Pilda sării sau Cele douăsprezece trepte ale decăderii spirituale. 4) Comoditatea (Evanghelia după Matei 25:2)

Cinci din ele erau nechibzuite [gr. mōrai], şi cinci înţelepte”. (Evanghelia după Matei 25 : 2)

Tipul de om comod, care face minimul necesar, alegând să trăiască la limita de jos a vieţii creştine … este nebun. Nu face păcate, dar nici nu face tot ce ţine de el. Apostolul Petru scria : „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta ; cu fapta, cunoştinţa … ”. (II Petru 1 : 5)

Afară era noapte şi fecioarele trebuiau să lumineze în noapte. Este adevărat că noaptea aceasta se poate referi la întunericul spiritual, dar un adevăr este faptul că un creştin trebuie să aibă grijă şi la felul în care trăieşte noaptea.


Noapte este un timp al :

I.  Revelaţiilor spirituale. Un credincios poate avea parte de :

 • Vedenii. Exemple :
  • Iacov : „Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie, noaptea, şi a zis: „Iacove ! Iacove !” Israel a răspuns : „Iată-mă !” (Geneza 46 : 2)
  • Daniel : „Daniel a început şi a zis : „În vedenia mea de noapte am văzut cum cele patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare”. (Daniel 7 : 2)
  • Zaharia : „În a douăzeci şi patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Şebat, în anul al doilea al lui Darius, cuvântul Domnului a vorbit prorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel : M-am uitat noaptea, şi iată … ”. (Zaharia 1 : 7 – 8)
  • Apostolul Pavel : „Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie : „Nu te teme ; ci vorbeşte şi nu tăcea … ”. (Faptele Apostolilor 18 : 9)
 • Descoperiri profetice.
  • Exemplu Balaam, care de cel puţin două ori a aşteptat un răspuns de la Dumnezeu, în timpul nopţii. În Numeri 22 : 8 – 9 scrie că : „Balaam le-a zis : „Rămâneţi aici peste noapte şi vă voi da răspuns, după cum îmi va spune Domnul.” Şi căpeteniile Moabului au rămas la Balaam. Dumnezeu a venit la Balaam şi a zis …”. Apoi în Numeri 22 : 19 – 20 scrie că el a spus :  „Totuşi, vă rog, rămâneţi aici la noapte, şi voi vedea ce-mi va mai spune Domnul. Dumnezeu a venit la Balaam în timpul nopţii şi i-a zis … ”.
 • Cântări de veselie : „ … dar niciunul nu zice : „Unde este Dumnezeu, Făcătorul meu, care ne insuflă cântări de veselie noaptea …”. (Iov 35 : 10)
 • Îndemnuri interioare : „Eu binecuvântez pe Domnul care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima”. (Psalmul 16 : 7)

II. Meditării şi studierii Cuvântului Lui Dumnezeu :

 • După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua … Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta ; cugetă asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale şi atunci vei lucra cu înţelepciune”. (Iosua 1 : 1, 8)
 • Ferice de omul care … îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui !”. (Psalmul 1 : 2)
 • Apostolul Pavel spunea : „De aceea vegheaţi şi aduceţi-vă aminte că, timp de trei ani, zi şi noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi”. (Faptele Apostolilor 20 : 31)

III. Rugăciunii şi cântării. Exemple :

 • Proorocul Samuel. Domnul i-a spus : „Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat, căci se abate de la Mine şi nu păzeşte cuvintele Mele.” Samuel s-a mâhnit şi toată noaptea a strigat către Domnul”. (1 Samuel 15 : 11)
 • În Psalmul 42 : 8 scrie : „Ziua, Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea, cântam laudele Lui şi înălţam o rugăciune Dumnezeului vieţii mele”. În Psalmul 77 : 2, Asaf scria : „În ziua necazului meu, caut pe Domnul ; noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare ; sufletul meu nu vrea nicio mângâiere”. În versetul 6 scrie : „Mă gândesc la cântările mele noaptea, cuget adânc înăuntrul inimii mele, îmi cade duhul pe gânduri şi zic … ”.
 • Neemia se ruga astfel : „Să ia aminte urechea Ta, şi ochii să-Ţi fie deschişi : ascultă rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău acum, zi şi noapte, pentru robii Tăi, copiii lui Israel, mărturisind păcatele copiilor lui Israel, păcatele făcute de noi împotriva Ta ; căci eu şi casa tatălui meu am păcătuit”. (Neemia 1 : 6)
 • Ieremia scria : „Plânge amarnic noaptea şi-i curg lacrimi pe obraji. Niciunul din toţi cei ce o iubeau n-o mângâie ; toţi prietenii ei au părăsit-o şi i s-au făcut vrăjmaşi”. (Plângerile lui Ieremia 1 : 2)
 • Domnul Isus : „În zilele acelea, Isus S-a dus pe munte să Se roage şi a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu”. (Evanghelia după Luca 6 : 12)
 • Credincioşii : „Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui care strigă zi şi noapte către El, măcar că zăboveşte faţă de ei ?”. (Evanghelia după Luca 18 : 7)
 • Apostolul Pavel :
  • le-a scris creştinilor din Tesalonic : „Zi şi noapte Îl rugăm nespus să vă putem vedea faţa şi să putem împlini ce mai lipseşte credinţei voastre”. (I Tesaloniceni 3 : 10)
  • lui Timotei îi amintea cum este o văduvă credincioasă : „Cea cu adevărat văduvă, care a rămas singură, şi-a pus nădejdea în Dumnezeu şi stăruie, zi şi noapte, în cereri şi rugăciuni”. (I Timotei 5 : 5)
  • În II Timotei 1 : 3, apostolul scria : „Mulţumesc lui Dumnezeu, căruia Îi slujesc cu un cuget curat, din moşi strămoşi, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele, zi şi noapte”.

Pentru orice credincios este important nu doar cum îşi petrece ziua ci şi noaptea :

„ … în vegheri, în posturi …”. (II Corinteni 6 : 5)