109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE [Isaia 53.10–12 I Filipeni 2.8–11 I Romani 8.11]

109 I 2023. ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS SAU VA TRĂI MULTE ZILE

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 53 : 10 – 12 I Filipeni 2 : 8 – 11 I Romani 8 : 11 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 19 Aprilie 2023 I

Despre Domnul Isus era proorocit în Vechiul Testament în Isaia 53 : 10 – 12, unde Dumnezeu a vorbit despre Jertfa Domnului Isus, despre moartea Lui, despre Învierea Lui și slava de care avea să fie urmată.

Observăm din acest pasaj Biblic cinci aspecte care țin de Suferințele Domnului Isus de moartea și de Învierea Lui :

1. a fost voia Lui Dumnezeu ca Domnul Isus să sufere și să moară :

Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă”. (Isaia 53 : 10)


2. Domnul Isus a acceptat voia Lui Dumnezeu pentru EL :

„ … Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat …”. (Isaia 53 : 10)

În Ioan 10 : 17 – 18 sunt notate cuvintele Domnului Isus :

Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.” …”.


3. Domnul Isus a fost înviat :

„ … va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile …”. (Isaia 53 : 10)

În Faptele Apostolilor 2 : 23 – 24 sunt notate cuvintele apostolul Pentru care le-a spus israeliților :

„ … voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea”.

De încă șapte ori, Luca a notat în Faptele Apostolilor acest adevăr și anume faptul că Dumnezeu L-a înviat pe Domnul Isus (a se vedea Faptele Apostolilor 3 : 15, 4 : 10, 10 : 40, 13 : 30, 13 : 34, 13 : 37 și 17 : 31).


4. Moartea și Învierea Domnului Isus constituie baza mântuirii noastre :

„ … lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va punea pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor”. (Isaia 53 : 10 și 11)

În Romani 10 : 9 scrie că :

Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit”.


5. Jertfa Domnului Isus a fost răsplătită pe măsură prin Înălțarea la Cer și prin slava care a urmat :

De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi”. (Isaia 53 : 12)

În Evrei 12 : 2 scrie :

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu”.


În încheiere vom aminti ce scrie despre Domnul Isus în Filipeni 2 : 8 – 11 unde este notat că :

„La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.

De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume ; pentru ca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul”.

Să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru jertfa Domnului Isus care ne-a dat garanția că : „dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte” în noi „Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile” noastre muritoare „din pricina Duhului Său, care locuieşte” în noi (Romani 8 : 11) !


Slavă Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :