115. CHRISTOS A ÎNVIAT ! SURPRIZELE HARULUI ! [Marcu 16.1-4]

115. CHRISTOS A ÎNVIAT ! SURPRIZELE HARULUI !

I Podcast I Pasaj Biblic : Marcu 16 : 1 – 4 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 25 Aprilie 2022 I

După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus. În ziua dintâi a săptămânii, s-au dus la mormânt dis-de-dimineaţă, pe când răsărea soarele.

Femeile ziceau una către alta : „Cine ne va prăvăli piatra de la uşa mormântului ?” Şi, când şi-au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită”. (Marcu 16 : 1 – 4)


Pentru un credincios majoritatea îngrijorărilor sunt minciuni care nu se adeveresc în viaţa reală ! De ce ? Deoarece între îngrijorarea din minte şi realitatea din viaţă … intervine Dumnezeu la fel cum a făcut-o şi în cazul descris mai sus.


Marcu a descris îngrijorarea doar femeilor („Cine ne va prăvăli piatra … ?”) precum şi constatarea lor („au văzut că piatra, care era foarte mare, fusese prăvălită”) fără a da detalii despre cum s-a ajuns la acest rezultat final.

Dar Evanghelistul Matei a explicat cum s-a ajuns la prăvălirea pietrei (care se aproximează că avea o greutate de peste o tonă şi jumătate) :

Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea”. (Matei 28 : 2)

În Psalmul 19 : 9 scrie că :

„ … judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte”.

Dumnezeu a îndreptat ce-au strâmbat oamenii prin judecata nedreaptă pe care au făcut-o în cazul Domnului Isus, deoarece EL a avut parte de un simulacru de proces !

Şi David când a fost nedreptăţit de către Saul (care căuta să-i ia viaţa) i-a spus aceste cuvinte :

Domnul va judeca şi

  • va hotărî între mine şi tine,
  • El va vedea.
  • El îmi va apăra pricina şi
  • El îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta”. (I Samuel 24 : 15)

Aşa a fost şi în viaţa Domnului Isus. El ne-a învăţat ceea ce a şi practicat :

Aţi auzit că s-a zis : „Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte.” Dar Eu vă spun : să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt”. (Matei 5 : 38 – 39)

Petru a scris despre Domnul Isus că :

El

  • n-a făcut păcat, şi în gura Lui
  • nu s-a găsit vicleşug.” Când era batjocorit,
  • nu răspundea cu batjocuri ; şi, când era chinuit,
  • nu ameninţa, ci Se supunea dreptului Judecător.

El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire ; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi”. (I Petru 2 : 22 – 24)

Petru ştia foarte bine ce spunea deoarece el a fost martor ocular la tot ce s-a întâmplat ! Şi tot Petru avea să le spună evreilor peste cincizeci de zile (în ziua Cincizecimii) :

„ … voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea”. (Fapte 2 : 23 – 24)

Oamenii au adus moartea dar Dumnezeu a adus Învierea Domnului Isus ! Apostolul Pavel spunea despre Domnul Isus, că El :

„ … a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie”. (II Timotei 1 : 10)

În Evrei 2 : 9 scrie :

Dar pe Acela care a fost făcut „pentru puţină vreme mai prejos decât îngerii”, adică pe Isus, Îl vedem „încununat cu slavă şi cu cinste” din pricina morţii pe care a suferit-o ; pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toţi”.

Învierea Domnului Isus este garanţia învierii noastre, iar din Apocalipsa (21 : 4) ştim că va veni vremea când :

El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut”.


În final să-I mulţumim şi acum Domnului Isus pentru Jertfa Lui de pe cruce, să ne bucurăm de Învierea Lui şi de toate beneficiile pe care ni le aduce şi ÎL rugăm pe Dumnezeu să dea la o parte orice „piatră” (indiferent de mărimea ei) care stă în calea binecuvântărilor Lui, pentru viaţa noastră ! Amin !


Podcastul poate fi ascultat aici :