104 I 2023. MOARTEA DOMNULUI ISUS [Ioan 19.17–30 I Romani 3.23-26 I Romani 4.22-25]

104 I 2023. MOARTEA DOMNULUI ISUS

I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 19 : 17 – 30 I Romani 3 : 23 – 26 I Romani 4 : 22 – 25 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 14 Aprilie 2023 I

În această zi comemorăm Jertfa Domnului Isus de pe cruce. Reamintim că a comemora înseamnă :

A celebra solemn amintirea unei personalități sau a unui eveniment important”. (DEX, 2009)

Probabil că cea mai frumoasă descriere a Jertfei Domnului Isus de pe cruce, a fost scrisă de apostolul Ioan, care a fost martor ocular la tot ce s-a întâmplat.

În Ioan 19 : 17 – 30 el a scris că :

Isus, ducându-Şi crucea, a ajuns la locul zis al „Căpăţânii”, care în evreieşte se cheamă „Golgota”. Acolo a fost răstignit ; şi împreună cu El au fost răstigniţi alţi doi, unul de o parte, şi altul de alta, iar Isus la mijloc.

Pilat a scris o însemnare pe care a pus-o deasupra crucii, şi era scris : „Isus din Nazaret, Împăratul iudeilor.” Mulţi din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Isus era aproape de cetate: era scrisă în evreieşte, latineşte şi greceşte.

Preoţii cei mai de seamă ai iudeilor au zis lui Pilat : „Nu scrie : „Împăratul iudeilor”. Ci scrie că El a zis : „Eu sunt Împăratul iudeilor.” „Ce am scris, am scris”, a răspuns Pilat.

Ostaşii, după ce au răstignit pe Isus, I-au luat hainele şi le-au făcut patru părţi, câte o parte pentru fiecare ostaş. I-au luat şi cămaşa, care n-avea nicio cusătură, ci era dintr-o singură ţesătură de sus până jos.

Şi au zis între ei : „Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să fie.” Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice : „Şi-au împărţit hainele Mele între ei, şi pentru cămaşa Mea au tras la sorţi.” Iată ce au făcut ostaşii.
Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi Maria Magdalena. Când a văzut Isus pe mama Sa, şi lângă ea pe ucenicul pe care-l iubea, a zis mamei Sale :

„Femeie, iată fiul tău !”

Apoi, a zis ucenicului :

„Iată mama ta !” Şi, din ceasul acela, ucenicul a luat-o la el acasă.

După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis : „Mi-e sete.” Acolo era un vas plin cu oţet.

Ostaşii au pus într-o ramură de isop un burete plin cu oţet şi I l-au dus la gură. Când a luat Isus oţetul, a zis : „S-a isprăvit !” Apoi Şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul”.


De ce a trebuit să moară Domnul Isus ?

Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu. Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.

Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui ; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu ; pentru ca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel, încât să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus”. (Romani 3 : 23 – 26)


În Romani 4 : 22 – 25 scrie despre Avraam :

De aceea credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire.”

Dar nu numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire” ; ci este scris şi pentru noi, cărora, de asemenea, ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi”.


Conform acestor pasaje Biblice, Domnul Isus a murit din pricina păcatelor noastre, deoarece toți am păcătuit și deoarece plata păcatului este moartea.

Dar Dumnezeu a hotărât iar Domnul Isus a acceptat ca EL să fie Mielul Lui Dumnezeu care să-ȘI dea viața în locul nostru, plătind cu viața Lui pentru păcatele noastre.


Slavă Lui Dumnezeu pentru Jertfa Domnului Isus ! Iar cum a scris apostolul Pavel (în Romani 5 : 11) și noi „ne şi bucurăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am căpătat împăcarea”.


Slavă Lui Dumnezeu ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :