Dumnezeul Cel Atotputernic ! I Isaia 44.28

CirusEu zic despre Cirus : „El este păstorul Meu, şi el va împlini toată voia Mea

[traducerea NIV, redă mai bine sensul din ebraică :

„va realiza tot ce am pe plac”]; el va zice despre Ierusalim :            

„Să fie zidit iarăşi !”, şi despre Templu: „Să i se pună temeliile !” (Isaia 44 : 28) 

Contextul versetului.

Isaia (a trăi în perioada anilor 700 î.Cr.), până pe vremea lui Ezechia : „Prorocia lui Isaia, fiul lui Amoţ, despre Iuda şi Ierusalim, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Ezechia, împăraţii lui Iuda”. (Isaia 1 : 1). Isaia a făcut această proorocie cu aproximativ 150 – 200 de ani înainte de naşterea lui Cir.

Mai mult chiar, la vremea în care Dumnezeu a vorbit prin prooroc, Templul era în picioare, Ierusalimul fiind liber, totul era aparent în regulă şi totuşi Isaia spune aceste cuvinte !

Evreii din Iuda, nu erau încă duşi în robie şi Isaia a avut nevoie de credinţă, pentru a face această afirmaţie ! După întoarcerea din robie temeliile Templului au fost puse abia în anul 538 î.Hr. Din istorie se ştie că reconstrucţia Templului s-a terminat în anul 515 î.Hr.


Domnul Isus, când Îşi învăţa ucenicii cum să facă o rugăciune : „ … le-a zis : „Când vă rugaţi, să ziceţi : Tatăl nostru care eşti în ceruri ! Sfinţească-se Numele Tău ; vie Împărăţia Ta ; facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ”. Luca 11 : 2 )

Câţi paşi au trebuit să se facă până când voia Lui Dumnezeu … din Cer, a ajuns să  fie făcută pe pământ ?

 • Întâi a fost înrobirea, Templul fiind demolat în anul 586 î.Hr.
 • Apoi prin Ieremia, Dumnezeu a spus : „Toată ţara aceasta va fi o paragină, un pustiu, şi neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de şaptezeci de ani”. (Ieremia 25 : 11) Practic prin Ieremia a fost proorocit că reconstrucţia Templului se va face după 70 de ani, de la momentul ducerii în robie !
 • Revelaţia a fost treptată. În Ieremia 29 : 10, Dumnezeu le descoperă următorul pas : „Dar iată ce zice Domnul : „De îndată ce vor trece şaptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi aduce aminte de voi şi voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta”.
 • Trec anii şi avem notat ce scrie proorocul Daniel :
  În anul dintâi al lui Darius, fiul lui Ahaşveroş, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăţia haldeilor, în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărţi că trebuiau să treacă şaptezeci de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia”. (Daniel 9 : 2)
 • Era venită vremea lui Cirus. În limba română Cirus se traduce prin : „1. Soare, Splendoare. 2. Tron”. Venea soarele şi pe strada copiilor lui Dumnezeu !

De fapt, propăşirea era stabilită … dinainte de-a fi restriştea ! La momentul naşterii, noi cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru copilul nou născut, dar Dumnezeu … i-a pregătit deja şi viitorul !

Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau ; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele”. (Psalmul 139 : 16)


Dumnezeu a decis (şi decide) dinainte :

1. Sexul copilului

Eu zic despre Cirus …”.

Dumnezeu a hotărât ce copil să se nască, (sexul copilului), în ce familie să se nască, când să se nască şi care va fi numele copilului : Cirus ! Alte exemple de omniscienţă a Lui Dumnezeu :

 • Ismael : „Îngerul Domnului i-a zis : „Iată, acum eşti însărcinată şi vei naşte un fiu căruia îi vei pune numele Ismael ; căci Domnul a auzit mâhnirea ta”. (Geneza 16 : 11)
 • Isaac : „Dumnezeu a zis : „Cu adevărat, nevasta ta, Sara, îţi va naşte un fiu ; şi-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veşnic pentru sămânţa lui după el”. (Geneza 17 : 19)
 • Samson: „Căci vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui ; şi el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor”. (Judecători 13:5) Libertatea alegerii numelui le-a fost lăsată părinţilor. În Jud. 13 : 24 scrie că : „Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samson”.
 • Solomon : „Iată că ţi se va naşte un fiu, care va fi un om al odihnei şi căruia îi voi da odihnă, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmaşilor lui de jur împrejur ; căci numele lui va fi Solomon şi voi aduce peste Israel pacea şi liniştea în timpul vieţii lui”. (1 Cronici 22 : 9)
 • Ioan Botezătorul : „Dar îngerul i-a zis : „Nu te teme Zahario ; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta Elisabeta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan”. (Luca 1 : 13)
 • Emanuel / Isus : „De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn : „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel”. (Isaia 7 : 14) În Matei 1 : 21 sunt scrise cuvintele Îngerului : „Ea va naşte un Fiu, şi-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale”.

2. Ocupaţia lui / nivelul de trai, la care va ajunge

El este păstorul Meu … “. Dumnezeu a decis ce va fi copilul, ce meserie va avea, (Cirus este numit : păstorul, de fapt era vorba de împărat.) Cirus a ajuns exact acolo unde trebuie să fie … Cirus a devenit în viaţă, exact ce a decis Dumnezeu că va fi !


3. Deciziile pe care le va lua

„ … el va împlini toată voia Mea ; el va zice despre Ierusalim : „Să fie zidit iarăşi !”, şi despre Templu : „Să i se pună temeliile !“ Dumnezeu ştia ce decizii avea Cirus să ia !


În Psalmul 139 : 4 scrie : „Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu, Doamne, îl şi cunoşti în totul”.

În cel dintâi an al lui Cirus, împăratul perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cirus, împăratul perşilor, care a pus să se facă prin viu grai şi prin scris această vestire în toată împărăţia lui :

„Aşa vorbeşte Cirus, împăratul perşilor : „Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărăţiile pământului şi mi-a poruncit să-I zidesc o Casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul Lui ? Domnul Dumnezeul lui să fie cu el şi să plece !” (II Cronici 36 : 22 – 23)

Mai mult chiar. Cei ce se apucă de lucru întâmpină probleme, aşa că informatorii din acea vreme îi scriu împăratului Darius :

Atunci împăratul Darius a dat poruncă să se facă cercetări în casa scrisorilor, unde se puneau vistieriile în Babilon. Şi s-a găsit la Ahmeta, capitala ţinutului Mediei, un sul pe care era scrisă această aducere aminte :

În anul întâi al domniei împăratului Cirus, împăratul Cirus a dat această poruncă privitoare la Casa lui Dumnezeu din Ierusalim :

„Casa să fie zidită iarăşi, ca să fie un loc unde să se aducă jertfe şi să aibă temelii tari. Să aibă o înălţime de şaizeci de coţi, o lăţime de şaizeci de coţi, trei rânduri de pietre cioplite şi un rând de lemn nou. Cheltuielile vor fi plătite din casa împăratului.

Mai mult, uneltele de aur şi de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim şi le adusese la Babilon, să fie date înapoi, duse în Templul din Ierusalim, la locul unde erau, şi puse în Casa lui Dumnezeu.”

Acum, Tatnai, dregătorul de dincolo de Râu, Şetar-Boznai şi tovarăşii voştri de slujbă din Afarsac, care locuiţi dincolo de Râu, depărtaţi-vă de locul acesta. Lăsaţi să meargă înainte lucrările acestei Case a lui Dumnezeu; dregătorul iudeilor şi bătrânii iudeilor s-o zidească iarăşi pe locul unde era”. (Ezra 6 : 1 – 7)

Mersul istoriei este sub controlul direct al Lui Dumnezeu ! Nu face cine / ce vrea / când vrea ! Robia era planificată, la fel şi eliberarea. Dar niciuna nu putea fi nici mai devreme, nici mai târziu !

Noi, uneori căutăm să forţăm lucrurile, pentru ca totul să decurgă aşa cum credem noi că ar trebui să fie !


Trei adevăruri care ne arată cum este Dumnezeu, şi care sunt o încurajare pentru familia în care urmează să se nască un copil :

I. Dumnezeu este El Roi

Aşa este numit de către Agar

În Geneza 16 : 13 scrie că :

Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise : „Tu eşti Dumnezeu care mă vede !” Dumnezeu i-a spus câteva lucruri despre copilul, pe care avea să-l nască, (despre Ismael) !

Dumnezeu vede … în viitor şi uneori alege să ne spună şi nouă câte ceva … Pentru evreii din vremea lui Isaia, li s-a spus că va fi demolarea, dar avea să vină şi vremea rezidirii !

În vremurile de întuneric spiritual, contează mult un Cuvânt profetic, o vedere din viitor, care este ca o ancoră a sufletului … într-un viitor mai bun ! Prin Isaia Dumnezeu spunea :

Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor”. (Isaia 9 : 1)

Proorocia nu era doar pentru realităţile fizice, ci şi pentru cele spirituale ! Avea să vină vremea Soarelui Neprihănirii : Isus ! El era Copilul mult aşteptat … Mesia. Prin El s-a zidit Templul spiritual : Biserica.

Şi să-i spui : „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor : „Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, va odrăsli din locul Lui şi va zidi Templul Domnului. Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie, şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi”. (Zaharia 6 : 12 – 13)

Împlinirea acestei profeţii este notată în Matei 16 : 18

Şi Eu îţi spun : tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui”.


II. Dumnezeu este El Şadai

Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis : „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană”. (Geneza 17 : 1)

Dumnezeu nu doar promite şi apoi aduce un copil pe lume, ci îi şi poartă de grijă, cu tot ce are nevoie ! În cazul lui Cirus, purtarea de grijă alui Dumnezeu s-a arătat prin naşterea lui în familia regală … dar mai apoi tot Dumnezeu l-a ajutat să devină ceea ce Dumnezeu a promis !


III. Dumnezeu este Iehova Iire

Avraam a pus locului aceluia numele : „Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice şi azi : „La muntele unde Domnul va purta de grijă”. (Geneza 22 : 14)

Noi putem avea o viaţă stabilă, un anumit nivel de trai, dar contează după aceea ce decizii luăm. Prin ce alegem să facem ne putem apropia de Dumnezeu sau ne îndepărtăm de El !
Dumnezeu l-a ajutat pe Cirus să ia deciziile corecte şi să le şi aducă la îndeplinire !

Versetul din Isaia 44 : 28, începe cu : „Eu zic …”. Atunci când Dumnezeu spune un anumit lucru şi omul respectiv va vorbi la fel ! În Romani 7 : 18 scrie :

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac”.

Dar tot apostolul Pavel scria apoi : „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea”. (Filipeni 2 : 13)

Dumnezeu nu este un om ca să mintă,
nici un fiu al omului, ca să-I pară rău.
Ce a spus, oare nu va face ?
Ce a făgăduit, oare nu va împlini ?”.
Numeri 23 : 19


(Sursa foto : www.youtube.com)