167. APA DUHULUI SFÂNT STINGE FOCUL GHEENEI 3. APA [Efeseni 6.10–17, Faptele Apostolilor 2.13–16]

167. APA DUHULUI SFÂNT STINGE FOCUL GHEENEI 3. APA

I Podcast I Pasaje Biblice : Efeseni 6 : 10 – 17, Faptele Apostolilor 2 : 13 – 16 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 16 Iunie 2022 I

În Iacov 3 : 6 scrie că : „Limba este şi ea un foc, este o lume de nelegiuiri. Ea este aceea dintre mădularele noastre care întinează tot trupul şi aprinde roata vieţii, când este aprinsă de focul gheenei”.

Cel rău este în spatele „săgeţii” iar mânia (starea aceea care simt că mă aprinde când aud anumite cuvinte) este direct din iad şi vine în urma cuvintelor spuse prin diferiţi oameni.

În Fapte 2 : 13 – 14 scrie :

Dar alţii îşi băteau joc şi ziceau : „Sunt plini de must !” Atunci Petru s-a sculat în picioare, cu cei unsprezece, a ridicat glasul şi le-a zis : … ”.


Sunt plini de must !” Aceste cuvinte erau săgeata dar focul era atitudinea batjocoritoare din spatele cuvintelor, deoarece scrie clar că cei care rosteau aceste cuvinte : „îşi băteau joc”.


Cine ne ajută atunci când suntem provocați ?

I. Domnul Isus
II. Duhul Sfânt
III. Armura spirituală.


I. Domnul Isus

În Evrei 2 : 18 scrie despre Domnul Isus : „Şi, prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi”.

În Romani 8 : 35 – 39

Cine ne va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos ? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia ? După cum este scris :

„Din pricina Ta suntem daţi morţii toată ziua ; suntem socotiţi ca nişte oi de tăiat.” Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.

Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru”.


În al doilea rând, cine ne ajută atunci când suntem provocați ?

II. Duhul Sfânt

Sunt plini de must !săgeata a fost trasă dar incendiul potențial a fost stins prin Apa Duhului Sfânt, prin puterea interioară a Duhului Sfânt și prin mesajul spus din Cuvântul Lui Dumnezeu care a clarificat ce se întâmpla acolo.

Este nevoie doar de câteva secunde de veghere, când omul care a fost provocat poate să decidă când a fost provocat (când este plin de Duhul Sfânt) să nu-i răspundă provocatorului în modul dorit de el.

Ioan 4 : 13 – 14 scrie :

Isus i-a răspuns : „Oricui bea din apa aceasta îi va fi iarăşi sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i va fi sete ; ba încă, apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă care va ţâşni în viaţa veşnică”.

Apa este un simbol al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care ne schimbă gândirea, vorbirea și trăirea. Duhul Sfânt ne dă putere de stingere a conflictelor, a focurile Gheenei aprinse de cel rău care are și el focul lui: mânia, batjocura etc.

Domnul Isus a spus clar :

„ … voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului”. (Fapte 1 : 8)

A coborî peste (gr. eperchomai) este folosit și în Luca 1 : 35 :

Îngerul i-a răspuns : „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”.

Coborârea Duhului Sfânt peste un credincios înseamnă implicit și rămânerea Duhului Sfânt în viața celui peste care a venit și în care a venit.


În al treilea rând cine ne ajută atunci când suntem provocați ?

III. Armura spirituală

În Efeseni 6 : 16 scrie :

Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău”.

Aceasta arată o atitudine corectă, o stare de veghere știind că suntem într-un război spiritual. Dar oare mai știm acest lucru ?

Apostolul Petru folosea scutul credinței. Avea putere spirituală după cele zece zile de rugăciune și după botezul în Duhul Sfânt.

Ce se întâmplă după ce ne rugăm împreună cu frații noștri ? Primim putere spirituală iar aceasta vine prin participarea la rugăciunea comună nu doar prin rugăciunea personală.

Așa avem parte de umplerea cu Duhul Sfânt care nu este un scop în sine (să mă simt eu bine, deși chiar mă simt bine), ci primirea puterii este mijlocul folosit de Dumnezeu pentru atingerea scopului Lui, mântuirea oamenilor !

Și totuși aceste ore sunt așa de rare. De aceea și este atât de puțină putere, deoarece sunt atât de puține stăruințe în rugăciune. Și de ce sunt atât de puține stăruințe ? Deoarece nu avem nevoie … sau nu ne vedem nevoia.

Și în loc de răspunsuri blânde și de-o explicare a Cuvântului care să aducă câștigarea sufletelor (cum a făcut apostolul Petru) atunci când suntem provocați uneori dăm răspunsuri aspre care strică relațiile …

În final să ÎL rog pe Dumnezeu exact cum scrie în I Petru 5 : 10.


ÎȚI mulțumesc Doamne, Dumnezeul oricărui har, care m-ai chemat în Hristos Isus la slava Ta veşnică, după ce voi suferi puţină vreme, că mă vei desăvârşi, mă vei întări, îmi vei da putere şi mă vei face neclintit ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :