Mărturia. 3. Cine a mărturisit pentru Domnul Isus ? [Ioan 5.31-38]

II. Cine a mărturisit pentru Domnul Isus ? [Ioan 5.31-38]

1. Dumnezeu :
A. Cerul deschis şi coborârea Duhului Sfânt
B. Moise şi Ilie
C. Îngerul din Cer

2. Ioan Botezătorul (predecesorul / înaintaşul Lui în credinţă),

3. Faptele supranaturale pe care le-a făcut.


1. Dumnezeu

Dacă Eu mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Este un Altul care mărturiseşte despre Mine ; şi ştiu că mărturisirea pe care o face El despre Mine este adevărată … Şi Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El însuşi despre Mine.

Voi nu I-aţi auzit niciodată glasul, nu I-aţi văzut deloc faţa ; şi Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeţi în Acela pe care L-a trimis El”. (Ioan 5 : 31 – 32, 37 – 38)

Mărturia Lui Dumnezeu pentru Domnul Isus a fost şi era (este). Scopul Lui Dumnezeu era să-i facă pe oameni să creadă că Isus este Mesia, Cel trimis de Dumnezeu, pentru a-i mântui.

Cum a mărturisit Dumnezeu pentru Fiul Lui pentru a-mi verifica viaţa dacă Dumnezeu mărturiseşte şi pentru mine deoarece şi eu sunt copilul Lui ?


A. Cerul deschis şi coborârea Duhului Sfânt

După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul, şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea : „Tu eşti Fiul Meu preaiubit : în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea !” (Luca 3 : 21 – 22)


B. Moise şi Ilie

După şase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov şi Ioan, fratele lui, şi i-a dus la o parte pe un munte înalt. El S-a schimbat la faţă înaintea lor ; faţa Lui a strălucit ca soarele, şi hainele I s-au făcut albe ca lumina. Şi iată că li s-au arătat Moise şi Ilie, stând de vorbă cu El”. (Matei 17 : 1 – 3)


C. Îngerul din Cer

Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească”. (Luca 22 : 43)


2. Ioan Botezătorul

Voi aţi trimis la Ioan, şi el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc Eu vine de la un om ; dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiţi mântuiţi. Ioan era lumina care este aprinsă şi luminează, şi voi aţi vrut să vă înveseliţi câtăva vreme la lumina lui.

Dar Eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan ; căci lucrările pe care Mi le-a dat Tatăl să le săvârşesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac Eu, mărturisesc despre Mine că Tatăl M-a trimis”. (Ioan 5 : 33 – 36)

Ioan 1 : 15

Ioan a mărturisit despre El, când a strigat : „El este Acela despre care ziceam eu: „Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine”. 


3. Faptele supranaturale (semnele)

Ioan 2 : 23

Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştilor, mulţi au crezut în Numele Lui ; căci vedeau semnele pe care le făcea”.

Ioan 3 : 2

Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis : „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu ; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el”.

Ioan 6 : 2

O mare gloată mergea după El pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi”.


STUDII ASEMĂNĂTOARE :