Sunt un om sincer sau un om fals ? (2. Despre sinceritate, duplicitate şi autoritate) [Matei 28.8-20]

I. Sinceritatea (smerenia) aduce sfinţirea

Pentru credinciosul sincer, lucrurile merg din bine în mai bine. Şi necazul (slăbiciunea, neputinţa etc.) au (vor avea un sfârşit) şi va răsări Soarele Neprihănirii în viaţa celui / celor ce-L caută.

Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis :

„Bucuraţi-vă !” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat.

Atunci Isus le-a zis : „Nu vă temeţi ; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galileea : acolo Mă vor vedea”. (Matei 28 : 8 – 10)

Apocalipsa 22 : 11 „Cine este nedrept să fie nedrept şi mai departe ; cine este întinat să se întineze şi mai departe ; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt să se sfinţească şi mai departe !

Un verset mai puţin cunoscut (care explică de ce este nevoie de sfinţire) este scris în Exod 19 : 22 unde Dumnezeu a poruncit ca : „Preoţii, care se apropie de Domnul, să se sfinţească şi ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea”.


II. Falsitatea (duplicitatea) aduce în viaţa omului compromisul (păcatul)

Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani şi le-au zis : „Spuneţi aşa :

„Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.”

Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.” Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi”. (Matei 28 : 11 – 15)


Definiţii

Fals :

  • „Contrar adevărului”. (Şăineanu, 1929)
  • „A înşela”. (Scriban, 1939)
  • „Care induce în eroare”. (Nodex, 2002)

Din rău în mai rău. Despre adâncirea în păcat, (mergerea din rău în mai rău) : minciuna, obţinerea banilor necinstiţi, compromisul, păcatele ascunse.


III. Autoritatea / atotputernicia Domnului Isus (de ea beneficiază credincioşii sinceri)

Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis :

  1. Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
  2. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.
  3. Şi iată că Eu sunt cu voi [şi implicit şi autoritatea / puterea Lui] în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin”. (Matei 28 : 16 – 20)

STUDII ASEMĂNĂTOARE :