Şapte adevăruri din cartea Iona (capitolul 1) 1. Dumnezeu este drept, Iona 1 : 1 – 4, 13 – 15

Principiul dreptăţii şi al pedepsei Divine

În Iona 1 : 1 – 4, este scris : „Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel : „Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, şi strigă împotriva ei. Căci răutatea ei s-a suit până la Mine !”

Şi Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de faţa Domnului. S-a coborât la Iafo şi a găsit acolo o corabie care mergea la Tars.

A plătit preţul călătoriei şi s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de faţa Domnului.

Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic şi a stârnit o mare furtună. Corabia ameninţa să se sfărâme”. Există în textul Biblic un dar, care arată clar că omul nu poate face ce vrea, fără să suporte consecinţele !

Conform Dex prin dreptate se înţelege un :

Principiu moral și juridic care cere să se dea fiecăruia ceea ce i se cuvine și să i se respecte drepturile ; echitate ; faptul de a recunoaște drepturile fiecăruia și de a acorda fiecăruia ceea ce i se cuvine”.


I. Principiul dreptăţii este înrădăcinat în om

Dreptatea este semănată în om, în natura lui, (în conştiinţa lui), iar lucrul acesta, oamenii care nu L-au cunoscut pe Dumnezeu şi l-au explicat prin existenţa unui zeu al dreptăţii.

În cartea Faptele Apostolilor 28 : 3 – 4 este scris ce s-a întâmplat după naufragiul corăbiei în care se afla şi apostolul Pavel.

Au ajuns la Malta şi fiind frig, au făcut un foc :

Pavel strânsese o grămadă de mărăcini şi-i pusese pe foc ; o năpârcă a ieşit afară din pricina căldurii şi s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alţii :

„Cu adevărat omul acesta este un ucigaş, căci „Dreptatea” nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare.”


II. Dumnezeu este drept

Moise spunea despre Dumnezeu că : „El este Stânca ; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile Lui sunt drepte ; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este drept şi curat”. (Deuteronom 32 : 4)

În cartea Exod (capitolul 34 : 6 – 7) învăţăm despre Dumnezeu aceste adevăruri : „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu

  1. plin de îndurare şi
  2. milostiv,
  3. încet la mânie,
  4. plin de bunătate şi credincioşie, care
  5. Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni,
  6. iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar
  7. nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam !

III. Exemple de exercitare a dreptăţii Divine

1. Sodoma şi Gomora

Şi Domnul a zis : „Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit, şi păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. 

De aceea Mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine ; şi dacă nu va fi aşa, voi şti” … Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, aşa ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe de Tine aşa ceva ! Departe de Tine ! 

Cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate ?” Şi Domnul a zis : „Dacă voi găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor”. (Geneza 18 : 20 – 21, 25 – 26)

2. Roboam

Când s-a întărit Roboam în domnie şi a căpătat putere, a părăsit Legea Domnului, şi tot Israelul a părăsit-o împreună cu el. În al cincilea an al domniei lui Roboam, Şişac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului, pentru că păcătuiseră împotriva Domnului.

Avea o mie două sute de care şi şaizeci de mii de călăreţi ; şi împreună cu el a venit din Egipt un popor fără număr, dintre libieni, suchieni şi etiopieni.

A luat cetăţile întărite ale lui Iuda şi a ajuns până la Ierusalim. Atunci prorocul Şemaia s-a dus la Roboam şi la căpeteniile lui Iuda, care se adunaseră în Ierusalim, la apropierea lui Şişac, şi le-a zis : „Aşa vorbeşte Domnul :

„Voi M-aţi părăsit ; vă părăsesc şi Eu şi vă dau în mâinile lui Şişac.” Căpeteniile lui Israel şi împăratul s-au smerit şi au zis : „Domnul este drept !” (II Cronici 12 : 1 – 6)

3. Anania (şi Safira)

Dar un om, numit Anania, a vândut o moşioară, cu nevasta sa Safira, şi a oprit o parte din preţ, cu ştirea nevestei lui ; apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la picioarele apostolilor. Petru i-a zis :

„Anania, pentru ce ţi-a umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei ? Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta ? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei ?

Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta ? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos şi şi-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi cei ce ascultau aceste lucruri”. (Faptele Apostolilor 5 : 1 – 5)