Valoarea problemelor pentru viaţa creştinului (I), Evanghelia după Luca 23.26-34

Valoarea lucrurilor neplanificatePe când Îl duceau să-L răstignească, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp ; şi 1. i-au pus [gr. epethēkan] crucea în spinare, ca 2. s-o ducă 3. după Isus.

În urma lui Isus mergea o mare mulţime de norod şi femei care se boceau, îşi băteau pieptul şi se tânguiau după El. Isus S-a întors spre ele şi a zis : „Fiice ale Ierusalimului, nu Mă plângeţi pe Mine ; ci plângeţi-vă pe voi însevă şi pe copiii voştri. Căci iată vor veni zile, când se va zice : „Ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut şi de ţâţele care n-au alăptat !” Atunci vor începe să zică munţilor : „Cădeţi peste noi !”, şi dealurilor : „Acoperiţi-ne !” Căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat?”

Împreună cu El duceau şi pe doi făcători de rele care trebuiau omorâţi împreună cu Isus. Când au ajuns la locul numit „Căpăţâna”, L-au răstignit acolo, pe El şi pe făcătorii de rele : unul la dreapta, şi altul la stânga. Isus zicea : „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac !” Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi”. (Luca 23 : 26 – 34)

Trei gânduri din acest text :

I. Problemele sunt neplanificate, ele vin deodată, (v. 26).

În Biblie scrie : „Încrede-te în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta ! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările”. (Proverbe 3 : 5 – 6) :

Simon din Cirena nu L-a recunoscut pe Isus … pentru că nu L-a cunoscut nici până atunci ! A fost nevoit să-L ajute pe Isus, de fapt a fost silit / forţat să-L ajute pe un necunoscut.

Şi noi, când îl ajutăm pe un necunoscut care are nevoie, uneori nu mai putem să facem ce avem de făcut, dar practic Îl pot ajuta pe El, Îi fac voia !

Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea, au găzduit fără să ştie pe îngeri”. (Evrei 13 : 2)

II. Prin probleme, privirea se îndreaptă spre mine, pentru a-mi face ordine în viaţă ! (v. 27 – 31) În Eclesiastul 7 : 3 scrie că : „Mai bună este întristarea decât râsul; căci, prin întristarea feţei, inima se face mai bună”. Eşecul dintr-un anumit domeniu ne poate fi o binecuvântarea ! Astfel ne reevaluăm trăirea !

III. Acceptarea problemelor, (necazului în locul unei vieţi uşoare), ne transformă spiritual ! (v. 32 – 34)

Un termen Biblic pentru suferinţe este paharul … În Matei 26 : 39 scrie despre Domnul Isus că : „Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat, zicând : „Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.”

Ce este o problemă ? Cheia textului din Luca 23 : 26 – 34, este dată de cuvântul epethēkan care este folosit de şase ori în Noul Testament, (aici şi în) :

  • Matei 21 : 7 „Au adus măgăriţa şi măgăruşul, şi-au pus hainele peste ei, şi El a şezut deasupra”.

  • Matei 27 : 29 „Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap, şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui, îşi băteau joc de El şi ziceau : „Plecăciune, Împăratul iudeilor !

  • Matei 27 : 37 „Şi I-au scris [gr. epethēkan] deasupra capului vina : „Acesta este Isus, Împăratul iudeilor”.

  • Ioan 19 : 2 „Ostaşii au împletit o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o haină de purpură”.

  • Faptele Apostolilor 6 : 6 „I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei”.

Provine de la ἐπιτίθημι (epitithemi) care este format din ἐπι (epi) şi τίθημι, (tithemi) care înseamnă a pune pe. Cu alte cuvinte a împovăra pe cineva cu ceva ce nu a avut de dus până atunci. În cazul lui Simon, a fost poate, în primul rând, schimbarea de plan, iar apoi şi ducerea crucii despre care se ştie că avea aproximativ 2,5 m, fiind foarte grea !

Este acel ceva care poate ne amărăşte viaţa, o greutate pe care o ai de dus, ceva ce nu ai planificat, dar a apărut deodată în viaţa ta ! Petru spunea :

Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi ; dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.

Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi ! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaş sau ca hoţ, sau ca făcător de rele, sau ca unul care se amestecă în treburile altuia.

Dimpotrivă, dacă suferă pentru că este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acesta”. (I Petru 4 : 12 – 16)

Aceste versete sintetizate arată aşa : Patimile lui Hristos + bucurie = slavă !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :