Constrâns de Duhul Sfânt [Faptele Apostolilor 20.13–22]

Constrâns de Duhul Sfânt [Faptele Apostolilor 20.13–22]

Adevărul central : Duhul Sfânt / Stăpânul are un plan pentru viaţa fiecărui credincios. Pentru apostolul Pavel, Dumnezeu a decis o viaţă de suferinţă (Fapte 9 : 15 – 16) şi o moarte de martir. Pentru a merge pe traseul stabilit de Dumnezeu, la un moment dat, apostolul Pavel a fost constrâns de Duhul Sfânt să facă ceva ce poate nu i-a fost uşor.

Constrângerea constă în a face :

  1. ce vrea Duhul Sfânt (fapta),
  2. când decide Duhul Sfânt (la timpul ales de EL) şi
  3. exact cum vrea Duhul Sfânt (în modalitatea decisă de EL).


Definiţie

A constrânge înseamnă :

A sili pe cineva să facă un lucru pe care nu l-ar face de bunăvoie”. (MDA2 ,2010)


Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie şi am plecat cu corabia la Asos, unde ne învoiserăm să ne întâlnim din nou; pentru că el trebuia să facă drumul pe jos. Când s-a întâlnit cu noi în Asos, l-am luat în corabie şi ne-am dus la Mitilene. De aici am mers pe mare, şi a doua zi am ajuns în faţa insulei Chios. În ziua următoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit în Troghilion, şi a doua zi am venit la Milet.

Pavel se hotărâse să treacă pe lângă Efes, fără să se oprească aici, ca să nu piardă vremea în Asia ; căci se grăbea ca, dacă-i va fi cu putinţă, să fie în Ierusalim de ziua Cincizecimii. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes şi a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis :

„Ştiţi cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi şi în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor.

Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case şi să vestesc iudeilor şi grecilor pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos.

Şi acum, iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să ştiu ce mi se va întâmpla acolo”. (Faptele Apostolilor 20 : 13 – 22)


Introducere
Având drepturile omului care au fost amintite constant, am ajuns să credem că avem aproape numai drepturi şi putem trăi pe pământul Lui Dumnezeu, având un trup cu viaţă de la Dumnezeu… fără a-I cere părerea / acceptul / voia atunci când avem ceva de făcut. Mulţi trăiesc ca şi cum Dumnezeu nu ar exista.

Pasajul de aici arată că un om al Lui Dumnezeu trebuie să facă exact ce îi cere Dumnezeu, chiar dacă cei din anturajul lui îl îndeamnă să nu-L asculte pe Duhul Sfânt, ci să facă ce vrea el !


I. Ce vrea Duhul Sfânt ? Ascultare imediată !

Şi acum, iată că, împins [gr. dedemenos din deó “a lega”, a pune sub obligaţie, a constrânge] de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să ştiu ce mi se va întâmpla acolo”. (Faptele Apostolilor 20 : 22)

Un verset asemănător este scris în Faptele Apostolilor 19 : 21 :

După ce s-au petrecut aceste lucruri, Pavel şi-a pus de gând [lit. “Pavel a hotărât în Duhul” / gr. etheto ho Paulos en tō pneumati] să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia şi Ahaia. „După ce voi merge acolo”, îşi zicea el, „trebuie să văd şi Roma.” … ”.


Să observăm câteva exemple de porunci Divine (care au fost ascultate imediat) :

1. Avraam :

Geneza 21 : 12, 14

Dar Dumnezeu a zis lui Avraam : „Să nu te mâhneşti de cuvintele acestea, din pricina copilului şi din pricina roabei tale : fă Sarei tot ce-ţi cere ; căci numai din Isaac va ieşi o sămânţă, care va purta cu adevărat numele tău … A doua zi, Avraam s-a sculat de dimineaţă ; a luat pâine şi un burduf cu apă, pe care l-a dat Agarei şi i l-a pus pe umăr ; i-a dat şi copilul şi i-a dat drumul. Ea a plecat şi a rătăcit prin pustiul Beer-Şeba”.

Geneza 22 : 2 – 3

Dumnezeu i-a zis : „Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac ; du-te în ţara Moria şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune”. Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus şaua pe măgar şi a luat cu el două slugi şi pe fiul său, Isaac. A tăiat lemne pentru arderea de tot şi a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu”.


2. Ieremia

Proorocul Ieremia (era închis la închisoare) în momentul în care i s-a cerut să cumpere un ogor de la verişorul lui … chiar cu puţin timp înainte ca cetatea să fie nimicită (32 : 6 – 9) :

Ieremia a zis : „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel : „Iată că Hanameel, fiul unchiului tău Şalum, va veni la tine să-ţi spună : „Cumpără ogorul meu care este la Anatot, căci tu ai drept de răscumpărare ca să-l cumperi.”

Şi Hanameel, fiul unchiului meu, a venit la mine, după cuvântul Domnului, în curtea temniţei şi mi-a zis : „Cumpără ogorul meu care este la Anatot, în ţara lui Beniamin, căci tu ai drept de moştenire şi de răscumpărare, cumpără-l !”

Am cunoscut că era cuvântul Domnului. Şi am cumpărat de la Hanameel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot, şi i-am cântărit argintul, şaptesprezece sicli de argint”.


3. Filip

În Faptele Apostolilor 8 : 26 – 27, 29 – 31 scrie că :

Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis : „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu”. Filip s-a sculat şi a plecat … Duhul a zis lui Filip : Du-te şi ajunge carul acesta !

Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis : „Înţelegi tu ce citeşti ?” Famenul a răspuns : „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva ?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el”.


II. Constrângerea are loc atunci când decide Duhul Sfânt (exact la vremea Lui)

În Faptele Apostolilor 13 : 36 scrie :

Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinţii săi şi a văzut putrezirea”. A sluji conform voiei Lui Dumnezeu înseamnă şi să acţionez exact la vremea Lui.

În Eclesiastul 3 : 11 scrie despre Dumnezeu că : „Orice lucru El îl face frumos la vremea lui ; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu”.


Dumnezeu are o vreme (de exemplu) pentru aducerea unei sentinţe la îndeplinire

Să observăm un exemplu din viaţa lui Iosia

În II Împăraţi 23 : 29 scrie că :

Pe vremea sa, Faraon Neco, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva împăratului Asiriei, la râul Eufratului. Împăratul Iosia i-a ieşit înainte ; şi faraon l-a omorât la Meghido, cum l-a văzut”.

Mai multe detalii sunt scrise în II Cronici 35 : 21 – 22, unde este notat :

Şi Neco i-a trimis soli să-i spună : „Ce am eu cu tine, împăratul lui Iuda ? Nu împotriva ta vin astăzi ; ci împotriva unei case cu care sunt în război. Şi Dumnezeu mi-a spus să mă grăbesc.

Nu te împotrivi lui Dumnezeu, care este cu mine, ca să nu te nimicească.” Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci şi-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în valea Meghido”.

Opus, a fost împăratul Asiriei care a pretins că Dumnezeu l-a trimis (dar minţea şi Dumnezeu l-a pedepsit) :

De altfel, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva acestui loc, ca să-l nimicesc? Domnul mi-a zis: „Suie-te împotriva ţării acesteia şi nimiceşte-o”. (II Împăraţi 18 : 25)

Pentru a face voia Duhului Sfânt trebuie să-L aud şi să-i fac voia … dar pentru aceasta trebuie să-I cunosc vocea !


III. Cum vrea Duhul Sfânt (modalitatea folosită / cerută de El pentru atingerea unui anumit scop / pentru a realiza un anumit lucru / pentru îndeplinirea planurilor Lui)

Modalitatea este :

Procedeu, mijloc, metodă folosită în vederea realizării unui scop”. (MDA2 / 2010)

„ … aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce cunoaşte planurile Celui Preaînalt, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, cel ce cade cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi …”. (Numeri 24 : 16)


Dumnezeu poate să îţi ceară să faci ceva total neaşteptat (şi ilogic la momentul respectiv) :

1. Proorocul trimis din Iuda

Omul lui Dumnezeu a zis împăratului : „Jumătate din casa ta să-mi dai, şi n-aş intra cu tine. Nu voi mânca pâine şi nu voi bea apă în locul acesta ; căci iată ce poruncă mi-a fost dată, prin cuvântul Domnului : „Să nu mănânci pâine, nici să bei apă şi nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.”

El a plecat pe un alt drum şi nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel … Şi el i-a zis : „Şi eu sunt proroc ca tine ; şi un înger mi-a vorbit din partea Domnului şi mi-a zis: „Adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine şi să bea apă.” Îl minţea. Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el şi a mâncat pâine şi a băut apă în casa lui”. (I Împăraţi 13 : 8 – 10, 18 – 19)


2. Fiul prorocului

Unul din fiii prorocilor a zis tovarăşului său, după porunca Domnului : „Loveşte-mă, te rog !” Dar omul acela n-a vrut să-l lovească. Atunci el i-a zis :

Pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului, iată, când vei pleca de la mine, te va omorî un leu. Şi când a plecat de la el, l-a întâlnit un leu şi l-a omorât. A găsit pe un alt om şi a zis : „Loveşte-mă, te rog !” Omul acela l-a lovit şi l-a rănit”. (I Împăraţi 20 : 35 – 37)


Concluzie :

  • pentru ca voia Lui Dumnezeu să se facă Duhul Sfânt poate contrânge un om să facă ce vrea EL, când vrea EL şi cum a decis EL.

Dumnezeu să ne dea sensibilitatea necesară pentru a-L auzi şi inima hotărâtă pentru a face imediat, exact ce ne cere EL !


Foto din arhiva personală / Ierusalimul vechi [mai, 2019]