I-a pus numele, Geneza 4.26, 5.29, 41.52, Exod 2.22, 1 Cronici 7.23, Iov 42.14, Matei 1.25

În Biblie găsim nume care au fost puse de :

 • tată,
 • mamă,
 • nume hotărâte de comun acord de către către ambii părinţi, apoi mai sunt
 • numele puse de moaşă (sau tutore), precum şi
 • nume pus de Dumnezeu sau de Domnul Isus !

 

Nume pus de :

I. Tată :

 1. Geneza 4 : 26 „Lui Set i s-a născut şi lui un fiu şi i-a pus numele Enos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului”.
 2. Geneza 5 : 29 „El i-a pus numele Noe, zicând : „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ pe care l-a blestemat Domnul”.
 3. Geneza 41 : 52 „Şi celui de al doilea i-a pus numele Efraim ; „căci”, a zis el, „Dumnezeu m-a făcut roditor în ţara întristării mele”.
 4. Exodul 2 : 22 „Ea a născut un fiu, căruia el i-a pus numele Gherşom „căci”, a zis el, „locuiesc ca străin într-o ţară străină”.
 5. I Cronici 7 : 23 „Apoi a intrat la nevasta sa, şi ea a zămislit şi a născut un fiu ; el i-a pus numele Beria pentru că nenorocirea era în casă”.
 6. Iov 42 : 14 „ … celei dintâi i-a pus numele Iemima, celei de-a doua Cheţia şi celei de-a treia Cheren-Hapuc”.
 7. Matei 1 : 25 „Dar n-a cunoscut-o, până ce ea a născut un Fiu. Şi el I-a pus numele Isus”.

II. Mamă :

 1. Geneza 19 : 37 „Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab ; el este tatăl moabiţilor din ziua de azi”.
 2. Geneza 19 : 38 „Cea mai tânără a născut şi ea un fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ammi : el este tatăl amoniţilor din ziua de azi”.
 3. Geneza 29 : 32 „Lea a rămas însărcinată şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ruben ; „căci”, a zis ea, „Domnul a văzut mâhnirea mea, şi acum bărbatul meu are să mă iubească negreşit”.
 4. Geneza 29 : 33 „A rămas iarăşi însărcinată şi a născut un fiu ; şi a zis : „Domnul a auzit că nu eram iubită şi mi-a dat şi pe acesta.” De aceea i-a pus numele Simeon”.
 5. Geneza 29 : 34 „Iar a rămas însărcinată şi a născut un fiu ; şi a zis : „De data aceasta bărbatul meu se va alipi de mine, căci i-am născut trei fii.” De aceea i-a pus numele Levi”.
 6. Geneza 29 : 35 „A rămas iarăşi însărcinată şi a născut un fiu ; şi a zis : „De data aceasta voi lăuda pe Domnul.” De aceea i-a pus numele Iuda. Şi a încetat să mai nască”.
 7. Geneza 30 : 6 „Rahela a zis : „Mi-a făcut Dumnezeu dreptate, mi-a auzit glasul şi mi-a dăruit un fiu.” De aceea i-a pus numele Dan”.
 8. Geneza 30 : 8 „Rahela a zis : „Am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele şi am biruit.” De aceea i-a pus numele Neftali”.
 9. Geneza 30 : 11 „Cu noroc !” a zis Lea. De aceea i-a pus numele Gad”.
 10. Geneza 30 : 13 „Ce fericită sunt !” a zis Lea ; „căci femeile mă vor numi fericită.” De aceea i-a pus numele Aşer”.
 11. Geneza 30 : 18 „Lea a zis : „M-a răsplătit Dumnezeu, pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea.” De aceea i-a pus numele Isahar”.
 12. Geneza 30 : 20 „Lea a zis : „Frumos dar mi-a dat Dumnezeu ! De data aceasta bărbatul meu va locui cu mine, căci i-am născut şase fii.” De aceea i-a pus numele Zabulon”.
 13. Geneza 30 : 21 „În urmă, a născut o fată, căreia i-a pus numele Dina”.
 14. Geneza 30 : 24 „Şi i-a pus numele Iosif zicând : „Domnul să-mi mai adauge un fiu !
 15. Geneza 38 : 4 „A rămas iarăşi însărcinată şi a mai născut un fiu, căruia i-a pus numele Onan”.
 16. Geneza 38 : 5 „A mai născut iarăşi un fiu, căruia i-a pus numele Şela ; Iuda era la Czib când a născut ea”.
 17. Exodul 2 : 10 „Copilul a crescut, şi ea l-a adus fetei lui faraon ; şi el i-a fost fiu. I-a pus numele Moise ; „căci”, a zis ea, „l-am scos din ape”.
 18. Judecători 13 : 24 „Femeia a născut un fiu şi i-a pus numele Samson. Copilul a crescut, şi Domnul l-a binecuvântat”.
 19. I Samuel 1 : 20 „Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel „căci”, a zis ea, „de la Domnul l-am cerut”.
 20. I Cronici 4 : 9 „Iaebeţ era mai cu vază decât fraţii săi ; mama sa i-a pus numele Iaebeţ zicând : „Pentru că l-am născut cu durere”.
 21. I Cronici 7 : 16 „Maaca, nevasta lui Machir, a născut un fiu şi i-a pus numele Pereş ; numele fratelui său era Şereş, şi fiii săi erau Ulam şi Rechem”.

III. Tată şi mamă împreună :

 • Geneza 4 : 25 „Adam s-a împreunat iarăşi cu nevasta sa ; ea a născut un fiu şi i-a pus numele Set ; „căci”, a zis ea, „Dumnezeu mi-a dat o altă sămânţă în locul lui Abel, pe care l-a ucis Cain”.
 • Geneza 5 : 3 „La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus numele Set”.

IV. Nume pus de către moaşă / tutore :

 • Geneza 38 : 29 „Dar el a tras mâna înapoi şi a ieşit fratele său. Atunci moaşa a zis : „Ce spărtură ai făcut !” De aceea i-a pus numele Pereţ”.
 • 2 Samuel 12 : 25 „El l-a încredinţat în mâinile prorocului Natan, şi Natan i-a pus numele Iedidia pentru Domnul”.

V. Dumnezeu :

 • Geneza 35 : 10 „Dumnezeu i-a zis : „Numele tău este Iacov ; dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău va fi Israel.” Şi i-a pus numele Israel”.
 • II Împăraţi 17 : 34 „Până în ziua de astăzi îşi urmează ei obiceiurile de la început : nu se închină Domnului şi nu se ţin nici de legile şi rânduielile lor, nici de legile şi poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i-a pus numele Israel”.

VI. Nume pus de către Domnul Isus :

 • Marcu 3 : 16 „Iată cei doisprezece pe care i-a rânduit : Simon, căruia i-a pus numele Petru … ”.

VII. Nume nou, (schimbat numele) :

 • Geneza 35 : 18 „Şi, pe când îşi dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni ; dar tatăl său l-a numit Beniamin”.
 • Numeri 13 : 16 „Acestea sunt numele bărbaţilor pe care i-a trimis Moise să iscodească ţara. Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua”.
 • Daniel 1 : 7 „Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, şi anume: lui Daniel i-a pus numele Beltşaţar, lui Hanania, Şadrac, lui Mişael, Meşac, şi lui Azaria, Abed-Nego”.

Trei situaţii mai deosebite :

1. Nume puse unui … altar :

Exodul 17 : 15 „Moise a zidit un altar şi i-a pus numele „Domnul, steagul meu”.
Judecători 6 : 24 „Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului şi i-a pus numele „Domnul păcii”: altarul aceasta este şi astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer”.

2. Nume puse unei cetăţi :

Judecători 1 : 26 „Omul acela s-a dus în ţara hetiţilor; a zidit o cetate şi i-a pus numele Luz, nume pe care l-a purtat până în ziua de azi”.

3. Nume puse unei … pietre :

I Samuel 7 : 12 „Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Miţpa şi Şen şi i-a pus numele Eben-Ezer, zicând : „Până aici Domnul ne-a ajutat”.