu vin din Duhul Meu şi îngrămădesc astfel păcat peste păcat ! Ei se coboară în Egipt fără să Mă întrebe … ”. (Isaia 30 : 1 – 2)

B. Sau, mai grav, ÎL întreb, Dumnezeu îmi vorbeşte aşa că aud Cuvântul Lui … şi totuşi fac tot ce vreau eu … După ce a fost dusă în robie, cea mai mare parte a poporului :

Toate căpeteniile oştilor, Iohanan, fiul lui Careah, Iezania, fiul lui Hosea, şi tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, au înaintat şi au zis prorocului Ieremia : „Fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră !

Mijloceşte pentru noi la Domnul Dumnezeul tău, pentru toţi cei ce au mai rămas, căci eram mulţi, dar am mai rămas numai un mic număr, cum bine vezi tu însuţi cu ochii tăi. Binevoiască Domnul Dumnezeul tău să ne arate drumul pe care trebuie să mergem şi să ne spună ce avem de făcut !” Prorocul Ieremia le-a zis : „Am auzit !

Iată că mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru, după cererea voastră, şi vă voi face cunoscut, fără să vă ascund ceva, tot ce vă va răspunde Domnul !” Atunci ei au zis lui Ieremia : „Domnul să fie un martor adevărat şi credincios împotriva noastră, dacă nu vom face tot ce-ţi va porunci Domnul Dumnezeul tău să ne spui ! Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem, ca să fim fericiţi ascultând de glasul Domnului Dumnezeului nostru!” (Ieremia 42 : 1 – 6)

După zece zile, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia”. (Ieremia 42 : 7) Şi Ieremia le spune care este voia lui Dumnezeu pentru ei şi îi avertizează : „Rămăşiţe ale lui Iuda, Domnul vă zice : „Nu vă duceţi în Egipt !” – Băgaţi bine de seamă că vă opresc lucrul acesta astăzi. Căci vă înşelaţi singuri, dacă m-aţi trimis la Domnul Dumnezeul vostru, zicând :

„Mijloceşte pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru, fă-ne cunoscut tot ce va spune Domnul Dumnezeul nostru, şi vom face !” Eu v-am spus astăzi ; dar voi n-ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru, nici tot ce m-a însărcinat El să vă spun”. (Ieremia 42 : 19 – 21)

Ce spun ei, care promiseseră ascultarea totală, indiferent de ceea ce avea să le ceară Dumnezeu ? : „ … toţi oamenii aceia îngâmfaţi au zis lui Ieremia : „Minţi ! Nu Domnul Dumnezeul nostru te-a însărcinat să ne spui : „Nu vă duceţi în Egipt ca să locuiţi acolo pentru o vreme !” … (Ieremia 43 : 2) Aud Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce nu a fost uşor şi aleg să nu-L asculte !

C. Există şi oameni care îşi propun să facă ceva, pentru a se apropia de Dumnezeu … dar rămân numai la stadiul de dorinţa de sfinţire, deoarece nu trec la fapte ! Prin Isaia (58 : 2), Dumnezeu spunea :

În toate zilele Mă întreabă şi vor să afle căile Mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea şi n-ar fi părăsit Legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu”. Cum se face apropierea de Dumnezeu ? În Iacov 4 : 4 – 10, se arată clar. Ceea ce ne costă, din punct de vedere spiritual, este trăirea în compromis … fac ce vreau eu, în timp ce mă prefac … că sunt credincios şi totuşi mă mir cum de am probleme şi Dumnezeu nu mă ascultă atunci când Îl rog ? (Iacov 4 : 1 – 3)

III. Nu ştie ce se va întâmpla mâine, şi cu toate acestea îşi face planuri mari, pentru perioade mari de timp, pentru trup, în loc să-şi caute mântuirea sufletului. Despre un astfel de om scrie că : „Şi el se gândea în sine şi zicea : „Ce voi face ? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.” „Iată”, a zis el, „ce voi face …

Dar Dumnezeu i-a zis : „Nebunule ! Chiar în noaptea aceasta ţi se va cere înapoi sufletul ; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi ?” (Luca 12 : 17, 18, 20)

În Eclesiastul 10 : 14, scrie că : „Nebunul spune o mulţime de vorbe, măcar că omul nu ştie ce se va întâmpla ; şi cine-i va spune ce va fi după el ?” De aceea trebuie să decid acum, ce fac cu viaţa mea, deoarece este scris foarte clar :

Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi”. (Proverbe 27 : 1) Şi Iacov spunea : „Ascultaţi, acum, voi care ziceţi :

Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie şi vom câştiga!”, şi nu ştiţi ce va aduce ziua de mâine ! Căci ce este viaţa voastră ? Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel, şi apoi piere. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceţi : „Dacă va vrea Domnul, vom trăi şi vom face cutare sau cutare lucru”. (Iacov 4 : 13 – 15)

(Sursa foto : www.giphy.com)