Pilda celor doi fii I Matei 21.28-32 [III. Adevăr sau minciună ?]

Pilda celor doi fii I Matei 21.28-32 [III. Adevăr sau minciună ?]

Cuvântul pe care îl rostesc este un adevăr sau o minciună ? Cum funcţionează omul ? De ce unii ÎL ascultă pe Dumnezeu şi fac ce li se cere, iar alţii nu trec imediat la fapte ?

Trei gânduri din Pilda celor doi fii :

I. Dumnezeu întotdeauna spune numai Adevărul, iar copiii Lui sunt ca EL !

 • II Samuel 7 : 28 Acum, Doamne Dumnezeule, Tu eşti Dumnezeu, şi cuvintele Tale sunt adevăr, şi Tu ai vestit harul acesta robului Tău … ”.
 • Numeri 23 : 19Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului, ca să-I pară rău. Ce a spus, oare nu va face ? Ce a făgăduit, oare nu va împlini ?

Este foarte important ca şi eu să fac ce-mi spune Domnul, exact atunci când îmi cere ceva !


Versete despre adevăr :

 • Ilie. În I Împăraţi 17 : 24 „Şi femeia a zis lui Ilie : „Cunosc acum că eşti un om al lui Dumnezeu, şi cuvântul Domnului în gura ta este adevăr !
 • Psalmul 15: 1 – 2Doamne, cine va locui în cortul Tău ? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt ? – Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune adevărul din inimă”.
 • Psalmul 51 : 6Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii : fă, dar, să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu !
 • Psalmul 119 : 160Temelia cuvântului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sunt veşnice”.
 • Zaharia 8 : 16Iată ce trebuie să faceţi : Fiecare să spună aproapelui său adevărul ; judecaţi în porţile voastre după adevăr şi în vederea păcii …”.
 • Evanghelia după Ioan 1 : 17 „ … căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos”.
 • Evanghelia după Ioan 8 : 32 „ … veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi”.
 • Evanghelia după Ioan 14 : 6Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”.
 • Evanghelia după Ioan 17 : 17Sfinţeşte-i prin adevărul Tău : Cuvântul Tău este adevărul”.
 • I Ioan 5 : 6El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul”.

Exemple de promisiuni Divine care au fost împlinite :

 • Despre Sara scrie că  : „Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei, şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce făgăduise”. (Geneza 21 : 1)
 • Caleb : „Acum iată că Domnul m-a ţinut în viaţă, cum a spus. Sunt patruzeci şi cinci de ani de când vorbea Domnul astfel prin Moise, când umbla Israel prin pustiu ; şi acum iată că azi sunt în vârstă de optzeci şi cinci de ani”. (Iosua 14:10)
 • Iosua : „Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoaşteţi, dar, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru, că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit ; toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas neîmplinit”. (Iosua 23 : 14 )
 • Solomon :
  • Domnul a împlinit cuvintele pe care le rostise. Eu m-am ridicat în locul tatălui meu, David, şi am şezut pe scaunul de domnie al lui Israel, cum vestise Domnul, şi am zidit casa Numelui Domnului Dumnezeului lui Israel”. (I Împăraţi 8 : 20)
  • Binecuvântat să fie Domnul, care a dat odihnă poporului Său, Israel, după toate făgăduinţele Lui! Din toate bunele cuvinte pe care le rostise prin robul Său Moise, niciunul n-a rămas neîmplinit”. (I Împăraţi 8 : 56)
 • Iehu : „Astfel s-a împlinit ce spusese lui Iehu, Domnul, când zisese : „Fiii tăi până la al patrulea neam vor şedea pe scaunul de domnie al lui Israel”. (II Împăraţi 15 : 12) Patru generaţii, nu trei nici cinci !
 • În viaţa Domnului Isus :
  • Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: „Au luat cei treizeci de arginţi, preţul Celui preţuit, pe care L-au preţuit unii din fiii lui Israel … ”. (Evanghelia după Matei 27 : 9)
  • Astfel s-a împlinit Scriptura care zice : „A fost pus în numărul celor fărădelege.” (Evanghelia după Marcu 15 : 28)

II. Cel rău minte … şi aşa sunt şi copiii lui !

În Proverbe 12 : 22 scrie că :

Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr Îi sunt plăcuţi”.

Domnul Isus a spus unor oameni care se încredeau în genealogia lor :

Voi aveţi de tată pe diavolul ; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş ; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii”. (Evanghelia după Ioan 8 : 44)

Despre Dumnezeu, Domnul Isus a spus :

„ … şi totuşi nu-L cunoaşteţi. Eu Îl cunosc bine ; şi dacă aş zice că nu-L cunosc, aş fi şi Eu un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc şi păzesc Cuvântul Lui”. (Evanghelia după Ioan 8 : 55)

În Apocalipsa 22 : 15 scrie că : „Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună !

 • Evanghelia după Ioan 1 : 6 „Dacă zicem că avem părtăşie cu El, şi umblăm în întuneric, minţim şi nu trăim adevărul”.
 • I Ioan 1 : 8 „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi”.
 • I Ioan 2 : 4 „Cine zice : „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el”.

Exemple de minciuni / mincinoşi :

Diavolul :

 • lui Adam şi Evei le promite : Veţi fi ca Dumnezeu … prin puterea voastră !
 • pe Domnul Isus : „Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt, I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: „Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie”. (Matei 4:8 – 9) Dar nu I-a dat măcar o bucată de pâine … doar vorbe goale !

Faraon … una spune şi alta face ! În Exod 8 : 28, 32 scrie că :

Faraon a zis : „Vă voi lăsa să plecaţi, ca să aduceţi jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustiu; numai să nu vă depărtaţi prea mult, dacă plecaţi. Rugaţi-vă pentru mine.” … Dar faraon, şi de data aceasta, şi-a împietrit inima şi n-a lăsat pe popor să plece”. Aceasta înseamnă minciună !

Saul. Despre soldaţii din armata lui scrie că :

Fiecare zicea : „Aţi văzut pe omul acesta înaintând ? A înaintat ca să arunce ocara asupra lui Israel ! Dacă-l va omorî cineva, împăratul îl va umple de bogăţii, îi va da de nevastă pe fiica sa şi va scuti de dări casa tatălui său în Israel”. (1 Samuel 17:25) … „Venind vremea când Merab, fata lui Saul, avea să fie dată lui David, ea a fost dată de nevastă lui Adriel, din Mehola”. (I Samuel 18 : 19)


III. Limbajul diplomatic = Da + Nu = ? Sau : Când copiii lui Dumnezeu … fac voia celui rău !

Aşa vorbeşte Ben-Hadad : Argintul şi aurul tău sunt ale mele, nevestele şi cei mai frumoşi copii ai tăi sunt tot ai mei.” Împăratul lui Israel a răspuns : „Împărate, domnul meu, fie cum zici ! Sunt al tău cu tot ce am.”

Împăratul lui Israel a chemat pe toţi bătrânii ţării şi a zis : „Vedeţi bine şi înţelegeţi că omul acesta ne vrea răul ; căci a trimis să-mi ceară nevestele şi copiii, argintul şi aurul, şi n-am zis că nu i le dau !” (I Împăraţi 20 : 2 – 4, 7)


Exemple din Biblie :

 • Avraam.
  • Atunci faraon a chemat pe Avram şi i-a zis : „Ce mi-ai făcut ? Pentru ce nu mi-ai spus că este nevasta ta ?” (Geneza 12 : 18) Adevăr + minciună = ?
  • În Geneza 20 : 5, 8 scrie despre Abimelec că a spus despre Avraam : „Nu mi-a spus el că este sora sa ? Şi n-a zis ea însăşi că el este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată şi cu mâini nevinovate.” … Abimelec s-a sculat dis-de-dimineaţă, a chemat pe toţi slujitorii săi şi le-a spus tot ce se întâmplase. Şi oamenii aceia au fost cuprinşi de o mare spaimă”.
 • Iosif şi paharnicul, (harnicul). Geneza 40 : 14, 23 „Dar adu-ţi aminte şi de mine când vei fi fericit şi arată, rogu-te, bunătate faţă de mine ; pune o vorbă bună pentru mine la faraon şi scoate-mă din casa aceasta … Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat”. Aceasta este o greşeală … când promit dar uit ! „Atunci mai marele paharnicilor a luat cuvântul şi a zis lui faraon : „Mi-aduc aminte astăzi de greşeala mea”. (Geneza 41 : 9)
 • Iosif şi fraţii săi : „Trimiteţi pe unul din voi să aducă pe fratele vostru ; iar voi, rămâneţi la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare şi voi şti dacă adevărul este cu voi sau nu ; altfel, pe viaţa lui faraon că sunteţi nişte iscoade”. (Geneza 42:16 )
 • Balaam : Nu-ul iniţial devine : Da. „Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.” … „Fiindcă oamenii aceştia au venit să te cheme, scoală-te şi du-te cu ei ; dar să faci numai ce-ţi voi spune” … Dumnezeu S-a aprins de mânie pentru că plecase. Şi Îngerul Domnului S-a aşezat în drum, ca să i Se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui, şi cei doi slujitori ai lui erau cu el”. (Numeri 22 : 13, 20, 22)

În care dintre cele trei categorii mă regăsesc ?


STUDII ASEMĂNĂTOARE :