357. DOMNUL ISUS ȘI DUHUL SFÂNT [Isaia 11.1-10 I Luca 3.21–22 I Filipeni 2.5–8]

357. DOMNUL ISUS ȘI DUHUL SFÂNT

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 11 : 1 – 10 I Luca 3 : 21 – 22 I Filipeni 2 : 5 – 8 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 23 Decembrie 2022 I

Dacă I Se supune Lui Dumnezeu, fiecare om de pe pământ poate avea același parcurs al vieții ca Domnul Isus : nașterea, mântuirea precum și primirea Duhului Sfânt în viața lui, iar după aceea viața lui de credință dacă este trăită în ascultarea de Dumnezeu aduce autoritatea spirituală.

Reamintim că pasajul citat este Isaia 11 : 1 – 10 din care astăzi vom aminti numai primele două versete unde era proorocit despre Mesia :

Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul”. (Reamintim că aceste versete sunt notate în Isaia 11 : 1 – 2)


În cadrul prezentului studiu vom menționa al doilea aspect care reiese din prorocia lui Isaia și anume faptul că Mesia (Christos) avea să aibe :

II. O relație foarte bună cu Duhul Sfânt

Dintre cei patru evangheliști, Luca este cel care a scos în evidență faptul că între Tatăl, Fiul (Domnul Isus) și Duhul Sfânt a fost o relație deosebită.

Dar să observăm câteva astfel de exemple din viața Domnului Isus, deoarece într-un creștin tot Domnul Isus Își trăiește viața (a se vedea Galateni 2 : 20) și tot prin puterea Duhului Sfânt va acționa.

Prin Isaia era proorocit că :

Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul”.


Despre Duhul Sfânt sunt amintite șapte aspecte.

1. În primul rând, EL este Duhul Domnului (în ebraică este folosit Yahwe sau Yehova, adică Dumnezeu)

Acest adevăr este confirmat în Luca 3 : 21 – 22 unde scrie că :

După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus ; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul, şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea : „Tu eşti Fiul Meu preaiubit : în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea !


2. În al doilea rând, vom nota două aspecte privitoare la Duhul Sfânt și anume faptul că EL este „duh de înțelepciune şi de pricepere

În viața Domnului Isus, ambele aspecte pot fi observat cu ușurință în mai multe situații de viață prin care a avut de trecut Domnul nostru.

În Luca 20 : 20 – 26 scrie că :

Au început să pândească pe Isus ; şi au trimis nişte iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniţi ca să-L prindă cu vorba şi să-L dea pe mâna stăpânirii şi pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceştia L-au întrebat :

Învăţătorule, ştim că vorbeşti şi înveţi pe oameni drept şi că nu cauţi la faţa oamenilor, ci-i înveţi calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu ?”

Isus le-a priceput viclenia şi le-a răspuns : „Pentru ce Mă ispitiţi ? Arătaţi-Mi un ban. Al cui chip şi ale cui slove sunt scrise pe el ?” „Ale cezarului”, au răspuns ei.

Atunci El le-a zis : „Daţi, dar, cezarului ce este al cezarului, şi lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.”

Nu L-au putut prinde cu vorba înaintea norodului ; ci, miraţi de răspunsul Lui, au tăcut”.

Prin Duhul Sfânt Domnul Isus a priceput adevărul, ȘI-a dat seama de cursa pe care I-au întins-o și a avut și înțelepciunea de-a da un răspuns față de care ispititorii nu au mai avut replică.


3. În al treilea rând, Duhul Sfânt este „duh de sfat și de tărie

Sfatul costă în :

Vorbe, argumente spuse cuiva pentru a-l convinge să procedeze într-un anumit fel, într-o împrejurare dată ; povață, îndemn, îndrumare”. (DEX, 2009)

În Luca 10 : 5 – 7 și apoi v. 10 – 11 sunt notate sfaturile date celor şaptezeci de ucenici, pe care Domnul Isus i-a trimis doi câte doi după ce le-a spus printre altele și aceste învățături de bun simț :

În orice casă veţi intra, să ziceţi întâi : „Pacea să fie peste casa aceasta !” Şi dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el ; altminteri ea se va întoarce la voi. Să rămâneţi în casa aceea şi să mâncaţi şi să beţi ce vi se va da ; căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Să nu umblaţi din casă în casă …

Dar în oricare cetate veţi intra, şi nu vă vor primi, să vă duceţi pe uliţele ei şi să ziceţi : „Scuturăm împotriva voastră, chiar şi praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre ; totuşi să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu s-a apropiat de voi.” …”.

Duhul Sfânt ne dă și tăria de-a-i înfrunta pe cei care au nevoie de acest lucru … nu doar bunul simț cu care să ne comportăm !


4. În al patrulea rând, Duhul Sfânt este „duh de cunoştinţă

În Luca 5 : 21 – 22 avem și un astfel de exemplu de cunoaștere supranaturală a gândurilor altora :

Cărturarii şi fariseii au început să cârtească şi să zică în ei înşişi : „Cine este Acesta, de rosteşte hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu ?”

Isus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul şi le-a zis : „Pentru ce cârtiţi în inimile voastre ?


5. Iar în al cincilea rând, Duhul Sfânt este duh de frică de Domnul

Cuvântul tradus cu frică are și sensul de „reverență” care înseamnă :

Respect, venerație, considerație, stimă”. (DEX, 2009)

În Filipeni 2 : 5 – 8 scrie :

Să aveţi în voi gândul acesta care era şi în Hristos Isus : El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce”.


Doamne Isuse, umple-mă și pe mine cu Duhul Tău Cel Bun și Sfânt ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :