Inima curată înaintea Lui Dumnezeu [Faptele Apostolilor 8.14-25]

Expresia : inima … curată înaintea Lui Dumnezeu, este folosită în pasajul biblic din Faptele Apostolilor 8:14-25 unde scrie că :

Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. Aceştia au venit la samariteni şi s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus.

Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani şi a zis :

„Daţi-mi şi mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt.” Dar Petru i-a zis :

„Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani ! Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu.

Pocăieşte-te, dar, de această răutate a ta şi roagă-te Domnului să ţi se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putinţă ; căci văd că eşti plin de fiere amară şi în lanţurile fărădelegii.” Simon a răspuns :

„Rugaţi-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce aţi zis.” După ce au mărturisit despre Cuvântul Domnului şi după ce l-au propovăduit, Petru şi Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor”. (Faptele Apostolilor 8 : 14 – 25)

Pentru a primi botezul în Duhul Sfânt, apostolul Petru a spus că este nevoie ca cel ce stăruieşte, să aibe o inimă curată !?

Lui Elima (care nu a primit Duhul Sfânt) Petru i-a spus clar de ce nu a primit botezul în Duhul Sfânt : „ … inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu”. (Fapte 8 : 21)

David se ruga : „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic !” (Psalmul 51 : 10)


I. Cum se comportă omul care are o inimă curată ?

Este atent la : 

 • ce ascultă, la ce priveşte, la ce gândeşte : „Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă ? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă ? Cel ce pedepseşte neamurile s-ar putea să nu pedepsească, El, care a dat omului pricepere ? Domnul cunoaşte gândurile omului : ştie că sunt deşarte. Ferice de omul pe care-l pedepseşti Tu, Doamne, şi pe care-l înveţi din legea Ta, ca să-l linişteşti în zilele nenorocirii, până se va săpa groapa celui rău ! Căci Domnul nu lasă pe poporul Său şi nu-Şi părăseşte moştenirea. Ci se va face odată judecată după dreptate, şi toţi cei cu inima curată o vor găsi bună”. (Psalmul 94 : 9 – 15)
 • ce vorbeşte : „Căci noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulţi ; ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos”. (II Corinteni 2 : 17)
 • modul în care îşi trăieşte viaţa. Abimelec Îi spunea Lui Dumnezeu : „Nu mi-a spus el că este sora sa ? Şi n-a zis ea însăşi că el este fratele său ? Eu am lucrat cu inimă curată şi cu mâini nevinovate.” Dumnezeu i-a zis în vis : „Ştiu şi Eu că ai lucrat cu inimă curată: de aceea te-am şi ferit să păcătuieşti împotriva Mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea”. (Geneza 20 : 5 – 6)

II. Cum se curăţă inima murdară ?

În Evrei 10 : 21 – 22 scrie : „ … fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată”. Ce să facă cel care nu are inima curată înaintea Lui Dumnezeu ?

Inima se curăţă prin :

 • Pocăinţă. Apostolul Petru i-a spus lui Elima : „Pocăieşte-te, dar, de această răutate a ta … ”. (Faptele Apostolilor 8 : 22)

Faptele Apostolilor 3 : 19 „Pocăiţi-vă, dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare …”.

Apocalipsa 2 : 5 „Adu-ţi, dar, aminte de unde ai căzut ; pocăieşte-te şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti”.

 • Rugăciune făcută cu credinţă în care se cere iertare. Un alt lucru pe care apostolul Petru i l -a cerut lui Elima a fost acesta : „ … roagă-te Domnului să ţi se ierte gândul acesta al inimii tale …”. (Faptele Apostolilor 8 : 22)

„ … să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate …”. (Faptele Apostolilor 26 : 18)

 • Mărturisirea păcatelor :

Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii ; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire”. (I Ioan 1 : 7 – 9)


III. Exemple (din Biblie) de oameni care au avut inima curată

Apostolul Pavel a accentuat importanţa păstrării curăţiei sufleteşti :

Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun şi dintr-o credinţă neprefăcută”. (I Timotei 1 : 5)

Fugi de poftele tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”. (II Timotei 2 : 22)

 1. Caleb : „Eram în vârstă de patruzeci de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades-Barnea, ca să iscodesc ţara, şi i-am adus ştiri aşa cum îmi spunea inima mea curată”. (Iosua 14 : 7)
 2. David. Dumnezeu i-a vorbit lui Solomon astfel : „Şi tu, dacă vei umbla înaintea Mea, cum a umblat tatăl tău, David, cu inimă curată şi cu neprihănire, făcând tot ce ţi-am poruncit, dacă vei păzi legile şi poruncile Mele …”. (I Împăraţi 9 : 4)
 3. Ezechia : „Doamne, adu-Ţi aminte că am umblat înaintea Ta cu credincioşie şi inimă curată şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi”. (Isaia 38 : 3)

Concluzii

De ce trebuie să îmi păstrez inima curată ?

 • Psalmul 7 : 10 „Scutul meu este în Dumnezeu, care mântuieşte pe cei cu inima curată”. În viaţă avem o mare nevoie de ajutorul Divin, deoarece în Psalmul 11 : 2 găsim scris : „Căci iată că cei răi îşi încordează arcul, îşi potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată”.
 • În Psalmul 24 : 4 este descris profilul moral al celui care va ajunge în cer : „Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele”. În Evanghelia după Matei (capitolul 5 : 8), Domnul Isus a spus : „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu !
 • Psalmul 73 : 1 „Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată”. Bonusul Lui Dumnezeu constă în bucuria pe care o oferă celui care se nevoieşte pe calea mântuirii : „Lumina este semănată pentru cel neprihănit, şi bucuria, pentru cei cu inima curată”. (Psalmul 97 : 11)