Geneza 6 : 1 – 3, Fiii Lui Dumnezeu şi fiicele oamenilor (I)

Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase ; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe care şi le-au ales. Atunci Domnul a zis :

„Duhul Meu nu va rămânea pururi în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă : totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani”. (Geneza 6 : 1 – 3)

Pe vremea aceea erau două categorii de oameni, unii care erau şi fii ai Lui Dumnezeu şi alţii care erau … doar oameni. Astăzi nu este la fel ? Ba da ! Există pocăiţi şi nepocăiţi. Sunt pe pământ oameni născuţi din Dumnezeu şi oameni care nu îl cunosc pe Dumnezeu.

Unii se întreabă :

„Cine sunt fiii lui Dumnezeu despre care scrie în Geneza 6 : 2 ?”

Să privim în contextul acestor versete, pentru a observa o caracteristică a urmaşilor lui Set …


Fiii lui Dumnezeu sunt cei ce :

I. Cheamă Numele Domnului

Lui Set i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului”. (Geneza 4 : 26)

Faptul că urmaşii lui Set sunt fiii Lui Dumnezeu este clarificat de către evanghelistul Luca. El a scris, (în Evanghelia după Luca 3 : 23, 38) că la momentul botezului în apă :

Isus avea aproape treizeci de ani când a început să înveţe pe norod ; şi era, cum se credea, fiul lui Iosif … fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu”.

Ce se întâmplă când oamenii cheamă Numele Domnului ?


II. Sunt mântuiţi

  • Ioel 2 : 32 „Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit”.
  • Faptele Apostolilor 2 : 21 „Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit”.
  • Romani 10 : 13 „Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit”.

Acelaşi lucru îl spun trei oameni ai Lui Dumnezeu : proorocul Ioel, apostolul Petru şi apostolul Pavel.


III. Devin fii ai Lui Dumnezeu

Evanghelia după Ioan 1 : 12 „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu …”.

Cei care cheamă Numele Domnului beneficiază de mântuirea Lui şi este clar că începând cu Enos s-au delimitat cele două categorii de oameni : cei care L-au chemat în viaţa lor, (cei credincioşi) şi cei care şi-au trăit viaţa fără Dumnezeu. În Geneza 4 : 16 scrie :

Apoi, Cain a ieşit din faţa Domnului şi a locuit în ţara Nod, la răsărit de Eden”.

Despre copiii / fiii Lui Dumnezeu găsim scris în Biblie în :

  1. Galateni 3 : 26 „Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus”.
  2. Evanghelia după Matei 5 : 9 „Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu !
  3. Romani 8 : 14 „Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu”.