TRINITATEA sau Sfânta Trinitate în Noul Testament I Știu în Cine am crezut [2 Timotei 1.12]

Trinitatea sau Sfânta Trinitate

TRINITATEA SAU SFÂNTA TRINITATE I Ştiu în Cine am crezut (II Timotei 1 : 12) pentru a-L cunoaşte mai bine pe :

 1. Dumnezeu Tatăl, (Ioan 17 : 3 „Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu”.)
 2. Dumnezeu Fiul (Filipeni 3 : 10 „Şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui, şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui … ”) şi
 3. Dumnezeu Duhul Sfânt (Isaia 11 : 2 „1. Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de 2. înţelepciune şi de 3. pricepere, duh de 4. sfat şi de 5. tărie, duh de 6. cunoştinţă şi de 7. frică de Domnul”).

TRINITATEA SAU SFÂNTA TRINITATE

În Psalmul 9 : 10 scrie : „Cei ce cunosc Numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne !


Exemple de texte din Noul Testament unde găsim scris despre Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt :

 1. Matei 3 : 16 – 17 „De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă. Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea : „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea”.
 2. Matei 12 : 18 „Iată Robul Meu pe care L-am ales, Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu îşi găseşte plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El, şi va vesti Neamurilor judecata”.
 3. Matei 12 : 28 „Dar, dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi”.
 4. Matei 22 : 42 – 44 „Ce credeţi voi despre Hristos ? Al cui fiu este ?” „Al lui David”, I-au răspuns ei. Şi Isus le-a zis : „Cum atunci David, fiind insuflat de Duhul, Îl numeşte Domn, când zice : „Domnul a zis Domnului Meu : „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale” ?
 5. Marcu 1 : 10 – 11 „Şi îndată, când ieşea Isus din apă, el a văzut cerurile deschise şi Duhul coborându-Se peste El ca un porumbel. Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit, în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea”.
 6. Luca 1 : 35 „Îngerul i-a răspuns : „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu”.
 7. Luca 2 : 27 – 28 „El a venit în Templu, mânat de Duhul. Şi, când au adus părinţii înăuntru pe Pruncul Isus, ca să împlinească cu privire la El ce poruncea Legea, Simeon L-a luat în braţe, a binecuvântat pe Dumnezeu şi a zis…”.
 8. Luca 10 : 21 „În ceasul acela, Isus S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis : „Tată, Doamne al cerului şi al pământului, Te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă aşa ai găsit cu cale Tu”.
 9. Luca 11 : 9, 13 „ … şi Eu vă spun … dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer !
 10. Luca 12 : 9 – 10 „ … cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat şi el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Şi oricui va vorbi împotriva Fiului omului i se va ierta ; dar oricui va huli împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta”.
 11. Ioan 3 : 34 „Căci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-I dă Duhul cu măsură”.
 12. Ioan 6 : 63 – 65 „Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic ; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh şi viaţă. Dar sunt unii din voi care nu cred.” Căci Isus ştia de la început cine erau cei ce nu cred şi cine era cel ce avea să-L vândă. Şi a adăugat : „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu”.
 13. Ioan 14 : 26 „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”.
 14. Ioan 15 : 26 „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine”.
 15. Ioan 16 : 13 – 15 „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul ; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare. El Mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al Meu ; de aceea am zis că va lua din ce este al Meu şi vă va descoperi”.
 16. Fapte 1 : 1, 2, 4 „ … Isus … prin Duhul Sfânt … Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine”.
 17. Fapte 5 : 31 – 32 „Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El”.
 18. Fapte 7 : 55 „Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu … ”.
 19. Fapte 10 : 38 „ … cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El”.
 20. Fapte 20 : 27 – 28 „Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său”.
 21. Romani 8 : 11 „Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi”. Trinitatea apare de două ori !
 22. Romani 15 : 16 „ … ca să fiu slujitorul lui Isus Hristos între Neamuri. Eu îmi împlinesc cu scumpătate slujba Evangheliei lui Dumnezeu, pentru ca Neamurile să-I fie o jertfă bine primită, sfinţită de Duhul Sfânt”.
 23. I Corinteni 6 : 11 „Şi aşa eraţi unii din voi ! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru”.
 24. I Corinteni 12 : 3 „De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbeşte prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice : „Isus să fie anatema !” Şi nimeni nu poate zice : „Isus este Domnul” decât prin Duhul Sfânt”.
 25. Galateni 4 : 6 „Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă : „Ava”, adică : „Tată !”. Într-o singură expresie !
 26. Efeseni 1 : 13 – 14 „Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui”.
 27. Efeseni 2 : 22 „Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul”. El este Isus Christos (v. 20).
 28. Filipeni 3 : 3 „Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti”.
 29. Evrei 9 : 14 „ … cu cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel veşnic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţa cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului celui Viu !
 30. I Petru 1 : 2 „ … după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos : Harul şi pacea să vă fie înmulţite !
 31. I Petru 4 : 14 „Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi ! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi”.
 32. I Ioan 4 : 2 „Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta : orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu … ”.
 33. I Ioan 5 : 7 „Căci trei sunt care mărturisesc în cer : Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt”.
 34. Apocalipsa 1 : 9 – 10 „Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaş cu voi la necaz, la Împărăţie şi la răbdarea în Isus Hristos, mă aflam în ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei lui Isus Hristos. În ziua Domnului eram în Duhul”.
 35. Apocalipsa 2 : 18, 27 – 29 „Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu … cum am primit şi Eu putere de la Tatăl Meu. Şi-i voi da luceafărul de dimineaţă.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul”.
 36. Apocalipsa 3 : 21 – 22 „Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.” Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul”.
 37. Apocalipsa 14 : 12 – 13 „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” Şi am auzit un glas din cer care zicea : „Scrie : Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul!” „Da”, zice Duhul, „ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează !”.
 38. Apocalipsa 21 : 9 – 10 „Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului !” Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu”.
 39. Apocalpsa 22 : 16 – 18 „Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.” Şi Duhul şi Mireasa zic : „Vino!”, şi cine aude să zică : „Vino!”, şi celui ce îi este sete să vină ; cine vrea să ia apa vieţii fără plată ! Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta”.