Pomul (omul) Psalmul 1 [schiţă de predică]

„1 Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe scaunul celor batjocoritori !

2 Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui !

3 El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care îşi dă rodul la vremea lui şi ale cărui frunze nu se veştejesc : tot ce începe, duce la bun sfârşit.

4 Nu tot aşa este cu cei răi : ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul.

5 De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, nici păcătoşii în adunarea celor neprihăniţi.

6 Căci Domnul cunoaşte calea celor neprihăniţi, dar calea păcătoşilor duce la pieire”. (Psalmul 1 : 1 – 6)


Despre fostul Canaan, Dumnezeu a spus :

V-am adus într-o ţară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncaţi roadele şi bunătăţile ; dar voi aţi venit, Mi-aţi spurcat ţara şi Mi-aţi prefăcut moştenirea într-o urâciune”. (Ieremia 2 : 7)


Ferice de omul care

 • nu se duce la sfatul celor răi,
 • nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi
 • nu se aşază … El este ca un pom sădit”. (Psalmul 1 : 1, 3)

Nu se duce, nu se opreşte şi nu se aşează. De ce ?

În versetul 3 este scris şi răspunsul : deoarece el este ca un pom sădit !

Niciun pom nu pleacă din locul lui, ci este statornic : sădit. Este omul cu obiective clare, care nu deviază de la ţinta propusă, nu se lasă abătut de pe Calea spre Cer.

În Vechiul Testament avem o întâmplare cu câţiva copaci care … au plecat să-şi ungă un împărat. Dar un copac plecat din locul lui îşi pierde viaţa. Un copac poate să facă acest lucru, fiindcă este sălbatic, dar un pom nu face aşa ceva, nu pleacă din locul în care Dumnezeu l-a sădit, ci stă acolo.

O viaţă roditoare cu tot ce are în exterior vine din viaţa interioară, de la rădăcină, din ascuns. Dacă viaţa ascunsă nu este suficient de consistentă, viaţa exterioară va fi ştearsă / slăbuţă.


Creştinul este comparat cu :

I. Pomul

1. Exemple din Vechiul Testament :

 • Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor [Iacov]; ramurile lui se înalţă deasupra zidului”. (Geneza 49 : 22)
 • În Ieremia 17 : 7 – 8 scrie : „Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul ! Căci el este ca un pom sădit lângă ape care-şi întinde rădăcinile spre râu ; nu se teme de căldură când vine, şi frunzişul lui rămâne verde ; în anul secetei nu se teme şi nu încetează să aducă rod”.
 • Ezechiel 47 : 12 „Dar lângă râul acesta, pe malurile lui de amândouă părţile, vor creşte tot felul de pomi roditori. Frunza lor nu se va veşteji, şi roadele lor nu se vor sfârşi ; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieşi din Sfântul Locaş. Roadele lor vor sluji ca hrană, şi frunzele lor, ca leac”.

2. Pomul în Noul Testament :

 • Matei 3 : 10 „Iată că securea a şi fost înfiptă la rădăcina pomilor : deci orice pom, care nu face rod bun, va fi tăiat şi aruncat în foc”.
 • Matei 7 : 17 „Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele”.
 • Matei 7 : 19 „Orice pom care nu face roade bune este tăiat şi aruncat în foc”.
 • Luca 6 : 44 „Căci orice pom se cunoaşte după rodul lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini”.

3. Din ce cauze nu rodeşte pomul ?

 • Din cauza secetei : „ … voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier, şi pământul de aramă. Vi se va istovi puterea fără folos: pământul vostru nu-şi va da roadele, şi pomii de pe pământ nu-şi vor da roadele”. (Leviticul 26 : 19 – 20) Contează şi clima nu doar să aibă apă.
 • Din cauza omizilor : „Omizile îţi vor mânca toţi pomii şi rodul pământului”. (Deuteronomul 28 : 42) Maleahi 3 : 11 „Şi voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă (lăcusta), şi nu vă va nimici roadele pământului, şi viţa nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oştirilor”. Indiferent de ce înţeleg cei ce nu dau zeciuială, Domnul aşa procedează !
 • Din cauza lipsei de oxigen sau a gunoiului suficient : „Doamne”, i-a răspuns vierul, „mai lasă-l şi anul acesta; am să-l sap de jur împrejur şi am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod; dacă nu, îl vei tăia”. (Luca 13 : 8 – 9)

II. Sădit

Evanghelia după Matei 15 : 13 „Drept răspuns, El le-a zis : „Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină”.

Copacii au plecat să ungă un împărat şi să-l pună în fruntea lor. Ei au zis măslinului : „Împărăţeşte peste noi !” (Judecători 9 : 8)

Când un pom pleacă din locul lui … şi moare : „Sunt … nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, dezrădăcinaţi … ”. (Iuda 1 : 12)


III. Lângă un Izvor de Apă

1. Dumnezeu : Izvorul apelor vii

În Psalmul 36 : 9, David spunea : „Căci la Tine este izvorul vieţii ; prin lumina Ta vedem lumina”.

 • Ieremia 2 : 13 „Căci poporul Meu a săvârşit un îndoit păcat : M-au părăsit pe Mine, Izvorul apelor vii, şi şi-au săpat puţuri, puţuri crăpate care nu ţin apă”.
 • Ieremia 17 : 13 „Doamne, nădejdea lui Israel ! Toţi cei ce Te părăsesc vor fi acoperiţi de ruşine. – „Cei ce se abat de la Mine vor fi scrişi pe pământ, căci părăsesc pe Domnul, Izvorul de apă vie”.Domnul Isus a spus : „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.” Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit”. (Ioan 7 : 37 – 39)

2. Duhul Sfânt : râurile de apă vie

Cum putem beneficia de apa vie ? Femeii din Samaria :

Isus i-a zis : „Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: „Dă-Mi să beau!”, tu singură ai fi cerut să bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie”.

Apostolul Ioan a scris în Apocalipsa (capitolul 21 : 6) : „Apoi mi-a zis : „S-a isprăvit ! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii”.


3. Care sunt beneficiile alimentării din Dumnezeu / Duhul Sfânt ?

A) Creşterea spirituală

Apostolul Pavel le-a scris credincioşilor din Corint : „Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească …”. (I Corinteni 3 : 6)

 • Ioan 14 : 26 „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu”.
 • Ioan 15 : 26 „Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine”.
 • Ioan 16 : 13 „Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul ; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare”.

B) Rodirea : Roada Duhului Sfânt

Roada Duhului, dimpotrivă, este : dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor … ”. (Galateni 5 : 22 – 23)