Viaţa veşnică, IV. Concluzii [Ioan 5.39-47]

Concluzii

1. Smerirea aduce înălţarea

Cum a fost Domnul Isus (chipul Lui Dumnezeu) ?

În Filipeni 2 : 6 găsim scris despre Domnul Isus că :

El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu … ”.

După minunea înmulţirii pâinilor, un martor ocular (apostolul Ioan) a notat ce s-a întâmplat : „Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau :

Cu adevărat, Acesta este Prorocul cel aşteptat în lume.” Isus, fiindcă ştia că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur”. (Ioan 6 : 14 – 15)

În Filipeni 2 : 6 – 11, apostolul Pavel a scris despre Domnul Isus că :

El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.

La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume ; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul”.


2. Eu cum sunt, caut să-i fiu pe plac Lui Dumnezeu sau caut slava / acceptarea oamenilor ?

Să observăm cum vede acest subiect omul Lui Dumnezeu şi cum îl văd cei necredincioşi :

  • apostolul Pavel :

Galateni 1 : 10 „Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu ? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui Hristos”.

I Tesaloniceni 2 : 4 „Ci, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem [cap. 1 : 1 „Pavel, Silvan şi Timotei”] nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima”.

  • omul necredincios :
  1. Pilat :
    • Marcu 15 : 15 „Pilat a vrut să facă pe placul norodului, şi le-a slobozit pe Baraba ; iar pe Isus, după ce a pus să-L bată cu nuiele, L-a dat să fie răstignit”.
  2. Flix :
    • Faptele Apostolilor 24 : 27 „Doi ani au trecut astfel ; şi, în locul lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor, şi a lăsat pe Pavel în temniţă”.

Eu cu cine mă asemăn, cu Domnul Isus şi cu apostolul Pavel sau cu Pilat şi cu Felix ?