Ascuns (II), Ieremia 23.24

in-ascunsI. Dumnezeu
I. 1. Dumnezeu lucrează în ascuns :

 • Eclesiastul 11 : 5 „Cum nu ştii care este calea vântului, nici cum se fac oasele în pântecele femeii însărcinate, tot aşa nu cunoşti nici lucrarea lui Dumnezeu, care le face pe toate”.
 • În Psalmul 139 : 15 scrie că : „Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului”.
 • Evanghelia după Marcu 4 : 26 – 27. Despre Domnul Isus scrie că : „El a mai zis : „Cu Împărăţia lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânţa în pământ ; fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânţa încolţeşte şi creşte fără să ştie el cum”.
 • Şi în Evanghelia după Matei 11 : 25 avem un citat deosebit : „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis : „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor”.

I.2. Dumnezeu lucrează în ascuns … dar de El nu te poţi ascunde :

Prin Ieremia (capitolul 23 : 24), Dumnezeu a spus : „Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu ? – zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul ? – zice Domnul”.

II. Exemple din Biblie de oameni care sigur nu ar fi vrut să se afle, ceea ce au făcut ei în ascuns :

 • Moise. Exodul 2:12 „S-a uitat în toate părţile şi, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean şi l-a ascuns în nisip”. Nu a văzut el pe nimeni, dar el a fost văzut !
 • Saul. La instalare proaspătului monarh : „Au întrebat din nou pe Domnul : „A venit oare omul acesta aici ?” Şi Domnul a zis : „Iată că este ascuns între vase”. (I Samuel 10 : 22)
 • Ionatan. „Şi Saul a întrebat pe Dumnezeu : „Să mă cobor după filisteni ? Îi vei da în mâinile lui Israel ?” Dar în clipa aceea nu i-a dat niciun răspuns. Saul a zis: „Apropiaţi-vă aici, toate căpeteniile poporului ; căutaţi şi vedeţi de cine şi cum a fost săvârşit păcatul acesta astăzi … Saul a zis : „Aruncaţi sorţii între mine şi fiul meu Ionatan.” Şi sorţul a căzut pe Ionatan. Saul a zis lui Ionatan : „Spune-mi ce-ai făcut.”Ionatan i-a spus şi a zis : „Am gustat puţină miere, cu vârful toiagului pe care-l aveam în mână : iată-mă, voi muri”. (I Samuel 14 : 37 – 38, 42 – 43) Practic nu a contat cantitatea de miere luată, ci păcatul în sine !
 • David. Dumnezeu îi spune : „Căci ai lucrat pe ascuns ; Eu însă voi face lucrul acesta în faţa întregului Israel şi în faţa soarelui”. (II Samuel 12 : 12)
 • Iosif. În Evanghelia după Matei 1 : 19 – 20 găsim scris că : „Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit şi nu voia s-o facă de ruşine înaintea lumii ; de aceea şi-a pus de gând s-o lase pe ascuns. Dar, pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului şi i-a zis : „Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce S-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt …”.

Exemple din Biblie de păcate înfăptuite în ascuns :

 • Preacurvia : „Domnul a vorbit lui Moise şi a zis : „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le : „Dacă păcătuieşte nevasta cuiva faţă de bărbatul ei şi-i este necredincioasă ; dacă altul se culcă cu ea, şi lucrul este ascuns de bărbatul ei ; dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei şi fără să fie prinsă asupra faptului … ”. (Numeri 5 : 11 – 13)
 • Clevetirea : „Pe cel ce cleveteşte în ascuns pe aproapele său, îl voi nimici ; pe cel cu priviri trufaşe şi cu inima îngâmfată, nu-l voi suferi”. (Psalmul 101 : 5) A cleveti înseamnă : „A răspândi calomnii despre cineva, a critica cu intenția de a prezenta pe cineva într-o lumină defavorabilă, a vorbi pe cineva de rău ; a defăima, a bârfi, a ponegri”. (Dex)

III. Cel rău şi cei răi :

În Evanghelia după Matei 10 : 26 sunt scrise cuvintele Domnului Isus : „Aşa că, să nu vă temeţi de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut”. Exemple :

 1. Fraţii lui Iosif. Vorbind cu Iosif : „Ei au răspuns : „Noi, robii tăi, suntem doisprezece fraţi, fii ai aceluiaşi om, din ţara Canaan ; şi iată, cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viaţă … ”. (Geneza 42 : 13) Trec anii şi Iosif le spune : „Voi, negreşit, v-aţi gândit să-mi faceţi rău : dar Dumnezeu a schimbat răul în bine, ca să împlinească ceea ce se vede azi, şi anume, să scape viaţa unui popor în mare număr”. (Geneza 50 : 20)
 2. Balac şi Balaam. În Biblie avem exemplul unui rău făcut în ascuns. Este amintită dorinţa lui Balac de-a folosi blestemul împotriva poporului evreu, lucru de care cei din poporul lui Dumnezeu nu ştiau nimic. În Deuteronom 23 : 5 scrie : „Dar Domnul Dumnezeul tău n-a voit să asculte pe Balaam ; şi Domnul Dumnezeul tău a schimbat blestemul acela în binecuvântare, pentru că tu eşti iubit de Domnul Dumnezeul tău”.
 3. Haman. A fost omul care a luptat pe faţă, prin intermediul legii, folosindu-se de influenţa lui la curtea împăratului. În cartea Estera 3 : 6 scrie că : „Haman a zis împăratului Ahaşveroş : „În toate ţinuturile împărăţiei tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor şi nu ţine legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniştit”.

Acesta era planul dar a intervenit Dumnezeu şi găsim scris că împărăteasa Estera : „ … a zis atunci : „Dacă împăratul găseşte cu cale şi dacă am căpătat trecere înaintea lui, dacă lucrul pare potrivit împăratului şi dacă eu sunt plăcută înaintea lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, şi scrise de el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ţinuturile împăratului …

Căci Haman, fiul lui Hamedata, agaghitul, vrăjmaşul tuturor iudeilor, făcuse planul să-i piardă şi aruncase Pur, adică sorţul, ca să-i omoare şi să-i nimicească. Dar Estera, venind înaintea împăratului, împăratul a poruncit în scris să întoarcă asupra capului lui Haman planul cel rău pe care-l făcuse împotriva iudeilor şi să-l spânzure pe lemn, pe el şi pe fiii lui”. (Estera 8 : 5, 9 : 24 – 25)

Două concluzii :

 • Deuteronomul 29 : 29 „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite sunt ale noastre şi ale copiilor noştri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele Legii acesteia”.
 • Proverbe 25 : 2 „Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraţilor stă în cercetarea lucrurilor”.

Chiar dacă noi nu ştim ce se întâmplă în ascuns, deasupra tuturor este Dumnezeu, care este Atotputernic şi în dragostea Lui vine în ajutorul copiilor Lui ! Slăvit să fie EL !