Blocaţi în vale ! [David şi Goliat, 1 Samuel 17]

Câteva observaţii din cartea I Samuel capitolul 17, (lupta dintre David şi Goliat … cei din secolul XXI). Acest text (şi de fapt oricare alt text Biblic), poate avea cel puţin trei niveluri în care poate fi înţeles :

 1. literal. Face parte din istoria poporului Evreu. Descrie o luptă avută în războiul cu Filistenii.
 2. spiritual. Se poate referi la lupta spirituală a credinciosului, descrisă de exemplu în Efeseni, capitolul 6.
 3. profetic. În Biblie, David ÎL simbolizează pe Domnul Isus, [a se vedea Psalmul 89 : 19 – 37], în lupta cu cel rău.

În context, (precum şi în capitolul 17), David este văzut ca fiind :

 • un om tare şi războinic (1 Samuel 16 : 18).

 • un copil (1 Samuel 17 : 33).

 • un tânăr (1 Samuel 17 : 55). Părerile oamenilor pot fi complet diferite, în fond era vorba despre aceeaşi persoană, dar conta pentru el (şi contează şi pentru mine), „cum mă vede Domnul” !

  Aşa a fost privit şi Domnul Isus cu dispreţ, de către cei mai mulţi. La fel ca şi David, şi EL a fost trimis de Tatăl, la fraţii Lui: „A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit” (Ioan 1 : 11).

Un aspect care trebuie notat este faptul că în Septuaginta, (care se ştie, a fost Biblia creştinilor din Biserica Primară), în loc de Filisteni, este folosit cuvântul Străini, (a se vedea Septuaginta, Editura Polirom, Iaşi, 2004, p. 318).

De exemplu, versetul 1 din I Samuel 17, este redat astfel: „Şi Străinii şi-au strâns taberele pentru război…”. Războiul evreilor era contra străinilor. În Osea 7 : 9, este un text ce ne ajută să înţelegem care este lucrarea străinilor :

Nişte străini îi mănâncă puterea, şi el nu-şi dă seama…” (Despre străini, oaspeţi şi cetăţeni scrie şi apostolul Pavel, în Efeseni 2 : 19).

Pentru suflet, efectul cuvintelor ascultate poate fi :

 • distructiv : „au auzit aceste cuvinte … s-au înspăimântat şi au fost cuprinşi de o mare frică” (17 : 11).

 • constructiv : „s-au auzit cuvintele rostite de David … Nimeni să nu-şi piardă nădejdea ...” (17 : 31 şi 32). Aceasta înseamnă zidire, în limbajul biblic, sau îmbărbătare.

Şi efectul cântărilor poate fi la fel, (pentru că sunt tot cuvinte, numai că sunt cântate) :

 • distructiv : „Femeile care cântau îşi răspundeau unele altora şi ziceau : „Saul a bătut miile lui,- iar David zecile lui de mii”Saul s-a mâniat foarte tare şi nu i-a plăcut vorba aceasta … Şi din ziua aceea a privit cu ochi răi pe David.” (18 : 7, 8 şi 9).

 • constructiv : „David … cânta cu mâna lui; Saul răsufla mai uşor … şi duhul rău pleca de la el.” (16 : 23).

 Din acest text, din punct de vedere spiritual, putem învăţa despre :

 • realitatea atacurilor demonice (17 : 4 – 10). Cel rău se ia de creştini, el ia iniţiativa ispitirii !

 • efectele distructive în cazul expunerii îndelungate la o sursă de blestem, la ştiri negative, de exemplu ; ( a se vedea 17 : 11, „Saul şi tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filisteanului şi s-au înspăimântat şi au fost cuprinşi de o mare frică”, iar în versetul 16, scrie că :

  Filisteanul înainta dimineaţa şi seara şi s-a înfăţişat astfel timp de patruzeci de zile”). Expunerea timp de patruzeci de zile aduce o cădere interioară. Ca o atenţionare în cartea Evrei 12 : 3 şi 4 scrie :

  Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

  Uitaţi-vă, dar, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre”. Contează unde privim spre ce/cine privim ! Iar un creştin îşi cenzurează privirea !

 • nevoia căutării intervenţiei Lui (17 : 31, 32). El vine şi intervine; (nu doar constată situaţia critică în care se aflau fraţii lui) !

  Împăratul are trei promisiuni pentru cel ce va birui (17 : 25) :

 • Îmbogăţireaîl va umple de bogăţii”.

 • Un nou statut socialîi va da de nevastă pe fiica sa”, adică primirea în familia lui.

 • Eliberarea de povara dărilor, altfel spus libertatea „va scuti de dări casa tatălui său în Israel”.

Erau trei oferte tentante, („Fiecare zicea”, adică toţi îşi doreau beneficiile luptei), cu un dacă, spus de parcă era imposibilă … cererea împăratului : „Dacă-l va omorî cineva”.

Cuvântul împăratului nu a găsit credinţă, la cei care l-au auzit, iar noi nu suntem departe de ei ! Evrei 4 : 2, parcă ar fi fost scris ieri : „Căci şi nouă ni s-a adus o veste bună ca şi lor; dar lor Cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credinţă la cei ce l-au auzit” !

În Apocalipsa 17 : 14, scrie despre Miel că este Împăratul Împăraţilor : „ … se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.

O ofertă asemănătoare cu cea făcută de Saul evreilor ne-o face şi nouă Împăratul Împăraţilor, cu deosebirea că EL este cu noi, în lupta de zi cu zi ! Nu ne trimite ca pe nişte miei între lupi, pentru o luptă inegală, la care EL să asiste nepăsător ! Aşa părea confruntarea cu Goliat, dar s-a dovedit că nu a fost aşa, iar cel tare şi bine înarmat, a fost omorât !

Depresia porneşte de la privire, de la ce privesc şi de la ce ascult şi cât timp stau în faţa ispitei, la cât de mult aleg să mă expun „celui tare ! (În Evanghelia după Luca în capitolul 11 : 21, Domnul Isus ne spune despre : „omul cel tare şi bine înarmat”. Parcă ar fi vorba exact despre Goliat !) …

În viaţă contează foarte mult alegerile personale. Alegere între cel rău şi Domnul Isus! Şi azi cel rău vine în special cu trei oferte : banul, sexul şi puterea.

Diferenţa dintre David şi ceilalţi a fost că în viaţa lui, era Stăpân Dumnezeu, avea un Domn de care asculta şi era şi Duhul Domnului (1 Samuel 16 : 13).

Cu EL se sfătuia; (a se vedea de exemplu Psalmul 15, în care în versetul 1 este redată întrebarea, pe care David I-o adresează Domnului, iar în versetele 2 – 5 avem redat răspunsul Lui ! Şi acest lucru este accentuat şi în II Samuel 23 : 2 – 3, unde este scris : ”… Duhul Domnului vorbeşte prin mine …” (v. 2).

Un alt text, care arată acelaşi adevăr este :

I Samuel 30 : 8 David a întrebat pe Domnul …. Domnul i-a răspuns… !” Putem vedea şi realitatea faptului opus descrisă în I Samuel 28 : 6 „… Saul a întrebat pe Domnul şi Domnul nu i-a răspuns … !

De ce această diferenţă ? În I Samuel 28 : 16 scrie despre Saul: „Domnul S-a depărtat de tine şi S-a făcut vrăjmaşul tău ?… 18. N-ai ascultat de glasul Domnului …” Trebuia să facă trei lucruri (conform I Samuel 15 : 3) :

 • bate pe Amalec şi

 • nimiceşte cu desăvârşire tot ce-i al lui;

 • să nu-i cruţi…” În v. 7 scrie că despre Saul că : „a bătut pe Amalec …8. A nimicit cu desăvârşire tot poporul …9. Dar Saul şi poporul au cruţat pe ...”

Din trei lucruri care i-au fost cerute, a îndeplinit două, şi Domnul a considerat că Saul nu L-a ascultat !

Şi nouă ni se cer trei lucruri:

 • Pocăiţi-vă şi fiecare din voi

 • să fie botezat … spre iertarea păcatelor voastre;

 • apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” (Faptele Apostolilor 2 : 38)

Din cele trei cerinţe, câte s-au împlinit în viaţa mea ? Şi cum vede Domnul aceasta ? Pentru că Saul nu a ascultat, Domnul I S-a făcut duşman. În Isaia 63 : 10 scrie: „Dar ei au fost neascultători şi au întristat pe Duhul Lui cel Sfânt ; iar El li s-a făcut vrăjmaş şi a luptat împotriva lor.”

În viaţă, multe probleme le avem din cauza neascultării Cuvântului, a răzvrătirii faţă de EL. Până la urmă, problemele nu ni le face duşmanul, ci faptul că, prin alegerile greşite, noi ne facem duşmanii Singurului, care ne poate ajuta !