Zeciuiala [Geneza 15.6, Matei 23.23, Luca 11.42, 18.12, Maleahi 3.10]

Zeciuiala în Noul Testament şi în Vechiul TestamentConform Dex, zeciuiala este o :

Dare anuală reprezentând a zecea parte din recolta de cereale, din vite etc.”.

Zeciuiala. Studiu Biblic

La ora actuală subiectul zeciuielii este foarte discutat, cu argumente pro (scrise în Biblie) şi contra (în general explicaţii eronate ale versetelor Biblice).


I. De ce să dau zeciuiala ?

 1. Zeciuiala este o cerinţă care există dinainte de Legea lui Moise
 2. Domnul Isus nu a abrogat zeciuiala, ci a accentuat-o
 3. Avem un anumit standard de neprihănire, (dreptate) care este mai ridicat decât standardul Legii şi în domeniul administrării banilor, al zeciuelii.

II. Întrebarea mai corectă este : „De ce să nu dau zeciuiala ? Sau : De ce ni se cere să dăm zeciuiala ? Dacă dăruiesc :

 1. Împlinesc Cuvântul Lui Dumnezeu
 2. Învăţ dependenţa de Dumnezeu
 3. Voi avea o creştere a venitului

III. Ce se întâmplă dacă dau zeciuiala ?

 1. Principiul semănatului şi seceratului
 2. În Biblie există doi termeni diferiţi : ferice şi mai ferice
 3. Noi suntem ai Domnului, pentru a ne obţine EL a plătit un preţ … a dat tot, şi-a dat viaţa !

ZECIUIALA

I. De ce să dau zeciuiala ?

1. Zeciuiala este o cerinţă care există dinainte de Legea lui Moise

Prima dată cuvântul zeciuială în Biblie este folosit în Geneza 14 : 20, unde găsim scris despre Melhisedec care a zis :

Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat zeciuială din toate”.

Unii creştini argumentează că zeciuiala ţine de Legea Vechiului Testament, iar noi nu suntem justificaţi prin Legea lui Moise !

De aceea trebuie notat foarte clar că zeciuiala a fost dinainte de Moise şi a rămas şi după. În Geneza 14, scrie despre zeciuială iar în Geneza 15 : 6 este scris despre trăirea prin credinţă … care este la fel ca şi zeciuiala ; valabilă şi la ora actuală : „Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire”. 

Fiind o cerinţă, este practic o datorie, iar apostolul Pavel spunea :

Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi : cui datoraţi birul, daţi-i birul ; cui datoraţi vama, daţi-i vama ; cui datoraţi frica, daţi-i frica ; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea.” (Romani 13 : 7).


2. Domnul Isus nu a abrogat zeciuiala, ci a accentuat-o.

Matei redă cuvintele Domnului Isus :

Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici ! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.” (Matei 23 : 23).

De câte ori apare zeciuiala în Noul Testament ? Unii spun că nu scrie niciunde ! Pentru o cunoaştere superficială, acest răspuns este foarte bun … numai că nu este real !


Despre zeciuială este scris de nouă ori în Noul Testament !

 • Matei 23 : 23 „Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici ! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege : dreptatea, mila şi credincioşia ; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute”.

 • Luca 11 : 42 „Dar vai de voi, fariseilor ! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate zarzavaturile, şi daţi uitării dreptatea şi dragostea de Dumnezeu : pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute !

 • Luca 18 : 12 „Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.”

 • Evrei 7 : 2 „care a primit de la Avraam zeciuială din tot, care, după însemnătatea numelui său, este întâi „împărat al neprihănirii”, apoi şi „împărat al Salemului”, adică „împărat al păcii” …

 • Evrei 7 : 4 „Vedeţi bine, dar, cât de mare a fost el, dacă până şi patriarhul Avraam i-a dat zeciuială din prada de război !

 • Evrei 7 : 5 „Aceia dintre fiii lui Levi care îndeplinesc slujba de preoţi, după Lege, au poruncă să ia zeciuială de la norod, adică de la fraţii lor, cu toate că şi ei se coboară din Avraam”.

 • Evrei 7 : 6 „Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuială de la Avraam şi a binecuvântat pe cel ce avea făgăduinţele”.

 • Evrei 7 : 8 „Şi apoi aici, cei ce iau zeciuială sunt nişte oameni muritori; pe când acolo, o ia cineva despre care se mărturiseşte că este viu”.

 • Evrei 7 : 9 „Mai mult, însuşi Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem aşa, prin Avraam …”.


3. Avem un anumit standard de neprihănire, (dreptate) care este mai ridicat decât standardul Legii şi în domeniul administrării banilor, al zeciuelii.

În Matei 5 : 17 – 48, avem o expresie pe care Domnul a folosit-o de nouă ori ! Numai în acest pasaj este reluată de şase ori :

Dar Eu vă spun … ” !

Expresia este folosită în versetele 22, 28, 32, 34, 39 şi 44, tocmai pentru a accentua diferenţa dintre Legea Mozaică şi Har . (Este interesant de notat că expresia „vă spun”, Domnul Isus a folosit-o de o sută patruzeci şi opt de ori) !

Domnul Isus a spus foarte clar :

Căci vă spun că, dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor şi a fariseilor, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor” (Matei 5 : 20).

Cu alte cuvinte, dacă standardul meu de trăire este mai jos decât cel cerut prin Lege, nu am şanse de cer !

În ce consta neprihănirea celor din acele vremuri ? Un verset relevant pentru modul în care trăiau ei este în Luca 18 : 12, (unde este redată declaraţia fariseului) :

Eu postesc de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele.”

Din Matei 23 : 23 ştim că ei dădeau zeciuială şi din plante ! Aceasta înseamnă conştinciozitate dusă la extrem ! Din o sută de fire de mentă, zece erau pentru Domnul !


II. Întrebarea mai corectă este : „De ce să nu dau zeciuiala ? Sau : De ce ni se cere să dăm zeciuiala ?

Ce se întâmplă dacă dau ? Care era scopul zeciuielii ? Sunt creştini care nu mai vorbesc despre zeciuială, termenul folosit fiind înlocuit cu : dărnicia prin credinţă … care înseamnă mai mult de 10 la sută !


Dacă dăruiesc :

1. Împlinesc Cuvântul.

Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui : nu cu părere de rău sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie îl iubeşte Dumnezeu.” (II Corinteni 9 : 7).

2. Învăţ dependenţa de Dumnezeu.

Maleahi 3 : 7 – 12, este pasajul standard :

Întoarceţi-vă la Mine, şi Mă voi întoarce şi Eu la voi, zice Domnul oştirilor. Dar voi întrebaţi : „În ce trebuie să ne întoarcem ?” Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi ? Dar voi întrebaţi : „Cu ce Te-am înşelat ?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare.

Sunteţi blestemaţi câtă vreme căutaţi să Mă înşelaţi, tot poporul în întregime ! Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea ; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.

Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta), şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oştirilor. Toate neamurile vă vor ferici atunci, căci veţi fi o ţară plăcută, zice Domnul oştirilor”. 

 3. Voi avea o creştere a venitului, deoarece semănarea aduce şi recoltarea !

În Luca 6 : 38 este scris :

Daţi, şi vi se va da ; ba încă, vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura.

Această lege funcţionează indiferent dacă cred sau dacă nu cred eu ! La fel ca răsăritul sau apusul soarelui, care se face indiferent de voinţa sau nevoinţa mea !


III. Ce se întâmplă dacă dau zeciuiala ?

1. Principiul semănatului şi seceratului

Doar pâine sau sămânţă ?

A. Depinde şi de aşteptările omului, cât de mult va avea ! Acumulez aici şi în acelaşi timp creşte contul care se acumulează în banca cerului ! În Isaia 55 : 10 scrie :

Căci, după cum ploaia şi zăpada se coboară din ceruri şi nu se mai întorc înapoi, ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească, pentru ca să dea

 1. sămânţă semănătorului şi

 2. pâine celui ce mănâncă …”. În Luca 19 : 24, 26 sunt redate cuvintele Domnului Isus, care ne spune printr-o pildă : „Apoi a zis celor ce erau de faţă : „Luaţi-i polul şi daţi-l celui ce are zece poli … Iar el le-a zis: „Vă spun că celui ce are, i se va da ; dar de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are.” Dar de ce are ? Pentru că foloseşte ceea ce a primit !

B. Depinde de om şi ce va avea … depinde în ce investeşte ! În bine sau în rău ! Ce seamănă omul :

Cine primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. Nu vă înşelaţi : „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera.

Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea ; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică. Să nu obosim în facerea binelui; căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Aşadar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.” (Galateni 6 : 6 – 10).


2. În Biblie există doi termeni diferiţi : ferice şi mai ferice.

Cumva putem vorbi despre fericit şi prea-fericit ! Daţi şi vi se va da. Dărnicia aduce răsplata din cer şi în cer, plus ca bonus bucuria în suflet ! Apostolul Pavel, care era în Milet, a adunat acolo şi pe prezbiterii din Efes şi le-a reamintit :

Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu” (Fapte 20 : 27).

Cuvintele lui, (notate în Fapte 20 : 18 – 35), sunt foarte importante ! De ce ?  Sunt ultimele învăţături pe care le-a dat, (pentru că după aceea avem în special mărturiile lui). Exact în ultimele cuvinte, apostolul le spunea :

În toate privinţele v-am dat o pildă şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: „Este mai ferice să dai decât să primeşti.” (Faptele Apostolilor 20 : 35).

Mai ferice este valabil pentru cei ce dăruiesc. Dar, trebuie accentuat foarte clar, că zeciuiala se aduce la Casa Domnului, fiind o datorie, pe când dărnicia face parte din ceea ce este numit în Biblie : binefacere şi dărnicie!

Acestea pot fi date acolo unde avem îndemnul foarte clar ! Ele intră în categoria :

Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta” (Matei 6 : 3).

Versetul acesta ar fi interesant de explicat ! Acum doar întrebarea  : Nu tot creierul comandă şi mâna stângă şi mâna dreaptă ? Ba da !


3. Noi suntem ai Domnului, pentru a ne obţine, EL a plătit un preţ … a dat tot, şi-a dat viaţa !

Nu este logic ca smochinul să facă smochine din care să mănânce şi Proprietarul ? Nu este logic pentru un cioban, ca oaia pe care a cumpărat-o să îi aparţină cu tot cu laptele ei ?

Via pe care un viticultor a plantat-o este logic să trăiască pentru el … nu pentru ea ! Şi totuşi, unii din cei care se declară a fi ai Domnului, îşi folosesc produsele aşa cum vor ei !

În Romani 14 : 8 : „Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim ; şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului”. Dar Dumnezeu este în cer ! Acolo este tot ce trebuie, dar pe pământ sunt nevoi, care trebuie să fie satisfăcute !

Dumnezeu va face acest lucru prin noi … creştinii au o normă de fapte bune … dar ei decid dacă fac voia lui Dumnezeu sau nu ! Creştinilor din Efes, apostolul Pavel le scria :

Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele”. (Efeseni 2 : 10).

Fiecare decide dacă ascultă de îndemnul pe care îl are la un moment dat, sau nu !


Concluzie :

Unde scrie în Biblie că pot să dau cât vreau şi unde vreau din ceea ce pun la zeciuială ? Care este baza Biblică a unei astfel de trăiri ?

Aceasta este o învăţătură hibrid : Cuvânt plus interpretare personală ! Avantajul celor care gândesc este aşa, constă în faptul că dau strictul necesar, din care însă dau unde vor ei şi par a fi foarte darnici, pentru benefiaciarii faptelor bune !

Care este scopul vieţii mele ? Pentru ce trăiesc ? Pentru ca la Dumnezeu să ajungă cât mai multe mulţumiri pentru ceea ce am făcut în ziua aceasta ! În fiecare zi !


Mai jos, pentru cei interesaţi vom reda toate versetele despre zeciuială din Vechiul Testament,

(traducerea Dumitru Cornilescu), despre zeciuială !

 1. Leviticul 27 : 31 „Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zeciuiala lui, să mai adauge o cincime”.

 2. Numeri 18 : 26 „Să vorbeşti leviţilor şi să le spui: „Când veţi primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care v-o dau din partea lor, ca moştenire a voastră, să luaţi întâi din ea un dar pentru Domnul, şi anume: a zecea parte din zeciuială …”.

 3. Numeri 18 : 30 „Să le spui : „După ce veţi lua din ele partea cea mai bună, zeciuiala va fi socotită leviţilor ca venitul de la arie şi ca venitul de la teasc”.

 4. Deuteronomul 12 : 17 „Nu vei putea să mănânci în cetăţile tale zeciuiala din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău, nici întâii născuţi din cirezile şi turmele tale, nici vreunul din darurile aduse de tine pentru împlinirea unei juruinţe, nici darurile tale de bunăvoie, nici cele dintâi roade ale tale”.

 5. Deuteronomul 14 : 22 „Să iei zeciuiala din tot ce-ţi va aduce sămânţa, din ce-ţi va aduce ogorul în fiecare an”.

 6. Deuteronomul 14 : 23 „Şi să mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege ca să-Şi aşeze Numele acolo, zeciuiala din grâul tău, din mustul tău şi din untdelemnul tău şi întâii născuţi din cireada şi turma ta, ca să te înveţi să te temi întotdeauna de Domnul Dumnezeul tău”.

 7. Deuteronomul 14 : 24 „Poate, când te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău, drumul va fi prea lung ca să-ţi poţi duce zeciuiala acolo, din pricina depărtării tale de locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-Şi pună acolo Numele Lui”.

 8. Deuteronomul 14 : 25 „Atunci, să-ţi prefaci zeciuiala în argint, să strângi argintul acela în mână şi să te duci la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău”.

 9. Deuteronomul 14 : 28 „După trei ani, să scoţi toată zeciuiala din venitul tău din anul al treilea şi s-o pui în cetăţile tale”.

 10. Deuteronomul 26 : 12 „După ce vei isprăvi de luat toată zeciuiala din roadele tale, în anul al treilea, anul zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului şi văduvei; şi ei să mănânce şi să se sature, în cetăţile tale”.

 11. II Cronici 31 : 5 „Când a ieşit porunca aceasta, copiii lui Israel au dat din belşug cele dintâi roade de grâu, de must, de untdelemn, de miere şi din toate roadele de pe câmp; au adus din belşug şi zeciuiala din toate”.

 12. II Cronici 31 : 6 „Totodată, copiii lui Israel şi Iuda care locuiau în cetăţile lui Iuda au dat zeciuiala din boi şi oi şi zeciuiala din lucrurile sfinte care erau închinate Domnului Dumnezeului lor şi au făcut mai multe grămezi”.

 13. II Cronici 31 : 12 „Au adus în ele cu credincioşie darurile de mâncare, zeciuiala şi lucrurile sfinte. Levitul Conania avea grija lor, şi fratele său Şimei era al doilea după el”.

 14. Neemia 10 : 38 „Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviţii când vor ridica zeciuiala; şi leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei”.

 15. Neemia 13 : 5 „ … pregătise pentru el o cămară mare, unde puneau mai înainte darurile de mâncare, tămâia, uneltele, zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn, părţile rânduite pentru leviţi, cântăreţi şi uşieri şi darurile ridicate pentru preoţi”.

 16. Neemia 13 : 12 „Atunci tot Iuda a adus în cămări zeciuiala din grâu, din must şi din untdelemn”.

 17. Geneza 14 : 20 „Binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmaşii tăi în mâinile tale!” Şi Avram i-a dat zeciuială din toate”.

 18. Leviticul 27 : 30 „Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului; este un lucru închinat Domnului”.

 19. Leviticul 27 : 32 „Orice zeciuială din cirezi şi din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului”.

 20. Numeri 18 : 21 „Fiilor lui Levi le dau ca moştenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru slujba Cortului întâlnirii.

 21. Numeri 18 : 26 „Să vorbeşti leviţilor şi să le spui: „Când veţi primi de la copiii lui Israel zeciuiala pe care v-o dau din partea lor, ca moştenire a voastră, să luaţi întâi din ea un dar pentru Domnul, şi anume: a zecea parte din zeciuială … ”.

 22. 1 Samuel 8 : 15 „Va lua zeciuială din rodul seminţelor şi viilor voastre şi o va da famenilor şi slujitorilor lui”.

 23. 1 Samuel 8 : 17 „Va lua zeciuială din oile voastre, şi voi înşivă veţi fi slugile lui”.

 24. Neemia 10 : 37 „ … să aducem preoţilor, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintâi roade din plămădeală şi darurile noastre de mâncare, din roadele tuturor pomilor, din must şi din untdelemn; şi să dăm zeciuială din pământul nostru leviţilor, care trebuie s-o ia ei înşişi în toate cetăţile aşezate pe pământurile pe care le lucrăm”.

 25. Neemia 10 : 38 „Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviţii când vor ridica zeciuiala; şi leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei”.

 26. Neemia 12 : 44 „În ziua aceea, s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele dintâi roade şi zeciuieli. Ei au fost însărcinaţi să adune în ele, din ţinutul cetăţilor, părţile hotărâte de Lege preoţilor şi leviţilor. Căci Iuda se bucura că preoţii şi leviţii erau la locul lor … ”.

 27. Numeri 18 : 24 „Leviţilor le dau de moştenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel, Domnului, prin ridicare; de aceea zic cu privire la ei: „Să n-aibă nicio moştenire în mijlocul copiilor lui Israel.”

 28. Numeri 18 : 28 „Astfel să luaţi şi voi întâi un dar pentru Domnul, din toate zeciuielile pe care le veţi primi de la copiii lui Israel, şi să daţi preotului Aaron darul pe care-l veţi lua întâi din ele pentru Domnul”.

 29. Deuteronomul 12 : 6 „Acolo să vă aduceţi arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, cele dintâi roade, darurile aduse ca împlinire a unei juruinţe, darurile de bunăvoie şi întâii născuţi din cirezile şi turmele voastre”.

 30. Deuteronomul 12 : 11 „Atunci va fi un loc, pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască Numele Lui acolo. Acolo să aduceţi tot ce vă poruncesc: arderile voastre de tot, jertfele, zeciuielile, cele dintâi roade şi darurile alese pe care le veţi face Domnului pentru împlinirea juruinţelor voastre”.

 31. Amos 4 : 4 „Duceţi-vă numai la Betel şi păcătuiţi ! Duceţi-vă la Ghilgal şi păcătuiţi şi mai mult ! Aduceţi-vă jertfele în fiecare dimineaţă şi zeciuielile la fiecare trei zile !

 32. Maleahi 3 : 8 „Se cade să înşele un om pe Dumnezeu cum Mă înşelaţi voi ? Dar voi întrebaţi : „Cu ce Te-am înşelat ?” Cu zeciuielile şi darurile de mâncare”.

 33. Maleahi 3 : 10 „Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea ; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare”.

 34. Deuteronomul 26 : 12 „După ce vei isprăvi de luat toată zeciuiala din roadele tale, în anul al treilea, anul zeciuielii, s-o dai levitului, străinului, orfanului şi văduvei ; şi ei să mănânce şi să se sature, în cetăţile tale”.


Sursa foto : internet.