Pilda nunţii Fiului de Împărat, Matei 22.1-14

Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis : „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său.

 • A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă ; dar ei n-au vrut să vină.
 • A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis : „Spuneţi celor poftiţi : „Iată că am gătit ospăţul meu ; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate ; toate sunt gata, veniţi la nuntă.” Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat : unul la holda lui, şi altul la negustoria lui.

Ceilalţi au pus mâna pe robi, şi-au bătut joc de ei şi i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat ;

 • a trimis oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea. Atunci a zis robilor săi :
  „Nunta este gata ; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea. Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.”
  Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi. Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii ; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.
  „Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă ?” Omul acela a amuţit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi : „Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară ; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi”. (Evanghelia după Matei 22 : 1 – 14)

Până nu este prea târziu, dacă vrei să fii mântuit cheamă-L pe Isus în viaţa ta, ca Stăpân şi Mântuitor …

şi trăieşte-ţi viaţa de credinţă cât poţi de bine !


Din Pilda nunţii Fiului de împărat putem învăţa (şi faptul) că, Cerul este comparat cu o sală de nuntă, care are :

I. Un număr de locuri exact

Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi”. (Evanghelia după Matei 22 : 10)

Apostolul Pavel le scria credincioşilor din Roma : „Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta : o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor.

Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris : „Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov”. (Romani 11 : 25 – 26)


II. Un timp precis delimitat, în care se poate face accesul înăuntru

A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis : „Spuneţi celor poftiţi : „Iată că am gătit ospăţul meu ; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate ; toate sunt gata, veniţi la nuntă”. (Evanghelia după Matei 22 : 4)

Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta : o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor.

Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris : „Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov”. (Romani 11 : 25 – 26)


Ce trebuie să iau în calcul ?

 • Nu ştiu data, ora, minutul şi secunda din care mântuirea nu va mai fi accesibilă Nemurilor, (neevreilor).
 • Plecarea mea de pe pământ, poate fi oricând. În Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina, omul despre care istorisea Domnul Isus, îşi făcea planuri de viitor, (pe ani de zile înainte) dar a avut Harul de-a fi înştiinţat că decesul lui va surveni exact în acea noapte, (Evanghelia după Luca 12 : 18 – 20).
 • Răpirea Bisericii va fi tot într-o zi pe care noi nu o ştim : „Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni : nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl”. (Evanghelia după Matei 24 : 36)

Să nu uităm avertizarea Bibliei că există un prea târziu :

Evrei 4 : 1 „Să luăm, dar, bine seama, că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduinţa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu”. Un exemplu de acest fel ne este dat în Pilda celor zece fecioare :

Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare şi au zis : „Doamne, Doamne, deschide-ne !” Dar el, drept răspuns, le-a zis : „Adevărat vă spun că nu vă cunosc !”

Vegheaţi, dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului”. (Evanghelia după Matei 25 : 11 – 13)


III. Accesul interzis pentru cei care, (cu bună ştiinţă), nu se conformează pe deplin voii Lui Dumnezeu

Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii ; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.
„Prietene”, i-a zis el, „cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă ?” Omul acela a amuţit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi :

„Legaţi-i mâinile şi picioarele şi luaţi-l şi aruncaţi-l în întunericul de afară ; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Căci mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi”. (Evanghelia după Matei 22 : 11 – 14)

Există un număr exact al celor mântuiţi, pe care noi nu îl ştim, poate şi de aceea, Domnul Isus a spus :

 • Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală pun mâna pe ea”. (Evanghelia după Matei 11 : 12)
 • Legea şi prorocii au ţinut până la Ioan ; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte ; şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală”. (Evanghelia după Luca 16 : 16)

Cumva putem spune există o competiţie, care pentru a fi câştigată, presupune efort şi lupta creştinului cu sine însuşi, pentru a putea ajunge cu bine până la capăt ! Petru a scris despre :

„ … Isus Hristos, pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El fără să-L vedeţi şi vă bucuraţi cu o bucurie negrăită şi strălucită, pentru că veţi dobândi, ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre”. (I Petru 1 : 7 – 9)

Tot apostolul Petru a scris : „De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta ; cu fapta, cunoştinţa … 

De aceea, fraţilor, căutaţi cu atât mai mult să vă întăriţi chemarea şi alegerea voastră ; căci, dacă faceţi lucrul acesta, nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos”. (2 Petru 1 : 5, 10 – 11)

De ce trebuie să caut să-mi întăresc chemarea şi alegerea (să fac tot ce ţine de mine) ? Fiindcă : „mulţi sunt chemaţi, dar puţini sunt aleşi”. (Evanghelia după Matei 22 : 14)

Alegerea o va face Stăpânul ! Să ne amintim că în pildă sunt descrise trei trimiteri : două pentru chemarea oamenilor la mântuire şi una pentru judecata celor care au respins chemarea Lui Dumnezeu !