Credinciosul adevărat, (II) Apocalipsa 17.1-7, Psalmul 1.1-6

II. Credinciosul real (adevărat)

Caracteristicile omului credincios. Un astfel de om  :

1. Este stabil (statornic)

Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu …”. (Apocalipsa 21 : 10) Să ne amintim ce scrie despre credinciosul fals : „ … şade pe ape mari”. (Apocalipsa 17 : 1)

El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc : tot ce începe, duce la bun sfârşit”. (Psalmul 1 : 3)


2. Pune accent pe curăţia interioară. Îşi face curat în suflet (în mod constant). Nu păstrează păcate ascunse, nemărturisite …

Să observăm două exemple :

 • David. În I Samuel 29 : 6 scrie că : „Achiş a chemat pe David şi i-a zis : „Viu este Domnul, că eşti un om curat la suflet … n-am găsit nimic rău în tine, de la venirea ta la mine până în ziua de azi …”.
 • Iov. „Era în ţara Uţ un om care se numea Iov. Şi omul acesta era fără prihană şi curat la suflet. El se temea de Dumnezeu şi se abătea de la rău”. (Iov 1 : 1)

Trei însuşiri ale credinciosului adevărat :

 • Cultivă în sufletul lui atitudini corecte

Creştinul are un mod de viaţă opus celor despre care Domnul Isus a spus :

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici ! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege : dreptatea, mila şi credincioşia ; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute”. (Matei 23 : 23)

 • Memorează Cuvântul Lui Dumnezeu şi meditează / cugetă la el

„ … îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui !” (Psalmul 1 : 2)

 • Face fapte de pocăinţă

„ … a venit nunta Mielului ; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor)”. (Apocalipsa 19 : 7 – 8)

[Faptele de acest fel, sunt făcute în ascuns :

 • Matei 6 : 4 „ … milostenia ta să fie făcută în ascuns ; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti”.
 • Matei 6 : 6 „Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns ; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti”.
 • Matei 6 : 18 „ … să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns ; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti”.]

3. Te îndreaptă spre Isus, spre sfinţire

Despre Andrei scrie că :

El, cel dintâi,

 • a găsit pe fratele său Simon şi
 • i-a zis : „Noi am găsit pe Mesia” (care tălmăcit înseamnă Hristos).
 • Şi l-a adus la Isus. Isus l-a privit şi i-a zis : „Tu eşti Simon, fiul lui Iona ; tu te vei chema Chifa” (care tălmăcit înseamnă Petru)”. (Ioan 1 : 41 – 42)

III. Eu din ce categorie fac parte ?

Pot constata ce fel de om sunt, urmărind ce caracterizează viaţa mea :

 • sunt statornic sau sunt foarte schimbător ? Sunt ca un pom sau ca pleava ? (Când bate vântul, pomul rămâne tot acolo, dar pleava este dusă departe) … Sunt mai asemănător cu o casă sau cu o bărcuţă de pe mare ?
 • pe ce-mi dau banii ? Unde este comoara mea, în valorile materiale, sau în cele spirituale ? (Luca 12 : 34
  „ … unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră”.)
 • am ca ţel sfinţirea, (caut disciplinele spirituale) sau practic în ascuns păcatul ?

Concluzie :

Să nu uităm cuvintele apostolului Pavel :

Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune”. (I Corinteni 15 : 33)

Dacă constaţi că ai printre prieteni, falşi credincioşi, îndepărtează-te de ei. Ce scrie în Biblie ?

 • Proverbe 14 : 7 „Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi ştiinţa”.
 • II Timotei 3 : 5 „ … având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia”.
 • Tit 3 : 10 „După întâia şi a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări …”.