356. ÎNTRUPAREA DOMNULUI ISUS [Isaia 11.1-10 I Ioan 8.56–59 I Ioan 10.30–36]

356. ÎNTRUPAREA DOMNULUI ISUS

I Podcast I Pasaje Biblice : Isaia 11 : 1 – 10 I Ioan 8 : 56 – 59 I Ioan 10 : 30 – 36 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Decembrie 2022 I

În aceste zile vom sărbători Întruparea Domnului Isus. Din pasajul pe care-l vom aminti reies trei aspecte :
1. Mesia (adică Domnul Isus) avea să fie atât om cât și Dumnezeu întrupat (v. 1),
2. EL avea să aibe o relație foarte strânsă cu Duhul Lui Dumnezeu (v. 2) și
3. Mesia când avea să vină avea să aibe o autoritate deplină.

„Apoi o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.
Plăcerea Lui va fi frica de Domnul ; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociţilor ţării ; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui, şi cu suflarea buzelor Lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor Sale, şi credincioşia, brâul mijlocului Său.
„Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va culca împreună cu iedul ; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună, şi le va mâna un copilaş ; vaca şi ursoaica vor paşte la un loc, şi puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie ca boul, pruncul de ţâţă se va juca la gura bortei năpârcii, şi copilul înţărcat va băga mâna în vizuina basilicului.
Nu se va face niciun rău şi nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt ; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acoperă.
În ziua aceea, Vlăstarul lui Isai va fi ca un steag pentru popoare ; neamurile se vor întoarce la El, şi slava va fi locuinţa Lui.”…”. (Isaia 11 : 1 – 10)

În cadrul prezentului studiu vom menționa primul aspect care reiese din prorocia lui Isaia și anume faptul că Mesia (Christos) avea să fie atât :

I. Om cât și Dumnezeu

Prin proorocul Isaia, în primul rând, Dumnezeu a vorbit despre Domnul Isus că : „ … o Odraslă va ieşi din tulpina lui Isai, şi un Vlăstar va da din rădăcinile lui”. Prin aceste cuvinte este descrisă Întruparea deoarece sunt amintite două aspecte :
1.crenguța ce crește din tulpina pomului și
2.lăstarul care iese direct din rădăcină.
Prin această exprimare era arătat faptul că Domnul Isus avea să fie atât om (un descendent al lui Isai) dar El exista dinainte de Isai și fiind din veșnicie era de fapt Dumnezeu Întrupat.
Pentru a argumenta această afirmație vom aminti numai două pasaje Biblice. Au fost consemnate de apostolul Ioan, fiind două situații în care Domnul Isus a fost în pericol deoarece (în primul caz) ascultătorii au luat pietre ca să arunce în El, iar în a doua situație, Iudeii au luat pietre cu intenția clară de-a-L ucide.

1. Prima afirmație : „mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu”.

În Ioan 8 : 56 – 59, sunt notate cuvintele Domnului Isus. EL le-a spus Iudeilor : „Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea : a văzut-o şi s-a bucurat.”
„N-ai nici cincizeci ce ani”, I-au zis iudeii, „şi ai văzut pe Avraam !” Isus le-a zis : „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.”
La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din Templu, trecând prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu”.
Conform primei afirmații reieșea că Domnul Isus avea câteva mii de ani

2. A doua afirmație : „Eu şi Tatăl una suntem.” altfel spus : „Eu și Dumnezeu Unul suntem” !

În Ioan 10 : 30 – 36, apostolul Ioan a consemnat că Domnul Isus a afirmat clar : „Eu şi Tatăl una suntem.” Atunci iudeii iarăşi au luat pietre ca să-L ucidă.
Isus le-a zis : „V-am arătat multe lucrări bune care vin de la Tatăl Meu : pentru care din aceste lucrări aruncaţi cu pietre în Mine ?” Iudeii I-au răspuns : „Nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în Tine, ci pentru o hulă şi pentru că Tu, care eşti un om, Te faci Dumnezeu.”
Isus le-a răspuns : „Nu este scris în Legea voastră : „Eu am zis : sunteţi dumnezei”? Dacă Legea a numit „dumnezei” pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu poate fi desfiinţată – cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfinţit şi M-a trimis în lume ?
Şi aceasta, pentru că am zis : „Sunt Fiul lui Dumnezeu !” … ”.
Dacă prima afirmație a fost greu de crezut (cum că EL este dinainte de nașterea lui Avraam), pentru contemporanii Lui, a doua afirmație era chiar de necrezut (Domnul Isus afirmând că EL este Dumnezeu).
Dar Slavă Lui Dumnezeu că exact așa este cum a spus, Domnul Isus este Dumnezeu. Apostolul Pavel a scris (în Romani 9 : 5) despre : „Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin !”


Podcastul poate fi ascultat aici :