Neputinţele şi bolile, III. Ierarhizarea eronată a priorităţilor [Evrei 7.28]

III. Ierarhizarea eronată a priorităţilor

Evrei 7 : 28 „În adevăr, Legea pune mari preoţi pe nişte oameni supuşi slăbiciunii ; dar cuvântul jurământului, făcut după ce a fost dată Legea, pune pe Fiul, care este desăvârşit pentru veşnicie”. New Living Translation : „erau limitați de slăbiciunea umană”.

Iosua, fiul lui Ioţadac este un exemplu de mare preot care din cauza ierarhizării eronate a priorităţilor şi-a făcut rău atât lui cât şi poporului evreu

Şi lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot prin prorocul Hagai 1 : 1 – 4 i s-a vorbit astfel :

În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel :

„Aşa vorbeşte Domnul oştirilor : „Poporul acesta zice : „N-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului !” De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel :

„Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiţi în case căptuşite cu tavan, când Casa aceasta este dărâmată ?

Considerau că nu era încă timpul (şi nici nu aveau vreme) pentru rezidirea Templului din Ierusalim (ceea ce constituia şi o lucrare spirituală) dar aveau timp (era vremea) realizării intereselor personale.


Dumnezeu le-a cerut să-şi facă o analiză a vieţii personale şi să tragă concluziile necesare :

Aşa vorbeşte acum Domnul oştirilor :

„Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre ! Semănaţi mult, şi strângeţi puţin, mâncaţi, şi tot nu vă săturaţi, beţi, şi tot nu vă potoliţi setea, vă îmbrăcaţi, şi tot nu vă este cald ; şi cine câştigă o simbrie o pune într-o pungă spartă !” Aşa vorbeşte Domnul oştirilor :

„Uitaţi-vă cu băgare de seamă la căile voastre !

Suiţi-vă pe munte, aduceţi lemne şi zidiţi Casa ! Eu Mă voi bucura de lucrul acesta şi voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă aşteptaţi la mult, şi iată că aţi avut puţin ; l-aţi adus acasă, dar Eu l-am suflat.

Pentru ce ? – zice Domnul oştirilor. Din pricina Casei Mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. De aceea, cerurile nu v-au dat roua, şi pământul nu şi-a dat roadele.

Am chemat seceta peste ţară, peste munţi, peste grâu, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni şi peste vite şi peste tot lucrul mâinilor voastre.” … ” (Hagai 1 : 5 – 11)


Pocăinţa, îndreptarea vieţii, constă şi în ierarhizarea corectă a priorităţilor vieţii. În Hagai 1 : 12 – 15 scrie că :

Zorobabel, fiul lui Şealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi toată rămăşiţa poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor şi cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimisese.

Şi poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului, după porunca Domnului : „Eu sunt cu voi, zice Domnul.” Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi duhul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, şi duhul întregii rămăşiţe a poporului.

Aşa că ei au venit şi s-au pus pe lucru în Casa Domnului oştirilor, Dumnezeul lor, în ziua a douăzeci şi patra a lunii a şasea, în anul al doilea al împăratului Darius”.

Pocăinţa este un dar al Lui Dumnezeu !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :