Ascuns (I) Adevărul va ieşi la iveală [Iona 1.5, v. 7-12]

iona-iii-www-st-takla-org-jonah-is-thrown-overboardDespre lucrurile făcute în ascuns

Iona s-a coborât în fundul corăbiei, s-a culcat şi a adormit dus … Şi au zis unul către altul : „Veniţi să tragem la sorţi, ca să ştim din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta !” Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Iona. Atunci ei i-au zis : „Spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta ?

 • Ce meserie ai şi de unde vii ?
 • Care îţi este ţara şi din ce popor eşti ?”

El le-a răspuns : „Sunt evreu, şi mă tem de Domnul Dumnezeul cerurilor care a făcut marea şi uscatul !” Oamenii aceia au avut o mare teamă şi i-au zis : „Pentru ce ai făcut lucrul acesta ?”

Căci oamenii aceia ştiau că fugea de faţa Domnului, pentru că le spusese el. Ei i-au zis : „Ce să-ţi facem, ca să se potolească marea faţă de noi ?”

Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El le-a răspuns : „Luaţi-mă şi aruncaţi-mă în mare, şi marea se va linişti faţă de voi ! Căci ştiu că din vina mea vine peste voi această mare furtună !” (Iona 1 : 5, 7 – 12)


Iona a preînchipuit Jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus. În Evanghelia după Ioan 14 : 49 – 52 scrie :

„ … Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis : „Voi nu ştiţi nimic ; oare nu vă gândiţi că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod, şi să nu piară tot neamul ?”

Dar

 • lucrul acesta nu l-a spus de la el ; ci, fiindcă era mare preot în anul acela, a prorocit că
 • Isus avea să moară pentru neam.
 • Şi nu numai pentru neamul acela, ci şi ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiţi”.

Ce putem învăţa din ceea ce-a făcut Iona ?

Faptul că adevărul va ieşi la iveală … nimic nu poate să rămână ascuns, deoarece Dumnezeu scoate la lumină tot ce omul a vrut să ţină secret !

 • Conform Dex ascuns este ceva : „1. Care nu este încă descoperit, valorificat sau folosit. Resurse ascunse. 2. (Despre oameni) Care are obiceiul să-și ascundă gândurile sau faptele. ♦ (Despre faptele, gândurile, intențiile oamenilor) Care nu este dezvăluit nimănui”.
 • A ascunde. A (se) așeza într-un loc în care să nu poată fi văzut și găsit. ♦ Fig. A face să nu fie cunoscut, știut, înțeles de alții; a tăinui”.

A. Dumnezeu cunoaşte totul, El este atotcunoscător. Nimeni nu se poate ascunde de EL. Cine / ce caută să se ascundă?

 • Omul. „Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? – zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul? – zice Domnul”. (Ieremia 23 : 24) Iona poate credea că Dumnezeu este doar pe teritoriul Israelului ! A ajuns să înţeleagă că EL este peste tot : pe mare, pe uscat …
 • Greşelile. „Dumnezeule, Tu cunoşti nebunia mea, şi greşelile mele nu-Ţi sunt ascunse”. (Psalmi 69 : 5)
  Modul de trai păcătos. „Căci ochii Mei sunt cu luare aminte la toate căile lor ; ele nu sunt ascunse înaintea feţei Mele, şi nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile Mele”. (Ieremia 16 : 17)
 • Viitorul. „Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia la Tahpanes astfel : „Ia în mână nişte pietre mari şi ascunde-le în faţa iudeilor, în lutul cuptorului de cărămizi care este la intrarea casei lui faraon din Tahpanes. Şi spune iudeilor : „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel : „Iată, voi trimite să aducă pe robul Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre pe care le-am ascuns, şi îşi va întinde covorul peste ele”. (Ieremia 43 : 8 – 10)

B. Dumnezeu scoate la iveală ce este ţinut ascuns

 • Păcatele ascunse. „Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre şi scoţi la lumina feţei Tale păcatele noastre cele ascunse”. (Psalmi 90 : 8) EL este Lumina şi când se aprinde becul undeva, se vede tot ce era ascuns în întuneric !
  • În Iov 12 : 22, 28 : 11 scrie că : „El descoperă ce este ascuns în întuneric … Opreşte curgerea apelor şi scoate la lumină ce este ascuns”.
  • Păcatele unor oameni sunt cunoscute şi merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot aşa şi faptele bune sunt cunoscute ; şi cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse”. (I Timotei 5 : 24 – 25)
  • Cunosc Eu doar pe Efraim, şi Israel nu-Mi este ascuns ; ştiu că tu, Efraime, ai curvit şi că Israel s-a spurcat”. (Osea 5 : 3)
 • Faptele ascunse. „Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău”. (Eclesiastul 12 : 14)
 • Lucruri din viitor. „Cheamă-Mă, şi-ţi voi răspunde ; şi îţi voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoşti”. (Ieremia 33 : 3)
  Taine pe care numai un om le ştie. „El descoperă ce este adânc şi ascuns ; El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina”. (Daniel 2 : 22)

C. Dumnezeu va judeca oamenii pentru păcatele ţinute ascunse într-un mod intenţionat !

 • Şi faptul acesta se va vedea în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor”. (Romani 2 : 16)
 • De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare îşi va căpăta lauda de la Dumnezeu”. (1 Corinteni 4 : 5 )
 • Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău”. (Eclesiastul 12 : 14)

Ce este bine să facem în ascuns ?

 1. Milostenia. „ … pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti”. (Evanghelia după Matei 6 : 4)
 2. Rugăciunea. „Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti”. (Evanghelia după Matei 6 : 6)
 3. Postul. „ … ca să te arăţi că posteşti nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti”. (Evanghelia după Matei 6 : 18)

Numai omul ascuns … în Dumnezeu acţionează în ascuns. În I Petru 3 : 3 – 4 scrie : „Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu”.


Exemple din Biblie de oameni care au căutat să se ascundă de Dumnezeu :

 • Adam şi Eva. Furtul. Au luat din pomul Altuia, când El nu era acolo. Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou ! „Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei : şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină … El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns”. (Geneza 3 : 8, 10)
 • Cain. „Domnul a zis lui Cain: „Unde este fratele tău Abel?” El a răspuns : „Nu ştiu. Sunt eu păzitorul fratelui meu ?” Şi Dumnezeu a zis : „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine”. (Geneza 4 : 9 – 10)
 • Acan. „Iosua a zis lui Acan: „Fiule, dă slavă Domnului Dumnezeului lui Israel, mărturiseşte şi spune-mi ce ai făcut, nu-mi ascunde nimic.” Acan a răspuns lui Iosua şi a zis: „Este adevărat că am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului lui Israel şi iată ce am făcut : am văzut în pradă o manta frumoasă de Şinear, două sute de sicli de argint şi o placă de aur în greutate de cincizeci de sicli; le-am poftit şi le-am luat; iată, sunt ascunse în pământ în mijlocul cortului meu, şi argintul este pus sub ele.” Iosua a trimis nişte oameni, care au alergat în cort; şi iată că lucrurile erau ascunse în cortul lui Acan, şi argintul era sub ele”. (Iosua 7 : 19 – 22)

Dumnezeu vrea ca omul să-şi facă curăţenie în conştiinţă. David spunea : „Atunci Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis : „Îmi voi mărturisi Domnului fărădelegile!” Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. (Oprire)”. (Psalmul 32 : 5)

Când a fost acel atunci ? Când Dumnezeu l-a trimis pe prooroc la David ! Dumnezeu Îşi doreşte ca sufletul nostru să fie curat !


CONCLUZII :

 • Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va fi cunoscut”. (Evanghelia după Matei 10 : 26)
 • Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit şi nimic tăinuit care nu va ieşi la lumină”. (Evanghelia dupăMarcu 4 : 22)
 • Nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut”. (Evanghelia dupăLuca 12 : 2) Una este eu să mărturisesc şi cu totul altceva este când Domnul scoate la lumină !

Mai grav este când Domnul Se ascunde de noi !

În Deuteronom 31 : 17 – 18 scrie că :

În ziua aceea, Mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi părăsi şi-Mi voi ascunde faţa de ei. El va fi prăpădit şi-l vor ajunge o mulţime de rele şi necazuri ; şi atunci va zice :

„Oare nu m-au ajuns aceste rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu ?” Şi Eu Îmi voi ascunde faţa în ziua aceea, din pricina tot răului pe care-l va face, întorcându-se spre alţi dumnezei”.


(Sursa foto : https://st-takla.org)