Plata păcatului este moartea, Romani 6:23

Fiindcă plata [gr. opsōnia] păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6 : 23)
Un verset asemănător este scris în Iacov 1 : 15 „Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului ; şi păcatul, odată făptuit, aduce moartea”.

Plata păcatului este o expresie foarte folosită, dar ce înţeles are cuvântul plată ?

 

În greacă este întrebuinţat opsōnia care provine din opson, „carne” şi onemoai, „cumpărare” (a cumpăra / a achiziţiona carne).

Cuvântul era folosit pentru plata unui soldat (tain, raţie, salariul, leafa) dar este întrebuinţat de către apostolul Pavel cu sensul de plată.

Gr. opsónion are patru ocurenţe, fiind folosit în Romani 6 : 23 precum şi în :

 • Luca 3 : 14 „Nişte ostaşi îl întrebau şi ei şi ziceau : „Dar noi ce trebuie să facem ?” El le-a răspuns : „Să nu stoarceţi nimic de la nimeni prin ameninţări, nici să nu învinuiţi pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulţumiţi cu lefurile [gr. opsōniois] voastre”.
 • I Corinteni 9 : 7 „Cine merge la război pe cheltuiala [gr. opsōniois] sa ? Cine sădeşte o vie, şi nu mănâncă din rodul ei ? Cine paşte o turmă, şi nu mănâncă din laptele turmei ?”.
 • II Corinteni 11 : 8 „Am despuiat alte biserici, primind de la ele o plată [gr. opsōnion], ca să vă pot sluji vouă”.Ce înţelegem prin : „plata păcatului este moartea …” ? Vom accentua cuvintele pentru a înţelege trei adevăruri:
  1.„ … plata păcatului este moartea …”.
  2.„ … plata păcatului este moartea …”.
  3.„ … plata păcatului este moartea …”.

I. Plata se primeşte

„ … plata păcatului este moartea …”.
Nu vă înşelaţi : „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera”. (Galateni 6 : 7)

În limba română plata înseamnă şi : „Răsplată, recompensă (morală) dată cuiva pentru faptele sale bune ; pedeapsă pentru fapte rele.

Expresii : A-și lua plata = a-și primi pedeapsa cuvenită.
A se duce (sau a pleca, a merge etc.) în plata Domnului (sau a lui Dumnezeu) = a se duce (sau a pleca, a merge etc.) unde vrea, unde știe, unde-i place.
A lăsa (pe cineva) în plata Domnului (sau a lui Dumnezeu) = a nu se mai ocupa de cineva, a lăsa în voia sorții, a lăsa în pace”. (Dex)


II. Pentru un singur păcat înfăptuit, pedeapsa este moartea

„ … plata păcatului este moartea …”.

Apostolul Pavel a aceentuat faptul că plata păcatului este moartea, nu a spus : „ … plata păcatelor …” ! Şi trebuie să reţinem că Dumnezeu nu priveşte la faţa sau la funcţia omului :

Preoţii, care se apropie de Domnul, să se sfinţească şi ei, ca nu cumva să-i lovească Domnul cu moartea”. (Exodul 19 : 22)

În Biblie avem exemple de preoţi care au plătit cu moartea pentru o singură neascultare a lor :

 • Nadab şi Abihu : „Domnul a vorbit lui Moise, după moartea celor doi fii ai lui Aaron, morţi când s-au înfăţişat înaintea Domnului”. (Leviticul 16 : 1) În Numeri (capitolul 3 : 4) scrie că : „Nadab şi Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus înaintea Domnului foc străin, în pustiul Sinai; ei n-aveau fii. Eleazar şi Itamar au împlinit slujba preoţiei, în faţa tatălui lor Aaron”.
 • Uza : „Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu şi l-a apucat, pentru că era să-l răstoarne boii. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza, şi Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui, şi a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu”. (II Samuel 6 : 6 – 7)

III. Plata este sigură … chiar dacă nu vine imediat

„ … plata păcatului este moartea …” ? Cine aduce moartea ? Dumnezeu ! Domnul Isus a spus :

Am să vă arăt de cine să vă temeţi. Temeţi-vă de Acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în gheenă ; da, vă spun, de El să vă temeţi”. (Evanghelia după Luca 12 : 5)

Să trăim cu foarte mare atenţie, deoarece noi ştim că Dumnezeu este dragoste, (I Ioan 4 : 16  „Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi.  Dumnezeu este dragoste ; şi cine rămâne în dragoste rămâne în Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el”), dar să nu uităm că El este numit şi Judecătorul Cel drept (II Timotei 4 : 8)

Încă din Vechiul Testament se ştia care este voia Lui Dumnezeu :

 • Ezechiel 18 : 23 „Doresc Eu moartea păcătosului – zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască ?
 • Ezechiel 18 : 32 „Căci Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceţi-vă, dar, la Dumnezeu şi veţi trăi”.
 • Ezechiel 33 : 11 „Spune-le : „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui, şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea ! Pentru ce vreţi să muriţi voi, casa lui Israel ?

Esenţa Evangheliei este aceasta : „V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu : că Hristos

 • a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi ; că
 • a fost îngropat, şi
 • a înviat a treia zi, după Scripturi … ”. (I Corinteni 15 : 3 – 4)

Dacă şi tu crezi, cheamă-L pe Isus prin rugăciune, chiar acum : „Doamne Isuse … vino te rog şi în viaţa mea”.