Pilda smochinului neroditor, (II) Luca 13.1-9

În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor.

„Credeţi voi”, le-a răspuns Isus, „că aceşti galileeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.

Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât, credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim ? Eu vă spun : nu ; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.”

El a spus şi pilda aceasta : „Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. Atunci a zis vierului : „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă şi pământul degeaba ?”

„Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta ; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod ; dacă nu, îl vei tăia”. (Evanghelia după Luca 13 : 1 – 9)


Orice text poate avea trei niveluri de interpretare, (înţelegere a lui) :

 • literal, (în cazul de faţă era vorba de un pom / un smochin),
 • spiritual, (smochinul poate fi o reprezentare a oricărui credincios) şi
 • profetic (aici era un cuvânt pentru poporul evreu, care în cei trei ani în care a lucrat Isus, nu L-a ascultat … dar în anul 70 avea să vină tăierea / judecata)! 

Introducere.

Definirea termenilor. Rod / fruct. (În continuare va fi folosit termenul fruct, care este mai actual).

A rodi înseamnă : a produce roade.
Rod este un : „1. Nume generic dat produselor vegetale obținute de la plantele cultivate, în special fructelor ; fruct. 2. Fig. Urmare, rezultat, efect (al unei acțiuni). ♦ Folos, avantaj. 3. (Pop.) Copil, prunc, vlăstar, odraslă”. (Dex)


Fiecare om trăieşte prin Harul Lui Dumnezeu, datorită bunătăţii Lui Dumnezeu şi a mijlocirii Domnului Isus, (nu datorită meritelor lui) dar trebuie să ştie că Stăpânul aşteaptă ca el să-I fie folositor !


I. Fructul

Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. Atunci a zis vierului : „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc”. (Evanghelia după Luca 13 : 6 – 7)

Din punct de vedere Biblic, există cel puţin trei feluri de roade / fructe, pe care Dumnezeu le caută / aşteaptă de la mine :

I.1. Copiii, (naşterea de copii).

Ci să recunoască de întâi născut pe fiul aceleia pe care n-o iubeşte şi să-i dea o parte îndoită din averea lui ; căci fiul acesta este cel dintâi rod al puterii lui, şi lui i se cuvine dreptul de întâi născut”. (Deuteronomul 21 : 17)


I.2. Oamenii mântuiţi prin intermediul credinciosului.

 • Iar sămânţa căzută în pământ bun este cel ce aude Cuvântul şi-l înţelege ; el aduce rod : un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci”. (Evanghelia după Matei 13 : 23)
 • Nu voi M-aţi ales pe Mine ; ci Eu v-am ales pe voi; şi v-am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada voastră să rămână, pentru ca orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, să vă dea”. (Evanghelia după Ioan 15 : 16)
 • Spuneţi sănătate şi bisericii care se adună în casa lor. – Spuneţi sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos”. (Romani 16 : 5)
 • Încă un îndemn, fraţilor. Cunoaşteţi casa lui Stefana ; ştiţi că el este cel dintâi rod al Ahaiei şi că s-a pus cu totul în slujba sfinţilor”. (I Corinteni 16 : 15) 

I.3. Caracterul înnoit constant, adică sfinţirea :

Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit viaţa veşnică”. (Romani 6 : 22)


II. Cauzele lipsei de fructe, (ale nerodirii)

Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el, şi n-a găsit. Atunci a zis vierului : „Iată că sunt trei ani de când vin şi caut rod în smochinul acesta, şi nu găsesc”. (Evanghelia după Luca 13 : 6 – 7)

II.1. Lumina insuficientă (în cazul pomului), necitirea Bibliei / neglijarea Cuvântului lui Dumnezeu (în cazul credinciosului).

Dacă nu are suficientă lumină, pomul va renunţa la frunzele care nu au parte de lumină şi practic pomul îşi consumă energia doar pentru a beneficia de lumină.

 • Psalmul 119 : 105 „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea”.
 • Psalmul 119 : 130 „Descoperirea cuvintelor Tale dă lumină, dă pricepere celor fără răutate”.
 • Proverbe 6 : 23 „Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii”.

Citind Cuvântul pot privi ca într-o oglindă, în care mi se arată starea mea şi ce trebuie să fac pentru a deveni ceea ce vrea Dumnezeu de la mine !


II.2.  Pământul sărac în resurse nutritive, rece şi greu. (Trăirea în păcat)

Apoi mi-a zis : „Să nu pecetluieşti cuvintele prorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe ; cine este întinat să se întineze şi mai departe ; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. 

Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe ! „Iată, Eu vin curând ; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul”. (Apocalipsa 22 . 10 – 13)


II.3. Temperatura scăzută. Vânturile reci.

Problemele care îl fac să se supere pe Dumnezeu … învăţăturile greşite de care ascultă :

„ … ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire … ”. (Efeseni 4 : 14)

Prezenţa demonică din punct de vedere spiritual se manifestă printr-o răceală … prezenţa Divină se manifestă prin cădură, (fizică şi spirituală).


III.  Rodirea

Doamne”, i-a răspuns vierul,

 • mai lasă-l şi anul acesta ; 
 • am să-l sap de jur împrejur şi
 • am să-i pun gunoi la rădăcină.

Poate că de acum înainte va face rod ; dacă nu, îl vei tăia”. (Evanghelia după Luca 13 : 8 – 9)


Pentru ca un pom să rodească este nevoie de :

III.1.  Oxigenarea pomului. Necesitatea săpării la rădăcină.

Pomul are parte de îngrăşământ prin ceea ce cade din el, (frunzele) şi de pe el : coaja. Pentru a se dezvolta are nevoie de oxigen, de aceea trebuie săparea. Prin săpare se scoate din adânc la suprafaţă şi invers.

Din punct de vedere spiritual : Rugăciunea este respiraţia sufletului. De aici porneşte schimbarea, de la rugăciunea de mărturisire, de cerere a iertării ! Atenţie : Dacă nu ne pocăim singuri … ne va da Dumnezeu prilejurile de pocăinţă !

 • Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar, când suntem judecaţi, suntem pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea”. (I Corinteni 11 : 31 – 32) Pomul din pildă a avut la dispoziţie trei ani pentru a-şi rezolva problema !

Copilaşilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr şi ne vom linişti inimile înaintea Lui, în orice ne osândeşte inima noastră ; căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră şi cunoaşte toate lucrurile.

Preaiubiţilor, dacă nu ne osândeşte inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Şi orice vom cere vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui şi facem ce este plăcut înaintea Lui”. (I Ioan 3 : 18 – 22)


III.2.  Îngrăşarea solului. Gunoiul.

La un moment dat, am avut ocazia să stăm de vorbă cu un pomicultor, care se ocupa de pomicultura bio. Printre altele, cineva l-a întrebat de ce un prun (pe care el îl avea), făcea fructe, dar ele cădeau înainte de-a ajunge la coacere. Voia practic să ştie din ce cauză, pomul nu ţine rodul.

Pomicultorul i-a dat un răspuns total neaşteptat : Trebuie luată o probă de sol, deoarece pământul nu conţine tot ceea ce este necesar pentru prun.

Din punct de vedere spiritual, îngrăşământul (gunoiul) este acel ceva (cadoul) de care Dumnezeu îmi face parte, mai ales atunci când mă văd nevrednic înaintea Lui, care îmi dă imboldul interior de-a merge mai departe şi de-a-I fi folositor.

În viaţa lui David avem un astfel de exemplu, când el a ales să-i facă un bine cuiva care era duşmanul lui :

Pe câmp au dat peste un om egiptean, pe care l-au adus la David.

 • I-au dat să mănânce pâine şi
 • să bea apă şi
 • i-au mai dat şi o legătură de smochine şi două legături de stafide.

După ce a mâncat, i-au venit iarăşi puterile, căci nu mâncase şi nu băuse apă de trei zile şi trei nopţi”. (I Samuel 30 : 11 – 12)


III.3. Tăierea ramurilor crescute în exces. Seva greşit direcţionată, (viaţa de veghere şi sfinţirea).

Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod”. (Evanghelia după Ioan 15 : 2)

Orice pom îşi foloseşte seva pentru :

 1. creştere.
 2. frunze,
 3. fructe.

Seva care rămâne de la creştere, este direcţionată spre frunze şi (în general) abia seva care mai rămâne după aceea este folosită pentru producerea fructelor. Pentru o rodire bună, este nevoie de curăţarea pomului, a viei, a plantelor etc.

Apostolul Pavel le-a scris credincioşilor din Roma că trebuie să-şi redirecţioneze energia pentru a face voia lui Dumnezeu :

Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti : după cum odinioară v-aţi făcut mădularele voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădularele voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră !”. (Romani 6 : 19)


Concluzii :

 • Pot să mă verific, cum stau înaintea lui Dumnezeu cu roadele (fructele pe care El le aşteaptă de la mine. De exemplu : Câţi oameni sau întors la Dumnezeu prin intermediul meu ?)
 • Ce să fac dacă constat că sunt neroditor ? Să-I predau lui Dumnezeu controlul asupra vieţii mele ! Să se facă planul Lui pentru viaţa mea, nu planul meu pentru viaţa mea.
 • Eu nu sunt al meu, ci sunt proprietatea Lui. Isus a plătit costul pentru obţinerea sufletului meu !
 • Harul este că EL nu ne lasă după capul nostru, (chiar dacă ne îngăduie ca şi lui Cain, unele apucături, ci secerând din necazurile pe care singuri ni le semănăm, prin suferinţe ne ajută să ne întoarcem spre EL, mai ales atunci când ajungem în situaţiile limită, din care numai Dumnezeu ne mai poate scoate !

Un astfel de exemplu este pentru noi Ghedeon : ce planuri avea el şi ce planuri avea Dumnezeu pentru viaţa lui ? Era învăţat să facă ceva pentru EL … lucruri de care EL nu avea nevoie deloc ! Cadourilor făcute de Ghedeon special pentru EL, Îngerul Domnului le-a dat foc ! (A se vedea Judecători 6 : 14 – 21)

STUDII ASEMĂNĂTOARE :