Păcatul este pedepsit ! [Romani 6.23 a]

roamani-6-23Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru”. (Romani 6 : 23) Trăim vremuri în care există oameni care se joacă cu păcatul, având în minte gândul :  Dumnezeu este Bun !
Şi au speranţa că indiferent de ce vor face, când se va trage linia, totul va fi bine ! În Romani 11 : 22, apostolul Pavel îi avertiza pe contemporanii lui :

Uită-te, dar, la bunătatea şi asprimea lui Dumnezeu : asprime faţă de cei ce au căzut, şi bunătate faţă de tine, dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu”.  Să vedem ce spune Dumnezeu despre păcat ?

În Vechiul Testament următoarele păcate erau pedepsite cu moartea :

 • Jertfirea unui copil :
  Leviticul 20 : 2 „Spune copiilor lui Israel : „Dacă un om dintre copiii lui Israel sau dintre străinii care locuiesc în Israel dă lui Moloh pe unul din copiii lui, omul acela să fie pedepsit cu moartea : poporul din ţară să-l ucidă cu pietre”.


 • Blestemarea :
  • părinţilor :  „Dacă un om oarecare blestemă pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea; a blestemat pe tatăl său sau pe mama sa: sângele lui să cadă asupra lui”. (Leviticul 20 : 9)
  • lui Dumnezeu : „Cine va blestema Numele Domnului va fi pedepsit cu moartea: toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Fie străin, fie băştinaş, să moară, pentru că a hulit Numele lui Dumnezeu”. (Leviticul 24 : 16)

 • Păcatele sexuale :
  • Leviticul 20 : 10 „Dacă un om preacurveşte cu o femeie măritată, dacă preacurveşte cu nevasta aproapelui său, omul acela şi femeia aceea preacurvari să fie pedepsiţi cu moartea”.
  • Leviticul 20 : 11 „Dacă un om se culcă cu nevasta tatălui său şi descoperă astfel goliciunea tatălui său, omul acela şi femeia aceea să fie pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor”.
  • Leviticul 20 : 12 „Dacă un om se culcă cu nora sa, amândoi să fie pedepsiţi cu moartea; au făcut o amestecătură de sânge: sângele lor să cadă asupra lor”.
  • Leviticul 20 : 13 „Dacă un om se culcă cu un om, cum se culcă cineva cu o femeie, amândoi au făcut un lucru scârbos; să fie pedepsiţi cu moartea: sângele lor să cadă asupra lor”.
  • Leviticul 20 : 15 „Dacă un om se culcă cu o vită, să fie pedepsit cu moartea; şi vita s-o omorâţi”.
  • Deuteronomul 22 : 25 „Dar dacă omul acela întâlneşte în câmp pe fata logodită, o apucă cu sila şi se culcă cu ea, numai omul care s-a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea”.

 • Ocultismul :
  Leviticul 20 : 27 „Dar dacă un om sau o femeie cheamă duhul unui mort sau se îndeletniceşte cu ghicirea să fie pedepsiţi cu moartea; să-i ucideţi cu pietre: sângele lor să cadă asupra lor”.


 • Crima :
  Leviticul 24 : 17 „Cine va da unui om o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea”.
  Leviticul 24 : 21 „Cine va ucide un dobitoc să-l înlocuiască; dar cine va ucide un om să fie pedepsit cu moartea”. În această categorie intră şi pruncuciderea sau avortul !


 • Nerespectarea Cuvântului care putea consta în :
 1. Nesocotirea lucrurilor sfinte : „Când va porni Cortul, leviţii să-l desfacă ; şi când se va opri Cortul, leviţii să-l întindă; iar străinul care se va apropia de el, să fie pedepsit cu moartea”. (Numeri 1 : 51)
 2. Aducerea unui foc străin :  „Nadab şi Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus înaintea Domnului foc străin, în pustiul Sinai; ei n-aveau fii. Eleazar şi Itamar au împlinit slujba preoţiei, în faţa tatălui lor Aaron”. (Numeri 3 : 4)
 3. Încălcarea zilei de odihnă :  „Când erau copiii lui Israel în pustiu, au găsit pe un om strângând lemne în ziua Sabatului. Cei ce-l găsiseră strângând lemne, l-au adus la Moise, la Aaron şi la toată adunarea. L-au aruncat în temniţă, căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă. Domnul a zis lui Moise :  „Omul acesta să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea să-l ucidă cu pietre afară din tabără.” Toată adunarea l-a scos afară din tabără şi l-a ucis cu pietre ; şi a murit, cum poruncise lui Moise, Domnul”. (Numeri 15 : 32)
 4. Răzvrătirea contra lui Dumnezeu : „Prorocul sau visătorul acela de vise să fie pedepsit cu moartea, căci a vorbit de răzvrătire împotriva Domnului Dumnezeului vostru care v-a scos din ţara Egiptului şi v-a izbăvit din casa robiei, şi a voit să te abată de la calea în care ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să umbli. Să scoţi astfel răul din mijlocul tău”. (Deuteronomul 13 : 5)
 5. Furtul unui om care apoi era făcut rob : „Dacă se va găsi cineva care să fi furat pe vreunul din fraţii lui, pe vreunul din copiii lui Israel, şi să-l fi făcut rob sau să-l fi vândut, hoţul acela să fie pedepsit cu moartea. Să cureţi astfel răul din mijlocul tău”. (Deuteronomul 24 : 7)

Un caz mai particular este pedeapsa cu moartea, datorită neascultării de cuvântul lui Iosua ! În Iosua 1 : 18 scria : „Orice om care se va răzvrăti împotriva poruncii tale şi care nu va asculta de tot ce-i vei porunci să fie pedepsit cu moartea ! Întăreşte-te numai şi îmbărbătează-te !


Cum este la ora actuală ? Cum vedem noi şi cum vede Dumnezeu păcatele ?

 • În Romani 1 : 29 – 32 este scris : „Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecaţi, fără milă. Şi, măcar că ştiu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuşi, ei nu numai că le fac, dar şi găsesc de buni pe cei ce le fac”.
 • Tot apostolul Pavel le scria şi creştinilor din Galatia : „Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu”. (Galateni 5 : 19 – 21)
 • Nu vă înşelaţi : „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică”. (Galateni 6 : 7 – 8)

Să nu uităm că va veni o Zi a Judecăţii, despre care apostolul Pavel scria : „ … în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor”. (Romani 2 : 16)

Harul iertării îl ai aici şi acum ! Spune-I : „Doamne Isuse vino în viaţa mea !”.

Cuvântul este aproape de tine : în gura ta şi în inima ta.” Şi cuvântul acesta este Cuvântul credinţei, pe care-l propovăduim noi. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.

Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire, după cum zice Scriptura : „Oricine crede în El nu va fi dat de ruşine.”

În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu şi grec ; căci toţi au acelaşi Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit”. (Romani 10 : 8 – 13)