Autoevaluarea relaţiei mele cu Dumnezeu (IV) [Psalmul 139.24, Isaia 44.19, 1 Corinteni 11.31-32, Matei 26.69-75]

III. Refacerea relaţiei spirituale cu Domnul Isus, (ruptă prin păcat)

Pentru reluarea legăturii cu Domnul Isus, trebuie mai întâi să-mi evaluez relaţia cu Domnul, pentru a-mi da seama pe unde sunt în realitate ?


Treptele apropierii de Dumnezeu pot fi / sunt următoarele, (trezirea la realitate poate veni analizând) :

1. Ce spun alţii despre mine (persoane diferite, în locuri diferite, la intervale de timp)
2. Ce spun eu despre mine (să mă ascult când vorbesc)
3. Ce spune Domnul Isus despre mine …


I. Ce spun alţii despre mine ?

  1. O slujnică a venit la el şi i-a zis : „Şi tu erai cu Isus Galileeanul !” …
  2. Când a ieşit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică şi a zis celor de acolo : „Şi acesta era cu Isus din Nazaret.”…
  3. Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat şi au zis lui Petru : „Nu mai încape îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, căci şi vorba te dă de gol”. (Matei 26 : 69, 71, 73)

Petru nu era cu Isus ? În Luca 22 : 59 – 62, scrie (despre a treia părere) :

Cam după un ceas, un altul întărea acelaşi lucru şi zicea : „Nu mai încape îndoială că şi omul acesta era cu El, căci este galileean.” Petru a răspuns :

„Omule, nu ştiu ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoşul. Domnul S-a întors şi S-a uitat ţintă la Petru. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul :

„Înainte ca să cânte cocoşul te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar”.

(Exact cum scrie şi Matei) Nu ştim dacă Domnul l-a auzit pe Petru, dar reiese că EL nu era departe de Petru :

„După ce au pus mâna pe Isus, L-au dus şi L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după El de departe. Au aprins un foc în mijlocul curţii şi au şezut jos. Petru s-a aşezat şi el printre ei. O slujnică l-a văzut cum şedea la para focului … ”. (Luca 22 : 54 – 56)

Ce-i spuneau trei persoane, în locuri diferite, în momente diferite ? Că Petru a fost cu Isus şi că face parte dintre ucenicii Domnului Isus !

În Matei 16 : 13 scrie că :

Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe ucenicii Săi : „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului ?


O întrebare foarte bună, pe care pot să mi-o pun şi eu :

Cine zic oamenii că sunt eu ?


II. Ce spun eu despre mine (să mă ascult când vorbesc)

Şi tu erai cu Isus Galileeanul !” Dar el s-a lepădat înaintea tuturor şi i-a zis : „Nu ştiu ce vrei să zici.

Când a ieşit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică şi a zis celor de acolo : „Şi acesta era cu Isus din Nazaret.” El s-a lepădat iarăşi, cu un jurământ, şi a zis : „Nu cunosc pe Omul acesta !

Peste puţin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat şi au zis lui Petru : „Nu mai încape îndoială că şi tu eşti unul din oamenii aceia, căci şi vorba te dă de gol.”

Atunci el a început să se blesteme şi să se jure, zicând : „Nu cunosc pe Omul acesta !” În clipa aceea a cântat cocoşul”. (Matei 26 : 69 – 74)

Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui ; căci din prisosul inimii vorbeşte gura”. (Luca 6 : 45)

Cineva spunea că :

Nu eşti ceea ce crezi că eşti. Eşti ceea ce gândeşti”. Ce iese pe gură vine din inimă şi-mi arată (dacă vreau să văd), cine sunt cu adevărat !


III. Ce spune Domnul Isus despre mine ?

Să observăm cum li S-a adresat Dumnezeu unor oameni (precum şi reacţia lor) :

1. Petru

Domnul a zis : „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta ; şi, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întăreşti pe fraţii tăi.”

„Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar şi în temniţă şi la moarte.” Şi Isus i-a zis : „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoşul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoşti”. (Luca 22 : 31 – 34)

„În clipa aceea a cântat cocoşul. Şi Petru şi-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Isus : „Înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.” Şi a ieşit afară şi a plâns cu amar”. (Matei 26 : 74 – 75)


2. Iosia

Şi lui Iosia, Dumnezeu i-a vorbit :

Şafan, logofătul, a mai spus împăratului : „Preotul Hilchia mi-a dat o carte.” Şi Şafan a citit-o înaintea împăratului. Când a auzit împăratul cuvintele din cartea Legii, şi-a sfâşiat hainele …

  1. Pentru că ţi s-a mişcat inima,
  2. pentru că te-ai smerit înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor lui, care vor ajunge de spaimă şi de blestem, şi
  3. pentru că ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea Mea, şi Eu am auzit – zice Domnul”-

De aceea, iată, te voi adăuga la părinţii tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău şi nu-ţi vor vedea ochii toate nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia.” Ei au adus împăratului răspunsul acesta”. (II Împăraţi 22 : 10 – 11, 19 – 20)


3. Îngerului Bisericii din Laodiceea (aici înger este un termen pentru sol /trimis şi se referă la un om)

În Apocalipsa 3 : 14 – 19, Domnul Isus i-a spus lui Ioan : „Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i :

Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios şi adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu : „Ştiu faptele tale : că nu eşti nici rece, nici în clocot.

O, dacă ai fi rece sau în clocot ! Dar, fiindcă eşti căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici :

„Sunt bogat, m-am îmbogăţit, şi nu duc lipsă de nimic”, şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţat prin foc, ca să te îmbogăţeşti ; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale ; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii şi să vezi.

Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, şi pocăieşte-te !

Era vorba despre un om, care cel puţin înaintea semenilor trecea drept om credincios … sau aşa părea !


4. Saul / Pavel

În Faptele Apostolilor (capitolul 26 : 13 – 15), sunt scrise cuvintele apostolului Pavel (Saul de altă dată) care relata următoarele :

Pe la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu şi împrejurul tovarăşilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toţii la pământ ; şi eu am auzit un glas care-mi zicea în limba evreiască :

Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti ? Îţi este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui ţepuş.” „Cine eşti, Doamne ?”, am răspuns eu. Şi Domnul a zis : „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti”.

Saul I s-a supus Domnului Isus, viaţa lui a fost transformată, iar ce-a devenit ştim şi noi ! Dar oare câţi Saul nu au devenit Pavel, (deşi aceasta era voia Lui Dumnezeu pentru ei), doar datorită încăpăţânării lor ?


Concluzii

  1. Ce valoare are Cuvântul Lui Dumnezeu (Biblia dar şi cuvântul profetic) pentru mine ?
  2. Este o simplă vorbă sau este Cuvântul prin care Dumnezeu îmi vorbeşte ?!
  3. Domnul Isus i-a profeţit lui Petru : timpul, fapta … amănuntele. Dar pentru el Cuvântul Lui Dumnezeu o a fost o simplă vorbă, şi din această cauză a avut necazuri.

Şi eu negreşit voi avea (pot avea) probleme, dacă desconsider cu bună ştiinţă Cuvântul prin care Dumnezeu îmi vorbeşte, dar scopul necazurilor este disciplinar (coercitiv) … să-mi corecteze gândirea şi trăirea, pentru a avea parte de binecuvântarea ce vine în urma ascultării de Dumnezeu !