Maria Magdalena I Învierea Domnului Isus I Treptele revelației spirituale I Ioan 20.11–18

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului IsusDar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus ; unul la cap, şi altul la picioare.

„Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi ?” Ea le-a răspuns : „Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus.” După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare ; dar nu ştia că este Isus.

„Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi ? Pe cine cauţi ?” Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis : „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.” Isus i-a zis : „Marie !” Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte : „Rabuni !”, adică : „Învăţătorule !”

„Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.” Maria Magdalena s-a dus şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul şi că i-a spus aceste lucruri”. (Evanghelia după Ioan 20 : 11 – 18)


Treptele revelaţiei spirituale

Din acest pasaj Biblic putem înţelege că există cel puţin trei trepte, ale revelaţiei spirituale. Textul ar putea fi rezumat prin cuvintele scrise de Iacov : „Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi”. (Iacov 4 : 8)

Fiecare sacrificiu al Mariei, a fost răsplătit de Dumnezeu, cu o descoperire tot mai adâncă a Lui …


În viaţa Mariei au existat trei aspecte distincte, (care arată modul în care ea a folosit timpul) :

  1. ora trezirii ;

  2. cât timp a petrecut în rugăciune şi :

  3. cum a folosit timpul, (calitatea timpului), dedicat apropierii de Dumnezeu.


Altfel spus, în viaţă contează foarte mult :

I. Ora la care creştinul se trezeşte. (Maria s-a trezit dis de dimineaţă … pentru a-L căuta pe Domnul).

În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric ; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt”. (Evanghelia după Ioan 20 : 1)

Nu putem nota o oră, dar în textul Biblic scrie clar : „ … pe când era încă întuneric”. În Evanghelia după Marcu 16 : 1 scrie că :

După ce a trecut ziua Sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov, şi Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Isus”.

O parte de adevăr este faptul că cel ce se trezeşte de dimineaţa şi face sacrificii pentru Domnul, (banii folosiţi pentru miresme, timpul destinat pregătirii lor, mersul pe întuneric), va vedea din punct de vedere spiritual, ceea ce alţii, (cei foarte comozi), nu văd.


II. Stăruinţa în rugăciune, (în căutarea Domnului).

Dar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus ; unul la cap, şi altul la picioare”. (Ioan 20 : 11 – 12)

În fiecare credincios există dorul după Isus. În Psalmul 27 : 8, David spunea : „Inima îmi zice din partea Ta : „Caută faţa Mea !” Şi faţa Ta, Doamne, o caut !” În Vechiul Testament, în ce consta căutarea lui Dumnezeu ?

Moise i-a învăţat pe credincioşi cum trebuie să fie trăirea lor faţă de Dumnezeu :

„ … să-L căutaţi la Locaşul Lui şi să mergeţi la locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru din toate seminţiile voastre, ca să-Şi aşeze acolo Numele Lui”. (Deuteronomul 12 : 5)

Aceasta însemna un timp dedicat Lui Dumnezeu.


III. Lacrimile prezenţei Divine:

Dar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt.
Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus ; unul la cap, şi altul la picioare.

„Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi ?” Ea le-a răspuns : „Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus.” După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare ; dar nu ştia că este Isus.

„Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi ? Pe cine cauţi ?” Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis : „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau”. (Evanghelia după Ioan 20 : 11 – 15)

După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare ; dar nu ştia că este Isus”. (Evanghelia după Ioan 20 : 14)

Lacrimile, (care în mod clar însoţeau rugăciunea Mariei), au avut rolul de-a deschide Cerul, iar această zăbavă la mormânt, aduce o revelaţie de care puţini au avut parte.


Proorocului Isaia, Dumnezeu i-a spus :

Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu : „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul tatălui tău David:

  • Ţi-am auzit rugăciunea şi

  • ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos ; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului”. (II Împăraţi 20 : 5)

Cel superficial vede şi el ceva : piatra, hainele, (adică lucrurile). Alţi ucenici nici măcar nu au mers până la mormânt, deşi au auzit despre ce se spunea ! Ei nici măcar nu s-au deranjat să verifice informaţia :

Ba încă nişte femei de ale noastre ne-au pus în uimire : ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt, nu I-au găsit trupul şi au venit şi au spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu.

Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut”. (Evanghelia după Luca 24 : 22 – 24)


Cine era Maria Magdalena ? Cea căreia i s-a iertat mult, ea ÎL iubea mult pe Domnul Isus !

De aceea îţi spun : păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate ; căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin”. (Evanghelia după Luca 7 : 47)

Marcu o amiteşte, în Evanghelia scrisă de el : „Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu.

Cei doisprezece erau cu El ; şi mai erau şi nişte femei care fuseseră tămăduite de duhuri rele şi de boli ; Maria, zisă Magdalena, din care ieşiseră şapte draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana şi multe altele care-L ajutau cu ce aveau”. (Evanghelia după Marcu 8 : 1 – 3)

Şi Ioan (în Evanghelia după Ioan, la capitolul 19 : 25), scrie că : „Lângă crucea lui Isus, stătea mama Lui şi sora mamei Lui, Maria, nevasta lui Clopa, şi Maria Magdalena”.

Evanghelistul Marcu a notat că :

Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte draci …”. (Evanghelia după Marcu 16 : 9)

Ioan, care a fost şi el la mormânt, a scris că : „În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt”. (Evanghelia după Ioan 20 : 1) El împreună cu Petru s-au întors de la mormânt, dar Maria Magdalena a mai rămas, iar Ioan spune că :

Maria Magdalena s-a dus şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul şi că i-a spus aceste lucruri”. (Evanghelia după Ioan 20 : 18)


Ce înseamnă Învierea Domnului Isus pentru noi ?

  • Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa”. (I Corinteni 6 : 14)

  • Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei”. (II Corinteni 5 : 15)

  • El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus … ”. (Efeseni 2 : 6)

  • Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu”. (Coloseni 3 : 1)