Învierea Domnului Isus [a învia / studiul gr. egeiró] Matei 28.1-7

Invierea Domnului Isus

Invierea Domnului Isus ! 

Cuvântul a învia [gr. egeiró] are următoarele patru sensuri :
1. A trezi din somn
2. A trezi din somnul morții
3. În utilizarea mai târzie, (în general), este folosit cu sensul de a provoca să crească, pentru a ridica, de pe un scaun, pat, etc.
4. Are şi sensul de : a ridica în sus, (să facă să apară, să aducă în fața publicului, pe cineva pentru a atrage atenția oamenilor). 


La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit [gr. apekylisen. Gr. apokuliō înseamnă : a da la o parte, a rostogoli înapoi] piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.

Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi. Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor :

„Nu vă temeţi ; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit. Nu este aici ; a înviat [gr. ēgerthē], după cum zisese.

Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul ; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat [gr. ēgerthē] dintre cei morţi.

Iată că El merge înaintea voastră în Galileea ; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.” (Matei 28 : 1 – 7)


[O observaţie :

Piatra de la intrarea în mormânt, nu era dată la o parte în momentul Învierii Domnului Isus, fiindcă nu era nevoie, ci a fost dată după aceea, pentru femei]… 


Moartea este comparată cu un somn, (Ioan 11 : 11 , 13 „După aceste vorbe, le-a zis : „Lazăr, prietenul nostru, doarme ; dar Mă duc să-l trezesc din somn.” … Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn.”)


A învia

Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi”. (Ioan 14 : 19).

Mai jos, redăm o parte din explicaţiile cuvântului a învia (gr. egeiró).]


A învia (egeiró) se poate traduce cu : a trezi, (a deştepta), a ridica, (a sălta) :

 • Marcu 2 : 9 „Ce este mai lesne : a zice slăbănogului : „Păcatele îţi sunt iertate”, ori a zice : „Scoală-te [gr. egeire], ridică-ţi patul şi umblă”? …”.

 • Luca 8 : 54 „Dar El, după ce i-a scos pe toţi afară, a apucat-o de mână şi a strigat cu glas tare: „Fetiţo, scoală-te!


Cuvântul a învia are următoarele patru sensuri :

1. A trezi din somn, (să se trezească) :

 • Fapte 12 : 7 „Şi iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neaşteptate, şi o lumină a strălucit în temniţă. Îngerul a deşteptat pe Petru …”.

 • Marcu 4 : 38 „Şi El dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au deşteptat şi I-au zis : „Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim ?”.

 • Matei 1 : 24 „Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului ; şi a luat la el pe nevasta sa”.

 • Matei 2 : 13, 19 – 20 „După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice : „Scoală-te, ia Pruncul … După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt, şi-i zice : „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui … ”.

Metaforic vorbind, a învia înseamnă : să apară de la o stare de lene morala pentru o viață activă dedicată lui Dumnezeu.

 • Romani 13 : 11 „Şi aceasta cu atât mai mult, cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm : este ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut.

 • Efeseni 5 : 14 „De aceea zice : „Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.


2. A trezi din somnul morții :

 • Ioan 5 : 21 „În adevăr, după cum Tatăl învie morţii şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea”.

 • Fapte 26 : 8 „Ce ? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morţii ?”.

 • 2 Corinteni 1 : 9 „Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim ; pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înşine, ci în Dumnezeu care învie morţii”.

 • Romani 10 : 9 „Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit”.

 • Coloseni 2:12 „ … fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu care L-a înviat din morţi.”


3. În utilizarea mai târzie, (în general), este folosit cu sensul de a provoca să crească, pentru a ridica, de pe un scaun, pat, etc.

 • Ioan 11 : 29 „Maria, cum a auzit, s-a sculat iute şi s-a dus la El”.
 • Marcu 10 : 49 „Isus S-a oprit şi a zis : „Chemaţi-l!” Au chemat pe orb şi i-au zis : „Îndrăzneşte, scoală-te, căci te cheamă.” (orbul şedea jos conform Marcu 10 : 46 „Au ajuns la Ierihon. Şi pe când ieşea Isus din Ierihon cu ucenicii Săi şi cu o mare mulţime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerşetor orb, şedea jos lângă drum şi cerea de milă”.

 • Faptele Apostolilor 3 : 6 „Atunci Petru i-a zis: „Argint şi aur n-am; dar ce am, îţi dau: în Numele lui Isus Hristos din Nazaret, scoală-te şi umblă !” (omul era olog, a fost vindecat prin cuvânt).

 • Matei 12:11 „El le-a răspuns: „Cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie, şi-i cade într-o groapă, în ziua Sabatului, să n-o apuce şi s-o scoată afară?”.

 • Iacov 5 : 15 „Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi [gr. egerei, practic pentru omul respectiv este o nouă viaţă, după vindecare]; şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate”. Avem un exemplu în Matei 8 : 15 „S-a atins de mâna ei, şi au lăsat-o frigurile ; apoi ea s-a sculat şi a început să-I slujească”.


4. Are şi sensul de : a ridica în sus, (să facă să apară, să aducă în fața publicului, pe cineva pentru a atrage atenția oamenilor):

 • Faptele Apostolilor 13 :23 „Din sămânţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor, care este Isus.”

 • Faptele Apostolilor 13 : 22 „ … apoi l-a înlăturat şi le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel : „Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima Mea, care va împlini toate voile Mele.”

 • Judecători 2 : 18 „Când le ridica Domnul judecători, Domnul era cu judecătorul şi-i izbăvea din mâna vrăjmaşilor lor în tot timpul vieţii judecătorului, căci Domnului I se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce-i apăsau şi-i chinuiau”.

 • Judecători 3 : 9, 15 „Copiii lui Israel au strigat către Domnul, şi Domnul le-a ridicat un izbăvitor, care i-a izbăvit : pe Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb … Copiii lui Israel au strigat către Domnul, şi Domnul le-a ridicat un izbăvitor, pe Ehud, fiul lui Ghera, beniamitul, care nu se slujea de mâna dreaptă. Copiii lui Israel au trimis prin el un dar lui Eglon, împăratul Moabului”.


Pentru a veni în fața publicului, a apărea :

 • Matei 11 : 11 „Adevărat vă spun că, dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuşi, cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el”.

 • Matei 24 : 11, 24 „Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi … Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi”.

 • Luca 7 : 16 „Toţi au fost cuprinşi de frică, slăveau pe Dumnezeu şi ziceau : „Un mare proroc S-a ridicat între noi; şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.”

 • Ioan 7 : 52 „Drept răspuns, ei i-au zis: „Şi tu eşti din Galileea ? Cercetează bine, şi vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc.”


În funcție de context, să apară în fața unui judecător :

 • Matei 12 : 42 „Împărăteasa de la miazăzi se va scula alături de neamul acesta, în ziua judecăţii, şi-l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon”. 

 • Luca 11 : 31 „Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam şi-i va osândi; pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; şi iată că aici este Unul mai mare decât Solomon”.


A ridica, a incita, a se ridica împotriva :

 • Matei 24 : 7 „Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciume”.

 • Marcu 13 : 8 „Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete şi tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor”.

 • Luca 21 : 10 „Apoi”, le-a zis El, „un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii”.