Pilda celor poftiţi la Cină (I), Luca 14.15-24 (schiţe de predici)

Mai fă un PAS ! Isus Îşi doreşte să stea cu tine, tu îţi doreşti să stai cu EL ?

Pilda celor poftiţi la Cină

Unul din cei ce şedeau la masă cu El, când a auzit aceste vorbe, I-a zis : „Ferice de acela care va prânzi în Împărăţia lui Dumnezeu !” Şi Isus i-a răspuns :

„Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi : „Veniţi, căci iată că toate sunt gata.” Dar toţi, parcă fuseseră vorbiţi, au început să se dezvinovăţească.

Cel dintâi i-a zis : „Am cumpărat un ogor şi trebuie să mă duc să-l văd ; rogu-te să mă ierţi.” Un altul a zis : „Am cumpărat cinci perechi de boi şi mă duc să-i încerc : iartă-mă, te rog.” Un altul a zis : „Tocmai acum m-am însurat şi de aceea nu pot veni.”

Când s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat şi a zis robului său : „Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi.”

La urmă, robul a zis : „Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit, şi tot mai este loc.” Şi stăpânul a zis robului : „Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiţi nu va gusta din cina mea”. (Luca 14 : 15 – 24)


Pilda celor poftiţi la Cină, poate fi o ilustrare a versetului din Apocalipsa 3 : 20 unde sunt scrise cuvintele Domnului Isus :

Dacă

 • aude cineva glasul Meu şi
 • deschide uşa,
  • voi intra la el,
  • voi cina cu el, şi
  • el cu Mine”. Domnul Îşi doreşte să stea cu mine, eu decid dacă Îl ascult !

Adevărul central : Isus îşi doreşte să stea cu tine, tu îţi doreşti să stai cu EL ?

Titlu : Mai fă un pas !


Introducere : Nu este destul să fii aproape de … !

 • Marcu 12 : 34 „Isus a văzut că a răspuns cu pricepere şi i-a zis : „Tu nu eşti departe de Împărăţia lui Dumnezeu.” Şi nimeni nu îndrăznea să-I mai pună întrebări”.
 • Isaia 46 : 13 „Eu Îmi apropii neprihănirea : nu este departe ; şi mântuirea Mea nu va zăbovi. Eu voi pune mântuirea Mea în Sion şi slava Mea peste Israel”.
  • Faptele apostolilor 17 : 27 „ … ca ei să caute pe Dumnezeu şi să se silească să-L găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi”.

Mai fă un pas. Pas este acronimul pentru oamenii :

Poftiţi
Aduşi
Siliţi


Domnul Isus ne vrea cu EL. Pentru aceasta ne pofteşte, ne aduce şi îi sileşte pe cei pe care-i vrea să fie cu EL …

I. Poftiţi (chemaţi, invitaţi, gr. ekalesen este folosit de zece ori în Noul Testament) :

În context este scris despre Domnul Isus :

„ … când a văzut că cei poftiţi la masă alegeau locurile dintâi … Când eşti poftit … cel ce te-a poftit … când eşti poftit … A zis şi celui ce-L poftise … Un om a dat o cină mare şi a poftit pe mulţi. La ceasul cinei, a trimis pe robul său să spună celor poftiţi … ”. (Luca 14 : 7, 8, 9, 10, 12, 16 – 17)

Pe vremea aceea invitaţia se făcea din timp, apoi se venea pentru confirmare : Totul este gata ! Aşa a procedat şi împărăteasa Estera în capitolul 5 : 8 (unde este descrisă invitaţia) :

Dacă am căpătat trecere înaintea împăratului şi dacă găseşte cu cale împăratul să-mi îndeplinească cererea şi să-mi facă dorinţa, să mai vină împăratul cu Haman şi la ospăţul pe care li-l voi pregăti, şi mâine voi da răspuns împăratului după porunca lui.

În ziua următoare (Estera 6 : 14) scrie : „Pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului şi au luat îndată pe Haman la ospăţul pe care-l pregătise Estera”.

În Pilda celor chemaţi la Cină, cei poftiţi folosesc scuzele, deşi Da-ul lor trebuia să fie Da : („Felul vostru de vorbire să fie : „Da, da; nu, nu”; ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău”. Matei 5 : 37)

Stăpânul nu avea nevoie de scuzele lor, ci de ei. Înainte de masă este clar că iniţial a avut confirmarea lor !


II. Aduşi

Atunci stăpânul casei s-a mâniat şi a zis robului său : „Du-te degrabă în pieţele şi uliţele cetăţii şi adu [gr. eisagage] aici pe cei săraci, ciungi, orbi şi şchiopi”. (Luca 14 : 21)

Patru feluri de situaţii de viaţă prin care trece omul … şi prin care omul este adus la Mântuitor !

Gr. eisagage are două sensuri :

 • A conduce la : „Saul s-a sculat de la pământ; şi, măcar că ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâini şi l-au dus [gr. eisēgagon] în Damasc”. (Fapte 9 : 8) Prin boala incurabilă …
 • A aduce în : „El a venit în Templu, mânat de Duhul. Şi, când au adus [gr. eisagagein] părinţii înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea”. (Luca 2 : 27) 

III. Siliţi / constrânşi (sileşte-i, gr. anankason, provine de la verbul anagkazó şi înseamnă : „a impune, a obliga, a constrânge”):

Şi stăpânul a zis robului : „Ieşi la drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa”. (Luca 14 : 24)

Verbul este folosit în original în Faptele Apostolilor 28 : 19) : „Dar iudeii s-au împotrivit, şi am fost silit [gr. ēnankasthēn] să cer să fiu judecat de cezar, fără să am de altfel niciun gând să pârăsc neamul meu”.