Un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni : Omul Isus Hristos (Ioan 14.6)

Ioan 14.6Pentru mântuirea omului, Dumnezeu nu foloseşte etaloane / standarde duble ! Singurul Mântuitor este Domnul Isus Christos !

Isus i-a zis : „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”. (Ioan 14.6).

Prin apostolul Petru, Dumnezeu a spus clar că :

În nimeni altul nu este mântuire : căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi”. (Faptele Apostolilor 4 : 12)

Dacă privim în context. Petru vorbea despre : Numele lui Isus Hristos (v. 10).

Etalonul este o : „Mărime, greutate etc. acceptată oficial în știință, în tehnică sau în relațiile economice și care servește ca unitate de bază într-un sistem de măsurare. Fig. Ceea ce poate servi drept model (de urmat)”.  (Dex)
Câteva cuvinte care sunt sinonime pentru etalonmăsură tip, standard, model, arhetip.


Trei gânduri din versetul scris în Ioan 14 : 6 despre om, Dumnezeu şi Isus !

I. Omul : „Nimeni nu vine … ”.

În primul rând trebuie să reţinem că este nevoie de un act de voinţă pentru a apela la Dumnezeu pentru a-I cere ajutorul. Acest lucru îl va face omul care a devenit conştient de faptul că :


1. Toţi oamenii au făcut păcate.

Exemple de păcate :

  • Minciuna : „Abimelec a chemat şi pe Avraam şi i-a zis : „Ce ne-ai făcut ? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină peste mine şi peste împărăţia mea un păcat atât de mare ? Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau nicidecum făcute”. (Geneza 20 : 9).
  • Neascultarea de Cuvânt : „Faraon a trimis să cheme pe Moise şi pe Aaron şi le-a zis : „De data aceasta, am păcătuit ; Domnul are dreptate, iar eu şi poporul meu suntem vinovaţi”. (Exodul 9 : 27).
  • Furtul (adică să iei lucrul altuia) : „Copiii lui Israel au păcătuit cu privire la lucrurile date spre nimicire. Acan, fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminţia lui Iuda, a luat din lucrurile date spre nimicire. Şi Domnul S-a aprins de mânie împotriva copiilor lui Israel”. (Iosua 7 : 1).
  • Păcatul fără voie : „Dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie şi fără să ştie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute, şi făcându-se astfel vinovată … ”. (Leviticul 4 : 13).

2. Plata păcatului este moartea : „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.” (Romani 6 : 23) .

Lucrul acesta se face aici sau la judecata finală, dacă până atunci omul nu-şi rezolvă problemele : „Pentru nelegiuirile voastre – zice Domnul – şi pentru nelegiuirile părinţilor voştri care au ars tămâie pe munţi şi M-au batjocorit pe înălţimi, de aceea, le voi măsura plata pentru faptele lor din trecut”. (Isaia 65 : 7)


3. Trebuie făcut ceva pentru a scăpa de pedeapsa lui Dumnezeu şi de păcat ! Să recunosc păcatul înfăptuit şi să-mi cer iertare de la Dumnezeu :

„ … dacă se vor coborî în ei înşişi, în ţara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine şi-Ţi vor face cereri în ţara celor ce-i vor duce în robie şi vor zice : „Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi, am făcut rău !” (I Împăraţi 8 : 47).

În II Cronici 6 : 37 scrie : „ … dacă îşi vor veni în fire în ţara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la Tine şi Îţi vor face cereri în ţara robiei lor şi vor zice : „Am păcătuit, am săvârşit fărădelegi, am făcut rău !”.

Un astfel de exemplu este fiul risipitor depre care Domnul Isus spunea că : „Şi-a venit în fire şi a zis : „Câţi argaţi ai tatălui meu au belşug de pâine, iar eu mor de foame aici ! Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi zice : „Tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva ta … Şi s-a sculat şi a plecat la tatăl său”. (Luca 15 : 17 – 18)


II. Dumnezeu : „ … la Tatăl … ”.

EL este ţinta finală / voită a călătoriei spirituale, pe care omul o face prin rugăciune.

Tatăl nostru care eşti în ceruri …”. Credinciosul ştie că este un : „Copil al Lui Dumnezeu”. Tată este cuvânt care are două sensuri, din punct de vedere al : trupului, (sensul de tată fizic) şi înţelesul spiritual.

  • N-avem toţi un singur Tată ? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu ? Pentru ce, dar, suntem aşa de necredincioşi unul faţă de altul, pângărind astfel legământul părinţilor noştri ?” (Maleahi 2 : 10)
  • În Matei 11 : 25 scrie că : „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis : „Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor. „Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale !
  • Matei 23 : 9 „Şi „Tată” să nu numiţi pe nimeni pe pământ ; pentru că Unul singur este Tatăl vostru : Acela care este în ceruri”.
  • Ioan 8 : 40 – 44 : „Dar acum căutaţi să Mă omorâţi pe Mine, un Om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Aşa ceva Avraam n-a făcut. Voi faceţi faptele tatălui vostru.” Ei I-au zis : „Noi nu suntem copii născuţi din curvie; avem un singur Tată : pe Dumnezeu.” Isus le-a zis : „Dacă ar fi Dumnezeu Tatăl vostru, M-aţi iubi şi pe Mine, căci Eu am ieşit şi vin de la Dumnezeu : n-am venit de la Mine însumi, ci El M-a trimis. Pentru ce nu înţelegeţi vorbirea Mea ? Pentru că nu puteţi asculta Cuvântul Meu. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii”.
  • Efeseni 4 : 6 „Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi”.
  • I Petru 1 : 17 „Şi dacă chemaţi ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtaţi-vă cu frică în timpul pribegiei voastre”.

III. Isus : „ … decât prin Mine”.

Singurul drum de acces pentru trecerea de la moarte la viaţă este Isus ! Isus Christos este şi Calea şi Adevărul dar şi Viaţa !

Apostolul Pavel i-a scris lui Timotei clar :

Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni : Omul Isus Hristos … ”. (I Timotei 2 : 5)

În Romani 5 : 10, tot apostolul Pavel scria : „Căci, dacă atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum, când suntem împăcaţi cu El, vom fi mântuiţi prin viaţa Lui”.

Apostolul le-a scris şi creştinilor din Efes : „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi ; ci este darul lui Dumnezeu”. (Efeseni 2 : 8)

Ce poţi să faci ? Să te rogi lui Dumnezeu şi să-L chemi în viaţa ta pe Isus, ca Domn (Stăpân al vieţii tale) şi ca Mântuitor. Deşi nu-L vezi El te vede şi te aude, aşa că poţi vorbi cu El imediat ! Fă acest lucru chiar acum !


STUDII ASEMĂNĂTOARE :