Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 7) Neglijarea crucii / Jertfei Domnului Isus în favoarea filosofiei (I Corinteni 1:25)

Căci nebunia [gr. mōron] lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât oamenii ; şi slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii”. (I Corinteni 1 : 25)

În context (în versetele 23 – 24), apostolul Pavel scria : „ … noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care

  • pentru iudei este o pricină de poticnire, şi
  • pentru Neamuri, o nebunie [gr. mōrian] ; dar
  • pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu”.

Credincioşii au valori total opuse celor necredincioşi, (fiind valabil şi opusul). Ceea ce pentru creştini este o valoare, pentru neamuri (sinonimul fiind „cei ce sunt pe calea pierzării”) este o nebunie !

Cum să crezi în Jertfa Domnului Isus şi în Christos Cel răstignit ? Mai uşor este pentru unii oameni să accepte tot felul de explicaţii filosofice.

Apostolul Pavel, atunci când a spus aceste cuvinte, poate şi-a amintit ce scrie în Faptele Apostolilor 26 : 24 „Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare : „Pavele, eşti nebun ! Învăţătura ta cea multă te face să dai în nebunie”.

În cartea I Corinteni, apostolul Pavel a scris despre nebunie. El s-a referit la :

  • predicarea crucii. „De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia : nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării ; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu”. (I Corinteni 1 : 17 – 18)
  • lucrurile spirituale. „Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie ; şi nici nu le poate înţelege, pentru că trebuie judecate duhovniceşte”. (I Corinteni 2 : 14)
  • înţelepciunea firească. „Căci înţelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. De aceea este scris : „El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor”. (I Corinteni 3 : 19)

În I Corinteni 1 : 19 – 21 scrie : „Căci este scris : „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.”

  • Unde este înţeleptul ?
  • Unde este cărturarul ?
  • Unde este vorbăreţul veacului acestuia ?

N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia ? Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii”.

Mântuirea este prin credinţa în Jertfa Domnului Isus ! Este o realitate indiferent de ce părere are cineva despre acest fapt !