Judecaţi voi singuri ce este drept (III), Plata păcatului / disciplinarea Divină [Luca 12.57-59, Matei 5.23-26]

II. Există o plată (şi o răsplată) ?

Da, categoric ! În viaţă semănatul este urmat de secerat, iar dacă semănătorul nu smulge ce-a semănat rău, recolta va răsări …

Boaz a binecuvântat-o pe Rut astfel : „Domnul să-ţi răsplătească ce ai făcut, şi plata să-ţi fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti !” (Rut 2 : 12)


La un anumit moment dat, David a cerut dreptate spunând :

Răsplăteşte-le după lucrările lor şi după răutatea faptelor lor, răsplăteşte-le după lucrarea mâinilor lor ! Dă-le plata care li se cuvine ! ” (Psalmul 28 : 4)

Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul Lui. Iată că plata este cu El, şi răsplătirile vin înaintea Lui”. (Isaia 40 : 10)

El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, va da potrivnicilor Săi mânia, va întoarce la fel vrăjmaşilor Săi şi va da ostroavelor plata cuvenită !” (Isaia 59 : 18)


Prin Isaia, Dumnezeu a vorbit astfel poporului Evreu :

  • Isaia 62 : 11 „Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului : „Spuneţi fiicei Sionului : „Iată, Mântuitorul tău vine ; iată, plata este cu El, şi răsplătirile merg înaintea Lui”.
  • Isaia 65 : 7 „Pentru nelegiuirile voastre – zice Domnul – şi pentru nelegiuirile părinţilor voştri care au ars tămâie pe munţi şi M-au batjocorit pe înălţimi, de aceea, le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut”.
  • Isaia 66 : 6 „Un glas răsunător iese din cetate ! Un glas iese din Templu ! Este glasul Domnului, care vrăjmaşilor lui plata cuvenită !

În Ieremia 51 : 56 găsim scris :

Da, pustiitorul se aruncă asupra lui, asupra Babilonului ; vitejii Babilonului sunt prinşi, şi li se sfărâmă arcurile. Căci Domnul este un Dumnezeu care răsplăteşte ! El va da negreşit fiecăruia plata cuvenită lui !” Aceasta însemnă că există o contorizare exactă a faptelor fiecăruia !


Să observăm şi câteva versete din Noul Testament :

  • Plata poate consta într-o boală incurabilă. În Romani 1 : 27 scrie : „ … tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor”.
  • Plata poate consta în decesul cuiva. Versetul din Romani 6 : 23, se poate înţelege şi literal (urmarea unui păcat fiind decesul, de exemplu Anania şi Safira) dar şi din punct de vede spiritual, (exemple fiind Adam şi Eva, care au murit faţă de Dumnezeu înainte de-a deceda fizic) : „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”.
  • Dumnezeu este Judecătorul Cel drept care nu este (şi nu poate fi) influenţat de poziţia socială a omului, de studiile lui sau de averea lui, EL judecă strict fapta făcută, de omul care nu şi-a cerut iertare pentru răul făcut altcuiva. În Coloseni 3 : 25 scrie : „Căci cine umblă cu strâmbătate îşi va primi plata după strâmbătatea pe care a făcut-o ; şi nu se are în vedere faţa omului”.
  • II Petru 2 : 13 „ … îşi vor lua astfel plata cuvenită pentru nelegiuirea lor”.

STUDII ASEMĂNĂTOARE :