Evanghelia după Matei 3.11, Botezul în apă

Botezul în apă, Marcu 16.16În Matei 3 : 11, sunt redate cuvintele lui Ioan Botezătorul, care spunea : „Cât despre mine, eu vă botez [gr. baptizo] cu apă, spre pocăinţă [gr. metanoian] … ”.

Definiţie. În limba greacă pentru botez este folosit cuvântul baptizo, care se poate traduce prin imersiune sau scufundare.

În urmă cu mai bine de două mii de ani, (la vremea scrierii Noului Testament), baptizo era folosit în literatura de atunci, pentru a descrie scufundarea unei corăbii sau a unui animal mort.

Este cumva sinonim cu îngroparea în pământ. Prin scufundare obiectul respectiv intra sub apă, fiind îngropat acolo. La vremea actuală, baptizo se poate folosi pentru a explica imersiunea unui submarin, acel moment din care vasul care intră sub apă, nu se mai poate vedea !


I. Originea botezului

Iniţiatorul botezului în apă este Dumnezeu. În Matei 21 : 25, este redată întrebarea Domnului Isus, (care discuta cu preoţii cei mai de seamă şi bătrânii norodului) :

Botezul lui Ioan de unde venea ? Din cer sau de la oameni ?” Dar ei vorbeau între ei şi ziceau : „Dacă vom răspunde : „Din cer”, ne va spune : „Atunci de ce nu l-aţi crezut ?

Botezul venea din cer, această expresie folosită de către Domnul Isus, arată că botezul în apă nu are o origine omenească !


În Evanghelia după Luca scrie că :

„ … tot norodul care l-a auzit, şi chiar vameşii au dat dreptate lui Dumnezeu, primind botezul lui Ioan ; dar fariseii şi învăţătorii Legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui”. (Luca 7 : 29 – 30)

Ioan Botezătorul a spus clar că Dumnezeu l-a trimis să facă botezul în apă :

Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis … ”. (Ioan 1 : 33)

Domnul Isus, a avut autoritatea de-a-i întreba pe farisei şi pe cei ce gândeau ca ei, despre botezul în apă, deoarece El a făcut şi după aceea a vorbit.

În introducerea cărţii Faptele Apostolilor, Luca scrie :

„ … despre tot ce a început Isus să facă şi să înveţe pe oameni”. (Fapte 1 : 1)

Atunci a venit Isus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el.  Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine ?” Drept răspuns, Isus i-a zis :

„Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Isus a ieşit afară din apă.

Şi în clipa aceea, cerurile s-au deschis, şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel şi venind peste El. Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea : „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea”. (Matei 3 : 13 – 17)

Eu nu-L cunoşteam ; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis : „Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt”. (Ioan 1 : 33)

Se pare că totuşi, înainte de-a-L boteza pe Domnul Isus, Ioan Botezătorul şi-a dat seama cine este Isus cu adevărat, („Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu”, Ioan 1 : 34), de aceea şi spune, cumva uimit :

Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine ?” Şi deşi exact pentru aceasta a fost trimis, (ca Isus să fie făcut cunoscut contemporanilor Lui), Ioan are un moment în care a decis să nu facă exact lucrarea pentru care a fost trimis de către Dumnezeu !

Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă : ca El să fie făcut cunoscut lui Israel”. (Ioan 1 : 31)


II. Necesitatea botezului

După Înviere, Domnul Isus le-a poruncit celor unsprezece ucenici :

Duceţi-vă în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit ; dar cine nu va crede va fi osândit”. (Marcu 16 : 15 – 16)

Ce înseamnă : „ … se va boteza” ? Nu omul se botează singur, ci el este cel care cere botezul, în momentul în care îndeplineşte condiţiile Biblice :

  1. pocăinţa şi
  2. mărturisirea păcatelor, (a se vedea Faptele Apostolilor 2 : 38 şi Matei 3 : 6 „ … mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el … ”. Ai fost botezat în apă?

III. Primirea botezului în apă

Anania îi spune lui Pavel câteva cuvinte care trebuie să ne dea de gândit :

Şi acum, ce zăboveşti ? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului”. (Faptele Apostolilor 22 : 16)

Întrebarea este : Cât a zăbovit Saul ? Fiindcă imediat după ce aude cuvintele lui Anania, după ce omul lui Dumnezeu s-a rugat pentru el, Luca scrie :

Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi ; şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi s-a sculat şi a fost botezat”. (Faptele Apostolilor 9 : 18)

Dacă Dumnezeu a cerut botezul în apă, dacă Domnul Isus a fost botezat, iar un om ca apostolul Pavel, imediat ce a auzit ce trebuie să facă … a şi ascultat, înseamnă că este un pas pe care trebuie să-l fac imediat !

Nu uita cuvintele Domnului Isus :

Cine
1. va crede şi se
2. va boteza
3. va fi mântuit …”.